งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน ของคณะกรรมการด้านการเงิน การคลัง เครือข่ายสุขภาพที่ 6 เขตตรวจราชการ เครือข่ายสุขภาพที่ 6 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังระดับเขต ศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน ของคณะกรรมการด้านการเงิน การคลัง เครือข่ายสุขภาพที่ 6 เขตตรวจราชการ เครือข่ายสุขภาพที่ 6 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังระดับเขต ศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การดำเนินงาน ของคณะกรรมการด้านการเงิน การคลัง เครือข่ายสุขภาพที่ 6 เขตตรวจราชการ เครือข่ายสุขภาพที่ 6 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังระดับเขต ศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังระดับจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังระดับ อำเภอ FINANCIAL AUDITTING คณะกรรมการบริหารการเงินการ คลังระดับเขต คณะกรรมการบริหารการเงินการ คลังระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารการเงินการ คลังระดับ อำเภอ การ จัด สรร FINANCIAL HDR แผน เพิ่ม ประ สิทธิ ภาพ ควบคุมภายใน การบริหารแผนการเงิน เพิ่มรายรับ / ลดรายจ่าย การจัดซื้อยาร่วม Rethink/ Reprocess แผน ฟื้นฟู แผน ฟื้นฟู ช่วยเหลือวงเงิน เข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟู งบเพิ่มสำหรับ หน่วยบริการที่มี ต้นทุนคงที่สูง REGION AUDIT TEAM REGION AUDIT TEAM PROVINCE AUDIT TEAM PROVINCE AUDIT TEAM CUP AUDIT TEAM CUP AUDIT TEAM

3 การวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน การคลัง สาธารณสุขเขตพื้นที่เครือข่ายฯที่ 6 ณ สิ้นเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2556 ( ข้อมูลการเงิน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2556)

4 การวิเคราะห์กำไรสุทธิ และ เงินทุนหมุนเวียน

5 แนวโน้มกำไรสุทธิและเงินทุน หมุนเวียน ในภาพรวม พื้นที่เครือข่ายบริการฯที่ 6

6

7

8 แนวโน้มกำไรสุทธิและเงินทุน หมุนเวียน รายจังหวัด ในเขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 6

9

10

11 แนวโน้มกำไรสุทธิและเงินทุน หมุนเวียน ของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพเครือข่ายบริการที่ 6 ( ตามจำนวนเตียง )

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 ความเสี่ยงด้านกำไรสุทธิ เงินทุนหมุนเวียน และความอยู่ รอด

45

46 วิเคราะห์รายจังหวัด

47

48

49 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

50

51

52

53

54 สรุปวิกฤตการณ์ทาง การเงิน ระดับ 1 – 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 6

55 ข้อมูล ณ 4/6/56 หมายเหตุ : ณ 1-6-56 ไม่มีข้อมูลทางการเงิน 2 รพ. คือ รพช. นิคมพัฒนา ( ระยอง ) และ รพช. วังน้ำเย็น ( สระแก้ว )

56 ระยอง ได้แก่ รพช. แกลง (7) จันทบุรี ได้แก่ รพช. มะขาม (6) ฉะเชิงเทรา ได้แก่ รพช. บางปะกง (7) ปราจีนบุรี ได้แก่ รพช. ประจันตคาม (7), สระแก้ว ได้แก่ รพช. คลองหาด (4), รพช. ตาพระยา (7) รพช. ศรีมหาโพธิ (6)

57 การลดต้นทุนค่ายาและวัสดุ วิทยาศาสตร์ ระดับเครือข่ายบริการที่ 6 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี

58 แผนการจัดซื้อร่วมระดับเครือข่ายบริการ สุขภาพที่ 6 จำนวน รายการ มูลค่ารวม 8 จังหวัด ( บาท ) ผู้ดำเนินการ 28 รายการ 186,176,459.5 0 ชลบุรี 41 รายการ 176,895,665.3 0 ระยอง 25 รายการ 97,849,809.70 จันทบุรี 18 รายการ 88,266,281.94 ตราด 159 รายการ 1,091,312,224. 94 ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี สระแก้ว, สมุทรปราการ รวม 270 รายการ รวมมูลค่า 1,640,500,441. 38 บาท

