งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศักยภาพ ผัก ผลไม้ เศรษฐกิจภาคใต้ ปัญหาและอุปสรรคของการผลิต การจำหน่ายทั้งในและส่งออกต่างประเทศ ในมุมมองของภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศักยภาพ ผัก ผลไม้ เศรษฐกิจภาคใต้ ปัญหาและอุปสรรคของการผลิต การจำหน่ายทั้งในและส่งออกต่างประเทศ ในมุมมองของภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศักยภาพ ผัก ผลไม้ เศรษฐกิจภาคใต้ ปัญหาและอุปสรรคของการผลิต การจำหน่ายทั้งในและส่งออกต่างประเทศ ในมุมมองของภาครัฐ

2 - นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย สวพ.8
- ภาพโครงสร้างการวิจัยและพัฒนาพืช สวพ.8 - ภาพแผนการวิจัยและพัฒนาพืช สวพ.8

3 การพัฒนา การเกษตร ภาคใต้ ตอนล่าง

4 ศักยภาพ จุดแข็ง และโอกาสการพัฒนา

5 ขยายผล ศึกษา ทดลอง กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน
1. การพัฒนาตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขยายผล ศึกษา ทดลอง

6 2.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน 2.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวบรวม เผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน

7 กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน
3. พัฒนาการผลิตในรูปแบบเกษตรยั่งยืน บูรณาการ ทำแผนพัฒนา สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร พัฒนาการผลิต การแปรรูป และมาตรฐานสินค้า

8 กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน
4.พัฒนาการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ - ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัย จากสารพิษ

9 กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน
5. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ ขยายพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพ

10 กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน
6. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต กระจายพันธุ์ดี ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

11 กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน
7. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสินค้าเกษตร สนับสนุนเอกชนเพิ่มการผลิตพืชพันธุ์ดี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการในแปลงเพาะปลูก

12 กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน
8. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนผ่านสถาบันเกษตรกร

13 กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน
9. เพิ่มศักยภาพการจัดการตลาด - สร้างเครือข่าย การตลาด

14 กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน
10. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรที่มีศักยภาพ - แปรรูป

15 กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน
11. เพิ่มโอกาสและความสามารถในการ ประกอบอาชีพ - ฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายสารสนเทศ และการเกษตร

16 กลยุทธ์และแนวทางดำเนินงานด้านเกษตรที่ยั่งยืน
12. พัฒนางานท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อ เพิ่มรายได้แก่ชุมชน

17 ปัญหาการผลิตพืชในภาคใต้ตอนล่าง

18 สถานการณ์การผลิตพืช

19 การผลิตไม้ผล 1. ปริมาณการผลิต
การผลิตไม้ผล 1. ปริมาณการผลิต พืชที่มีพื้นที่ปลูก เกินล้านไร่ กลุ่มที่มีพื้นที่ปลูก เกินแสนไร่ กลุ่มพืชที่มีพื้นที่ปลูก 10,000-70,000 ไร่ กลุ่มพืชที่มีพื้นที่ปลูก 1,000-9, 000 ไร่ กลุ่มพืชที่มีพื้นที่ปลูก น้อยกว่า 1,000 ไร่

20 2. มูลค่าผลผลิต พืชที่มีมูลค่ารายได้เกินหมื่นล้านบาท
กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้ เกินพันล้านบาท กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้ ล้านบาท กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้ ล้านบาท กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้ ล้านบาท กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้ ล้านบาท กลุ่มพืชที่มีมูลค่ารายได้น้อยกว่า 10 ล้านบาท

21 มูลค่าผลผลิตต่อไร่ พืชที่มีมูลค่าผลผลิตต่อไร่เกินแสนบาท/ไร่
กลุ่มพืชที่มีมูลค่าผลผลิตต่อไร่ 20,000-70,000 บาท/ไร่ กลุ่มพืชที่มีมูลค่าผลผลิตต่อไร่ 10,000-20,000 บาท/ไร่ กลุ่มพืชที่มีมูลค่าผลผลิตต่อไร่ น้อยกว่า 10,000 บาท/ไร่

22 สถานการณ์การผลิตพืชแต่ละชนิด(ตามลำดับมูลค่าผลผลิต)
ยางพารา ลองกอง ทุเรียน ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวแก่ เงาะ มังคุด ฯลฯ

23


ดาวน์โหลด ppt ศักยภาพ ผัก ผลไม้ เศรษฐกิจภาคใต้ ปัญหาและอุปสรรคของการผลิต การจำหน่ายทั้งในและส่งออกต่างประเทศ ในมุมมองของภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google