งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategy Plan  ออม  การลงทุน  แก้ความจน ช่วยสังคม  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย กำไร ความเข้มแข็ง ความ มั่นคง ทางการเงิน อย่างสมดุล / ยั่งยืนต่อเนื่อง ความเข้มแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategy Plan  ออม  การลงทุน  แก้ความจน ช่วยสังคม  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย กำไร ความเข้มแข็ง ความ มั่นคง ทางการเงิน อย่างสมดุล / ยั่งยืนต่อเนื่อง ความเข้มแข็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Strategy Plan

3  ออม  การลงทุน  แก้ความจน ช่วยสังคม  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย กำไร ความเข้มแข็ง ความ มั่นคง ทางการเงิน อย่างสมดุล / ยั่งยืนต่อเนื่อง ความเข้มแข็ง ความ มั่นคง ทางการเงิน อย่างสมดุล / ยั่งยืนต่อเนื่อง สหกร ณ์

4

5 1. สำรวจปัญหาภายใน สหกรณ์ * ไม่มีอำนาจในกำหนดราคา น้ำนมดิบ * การส่งเสริมสมาชิกให้เข้าสู่ระบบ มาตรฐานฟาร์ม 100 % * คุณภาพของสินค้า ( น้ำนมดิบ ) * การเพิ่มขยายสมาชิก เพื่อให้ชุมชน ในพื้นที่มีอาชีพหลัก ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเข้มแข็ง * ต้นทุนของสมาชิกสูงขึ้น 2. สำรวจปัญหาภายนอก * การประกันราคาน้ำนมดิบของรัฐบาล / การ กำหนดภาษีนำเข้านมผง

6 ” โอกาสทางธุรกิจ 1. รัฐสนับสนุนเงินงบประมาณโครงการ อาหารเสริมนม รร. 2. ราคานมผงนำเข้าเริ่มสูงขึ้น 3. รัฐสนับสนุนเงินทุน สกก. ขยายธุรกิจ * ไทยเข็มแข็ง * 4. รัฐสนับสนุนพืชเศรษฐกิจ : พืช พลังงาน ปัญหา อุปสรรค 1. สินค้าการเกษตร ( ใช้เลี้ยงสัตว์ ) สูงขึ้น

7 1. แผนการส่งเสริมฟาร์มสมาชิกให้ได้มาตรฐาน 100% * สร้างเครือข่ายมาตรฐานฟาร์ม / ทำ มฐฟ. ต้นแบบ * ขอรับสนับสนุนความรู้... เงิน... จากรัฐบาล * ติดตาม - ประเมินผลต่อเนื่อง * การพัฒนาคุณภาพสินค้าของสหกรณ์ 2. แผนการขยายธุรกิจ * ผลิตนมเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ รักการดื่มนมตนเอง * ขยายธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า * ทำให้เยาวชน / คนไทย เป็น คน มี คุณภาพ * ทำให้อาชีพสมาชิกมั่นคงและยั่งยืน Strategy Plan

8 3. แผนการเพิ่มสมาชิก * การเปิดรับสมาชิกสมทบ 4. แผนการลดต้นทุนการผลิต * ส่งเสริมให้เกษตรกรพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ * ส่งเสริมให้สมาชิกจัดบัญชีต้นทุนอาชีพอย่าง ต่อเนื่อง * ส่งเสริมให้สมาชิกร่วมโครงการลดต้นทุนการ ผลิตฯ ของภาครัฐ 5. แผนการลดมลภาวะเป็นพิษหรือภาวะโลกร้อน * ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน

9 บัญชีรับ - จ่าย - ต้นทุนอาชีพ สอน แนะ ติดต าม

10 สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด ปี 2552 * ใช้เงินทุนภายใน 68% ทุนภายนอก 32% * เงินออมเฉลี่ยเพิ่ม 32 % * หนี้สมาชิกลดลง 28 % * กำไรเฉลี่ยเพิ่ม 12 %

11 ขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt Strategy Plan  ออม  การลงทุน  แก้ความจน ช่วยสังคม  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย กำไร ความเข้มแข็ง ความ มั่นคง ทางการเงิน อย่างสมดุล / ยั่งยืนต่อเนื่อง ความเข้มแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google