59 ผลการจัดซื้อร่วมระดับเครือข่ายบริการ สุขภาพที่ 6 ที่รายก าร มูลค่า ประกาศ วันเปิด ซอง มูลค่า ประหยัด ร้อย ละ ผู้ดำเนินก าร 1499,986,06 7.60 1 มีค.56 28,243,23 9.36 28.2 5 ฉะเชิงเทรา 2898,832,08 6.10 23 เมย.56 20,570,82 2.50 20.8 1 ฉะเชิงเทรา 3489,143,79 2.00 8 พค.56 40,073,54 1.20 44.9 5 ชลบุรี 41499,803,50 4.70 6 มิย. 56 11,500,497.40 11.52 ฉะเชิงเทรา 51498,988,17 3.90 10 มิย.56 15,045,713.79 15.20 ฉะเชิงเทรา 62598,828,96 6.70 21 มิย. 56 จันทบุรี 72599,942,01 5.70 12 มิย. 56 ระยอง 81099,749,79 9.00 27 มิย. 56 ฉะเชิงเทรา 91099,841,90 6.72 4 กค. 56 ฉะเชิงเทรา

60 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 จำแนกรวยหมวด เครือข่ายบริการที่ 6 ณ 31 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท ประเภท พรบ. ปี 2556 งบประมา ณหลังโอน เปลี่ยนแปล ง ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ คงเหลือ ใบสั่ง ซื้อ / สัญญา เบิกจ่ายไม่รวม PO เบิกจ่ายรวม PO จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อย ละ 1. งบบุคลากร 60,189.091 2 60,794.972 9 0.011740,609.9 065 66.8040,609. 9183 66.8020,185. 0546 33.2 0 2. งบ ดำเนินงาน 7,662.35487,611.539678.98833,227.26 76 42.403,306.2 559 43.444,305.2 837 56.5 6 3. งบลงทุน 7,459.35226,859.68273,490.0 979 746.634 1 10.884,236.7 320 61.762,622.9 507 38.2 4 3.1 ครุภัณฑ์ 1,010.83291,015.4753367.980 5 291.596 7 28.72659.577 2 64.95355.898 1 35.0 5 3.2 สิ่งก่อสร้าง 6,448.51935,844.20733,122.1 174 455.037 4 7.793,577.1 548 61.212,267.0 525 38.7 9 4. งบอุดหนุน 3,393.20573,398.49552.79093,339.40 40 98.263,342.1 948 98.3456.30071.66 5. งบรายจ่าย อื่น 3,031.51553,070.82870.0000863.726 2 28.13863.726 2 28.132,207.1 025 71.8 7 รวมทั้งสิ้น 8,173.519481,735.519 4 3,571.8 888 48,786.9 384 59.6952,358. 8272 64.0629,376. 6922 35.9 4

61 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 งบ ดำเนินงาน เครือข่ายบริการที่ 6 ณ 31 พฤษภาคม 2556 หน่วย : บาท จังหวัด งบประม าณหลัง โอน เปลี่ยนแ ปลง ใบสั่ง ซื้อ / สัญญา (PO) ผลการเบิกจ่ายไม่ รวม PO ผลการเบิกจ่ายรวม PO งบประมาณ คงเหลือ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อย ละ ชลบุรี 118,418,046 1,197,30 8 74,991,5 96 63.3376,188,90 3 64.3442,229,1 43 35.6 6 ระยอง 53,242, 272 156,94028,991,7 32 54.4529,148,67 2 54.7524,093,6 00 45.2 5 จันทบุรี 51,318, 514 188,45635,526,7 26 69.2335,715,18 2 69.6015,603,3 32 30.4 0 ตราด 27,557, 014 89,69017,847,0 60 64.7617,936,75 0 65.099,620,26 4 34.9 1 สมุทรปรา การ 43,406, 721 366,76427,903,0 66 64.2828,269,83 0 65.1315,136,8 91 34.8 7 ฉะเชิงเทร า 56,909, 212 247,17430,852,3 66 54.2131,099,54 0 54.6525,809,6 72 45.3 5 ปราจีนบุรี 52,399, 806 157,34826,323,6 67 50.2426,481,01 5 50.5425,918,7 91 49.4 6 สระแก้ว 31,248, 051 018,742,4 83 59.9818,742,48 3 59.9812,505,5 68 40.0 2 รวมทั้งสิ้น 434,499,636 2,403,68 0 261,178, 696 60.11263,582,3 75 60.66170,917, 261 39.3 4

