งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551-2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551-2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551-2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2 สถิติบริการทางการแพทย์ ปี 2548 – 2552 ข้อมูลปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ( ตค.5 1) ผู้มารับบริการ ทั้งหมด 476, 764 512, 388 535, 486 604,2 33 57,09 2 : เฉลี่ยวันละ ( ราย ) 1,66 7 1,79 2 1,87 32,1132,396 ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ( ราย ) 391, 440 413, 400 431, 888 453,3 81 43,10 0 : เฉลี่ยวันละ ( ราย ) 1,36 9 1,44 6 1,51 01,5851,809 จำนวนผู้ป่วยใน ( ราย ) 31,3 44 33,8 65 44,7 80 45,80 6 4,493 : วันนอนเฉลี่ยคน ละ ( วัน ) 5.464.344.013.923.75 อัตราการครอง เตียง (%) 95.6 7 98.2 9 100. 93 100.7 9 104.8 4 จำนวนผู้ป่วยใน เสียชีวิต ( ราย ) 1,15 7 1,25 4 1,21 11,30599 อัตราการตาย ( ต่อ 1,000 ราย ) 34.8 7 34.9 1 35.3 433.7928.10 ( ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2551)

3 ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551 ราย * ค่าเฉลี่ยปี 52 2,396 ราย / วัน (+ 13.3%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,113 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ยปี 52 2,396 ราย / วัน (+ 13.3%) * ค่าเฉลี่ย ปี 51 2,113 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย / วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย / วัน

4 ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งปี 51 = 4,000 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 235.39 : แสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย ( อ. เมือง 2, ดอยหล่อ 1) * อ. แม่ริมพบผู้ป่วย 242 ราย ( อัตรา 293.73 : แสน ) แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 19 พย.51

5 สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่มารับบริการจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ปี 2547 – 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 คน ( ราย ใหม่ )

6 Cycle time OPD. โดยรวม ปี 2549 - 2551 นาที Star t

7 เอกสารหมายเลข 1. (CD.) ► สรุปข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ ปี 2540 – 2551 ► ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย ตาม DRG.  ผู้ป่วยนอก ปี 2547 – 2551  ผู้ป่วยใน ปี 2547 – 2551 ► โปรแกรมคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (Relative Weight) โดย Thai grouper version 4.0 โดย Thai grouper version 4.0

8 ดัชนีชี้วัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ปีงบประมาณ 2550 C01 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ย (RW เฉลี่ย ) แหล่ง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

9 ดัชนีชี้วัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ปีงบประมาณ 2550 C02 ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (AdjRW เฉลี่ย ) แหล่ง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

10 ดัชนีชี้วัดการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้จัดทำกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ปีงบประมาณ 2550 เปรียบเทียบ RW และ AdjRW รายโรงพยาบาล แหล่ง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

11

12 สถานะทางการเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

13 * หนี้สินคงค้าง 95,953,227.88 บาท หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ, ยา 19,997,584.15 บาท รวมหนี้สินหมุนเวียน 115,950,812.03 บาท * เงินบำรุงคงเหลือ 291,421,271.42 บาท * มูลค่าคงคลัง 86,238,843.78 บาท เดือนตุลาคม 2551 เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ ( ปลอดหนี้ ) 175,470,459.58 บาท ( งบลงทุนรอดำเนินการ 101,484,324.40 บาท ) หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 125,408,143.62 บาท

14 รายรับ - รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 ( เดือนตค. 50 - กย. 51) ( ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี ) รายรับเงินบำรุงทั้งปี 2551 772,218,169.25 บาท รายจ่ายเงินบำรุงทั้งปี 2551 776,162,380.37 บาท I : E Ratio=0.9949183

15 สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 2551 1. ตค.50 อนุมัติ 22 รายการ มูลค่า 1,610,869.50 บาท 2. พย.50 อนุมัติ 7 รายการ มูลค่า 823,450.00 บาท 3. ธค.50 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 45,900.00 บาท 4. มค.51 อนุมัติ 20 รายการ มูลค่า 373,500.00 บาท 5. กพ.51 อนุมัติ 13 รายการ มูลค่า 1,715,340.00 บาท 6. มีค.51 อนุมัติ 16 รายการ มูลค่า 214,080.00 บาท 7. เมย.51 อนุมัติ 11 รายการ มูลค่า 422,500.00 บาท 8. พค.51 อนุมัติ 12 รายการ มูลค่า 216,350.00 บาท 9. มิย.51 อนุมัติ 19 รายการมูลค่า 311,410.00 บาท 10. กค.51 อนุมัติ 4 รายการมูลค่า 230,500.00 บาท 11. สค.51 อนุมัติ 12 รายการมูลค่า 356,800.00 บาท 12. กย.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า บาท รวมงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติใช้งบกลาง 173 รายการ 6,320,699.50 บาท

16 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51 = 0.9949183

17 ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 ( รวมงบลงทุนรอจ่าย )

18


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการให้บริการทาง การแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551-2552 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google