62 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 งบลงทุน เครือข่ายบริการที่ 6 ณ 31 พฤษภาคม 2556 หน่วย : บาท จังหวัด หมวด รายจ่าย งบประมา ณหลัง โอน เปลี่ยนแป ลง PO ผลการเบิกจ่ายไม่รวม PO ผลการเบิกจ่ายรวม PO งบประมาณ คงเหลือ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ ชลบุรี ครุภัณฑ์ 43,398,94 6 28,640,17 1 6,114,16914.0934,754,34080.088,644,60 6 19.92 สิ่งก่อสร้าง 82,366,50 0 67,333,82 3 00.0067,333,82381.7515,032,6 77 18.25 ระยอง ครุภัณฑ์ 4,868,000370,3002,090,00042.932,460,30050.542,407,70 0 49.46 สิ่งก่อสร้าง 276,077,3 00 252,168,8 00 00.00252,168,80 0 91.3423,908,5 00 8.66 จันทบุรี ครุภัณฑ์ 3,567,3003,059,500485,30013.603,544,80099.3722,5000.63 สิ่งก่อสร้าง 88,538,60 0 87,995,80 0 540,8000.6188,536,600100.002,0000.00 ตราด ครุภัณฑ์ 2,676,4961,459,7001,216,79645.462,676,496100.0000.00 สิ่งก่อสร้าง 108,974,9 00 107,556,4 00 417,5000.38107,973,90 0 99.081,001,00 0 0.92 สมุทรปราก าร ครุภัณฑ์ 5,878,0001,733,4503,302,44056.185,035,89085.67842,11014.33 สิ่งก่อสร้าง 101,072,6 00 539,00000.00539,0000.53100,533, 600 99.47 ฉะเชิงเทรา ครุภัณฑ์ 6,235,3053,746,1002,439,60539.136,185,70599.2049,6000.80 สิ่งก่อสร้าง 197,452,3 25 63,912,82 3 105,850,4 50 53.61169,763,27 3 85.9827,689,0 52 14.02 ปราจีนบุรี ครุภัณฑ์ 4,241,800378,0003,824,74090.174,202,74099.0839,0600.92 สิ่งก่อสร้าง 103,019,8 00 100,729,5 00 2,222,3002.16102,951,80 0 99.9368,0000.07 สระแก้ว ครุภัณฑ์ 3,773,8002,290,5321,469,80038.953,760,33299.6413,4680.36 สิ่งก่อสร้าง 19,144,90 0 4,229,300740,0003.874,969,30025.9614,175,6 00 74.04 รวม เครื่อข่ายที่ 6 ครุภัณฑ์ 74,639,64 7 41,677,75 3 20,942,85 0 28.0662,620,60383.9012,019,0 44 16.10 สิ่งก่อสร้า ง 976,646,9 25 684,465,4 46 109,771,0 50 11.24794,236,49 6 81.32182,410, 429 18.68 รวม ทั้งสิ้น 1,051,286,572 726,143,1 99 130,713,9 00 12.43856,857,09 9 81.51194,429, 473 18.49


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน ของคณะกรรมการด้านการเงิน การคลัง เครือข่ายสุขภาพที่ 6 เขตตรวจราชการ เครือข่ายสุขภาพที่ 6 ศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงิน การคลังระดับเขต ศูนย์ปฏิบัติการด้านการเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google