งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วาระ 3.1 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ 2556 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/ เมษายน 2556

2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556
หน่วย : ล้านบาท งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ผลเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ งบบุคลากร 48.14 งบดำเนินงาน 50.25 งบลงทุน 0.0910 0.36 งบอุดหนุน 48.67 งบรายจ่ายอื่น 1.8931 9.07 รวม 41.04 หมายเหตุ งบอุดหนุนโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน ล้านบาท งบดำเนินงานโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน เป็นเงิน 0.5 ล้านบาท ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2556

3 กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2556
ไตรมาส 2 % % % % % % % % % 54% เป้ากระทรวง % 44% เป้าตามมติ ครม. % % เป้างบลงทุน 25% % % % % % ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 56

4 รายงานการใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2556
รายการ วงเงิน ลงนามสัญญาวันที่ การดำเนินการ 1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 29 รายการ 4,300,000 29 มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว / ส่งมอบ 90 วันนับถัดจากวันส่งมอบพื้นที่ 2 ชุดผ้าม่านมู่ลี่พร้อมอุปกรณ์ 32 ชุด 1,120,000 - สอบราคาครั้งที่ 1 ไม่ได้ผล อยู่ระหว่างการสอบราคาใหม่ 3 ครุภัณฑ์งานครัว 2 รายการ 91,200 เบิกจ่ายแล้ว 4 ระบบภาพและเครื่องเสียง 1 ระบบ 8,600,000 5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ 4,160,000 27 มี.ค.56 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว / ส่งมอบ 60 วันหลังส่งมอบพื้นที่ 6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ(รพ.ผสมผสาน) 212,500 ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว 7 ระบบฐานข้อมูลการเงิน-คลังและพัสดุ 2 ระบบ 1,200,000 ประกวดราคา 2 ครั้งไม่มีผู้เสนอ เตรียมดำเนินการสอบราคาใหม่ 8 ระบบฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลสมุนไพร 300,000 อยู่ระหว่างการเสนอราคาของ NETECH 9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลและระบบเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 2 ระบบ 150,000 12 มี.ค.56 ผูกพันงบประมาณแล้ว/ส่งมอบภายใน 90 วัน 10 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์1ระบบ ทำสัญญาผูกพันงบประมาณแล้ว /ส่งมอบ 25 ก.ย. 56 11 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 1,500,000 12 ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) 1 ระบบ 1,000,000 ยกเลิก เนื่องจาก สป. มีระบบให้ใช้ร่วมกัน ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2556

5 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในความรับผิดชอบ
วาระ 3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในความรับผิดชอบ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6/ เมษายน 2556

6 1 2 งานรับผิดชอบ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้ มาตรฐาน (ร้อยละ 14) 1 2 จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาว ต้นแบบ (Champion products)

7 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 14)
เร่งส่งเสริมสถานบริการสาธารณสุขให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท ร้อยละ 60 บริการมี คุณภาพ สนับสนุนแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. 222 คน หมอดี ยาดี ผลักดันยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักเพิ่มขึ้น อบรมผู้บริหารทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาแผนไทย 180 คน สนับสนุนโรงพยาบาลที่ผลิตยาสมุนไพรให้ผ่านมาตรฐาน GMP อบรมผู้ช่วยแพทย์แผนจีน 197 คน นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 7 7

8 สรุปผลการประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท. ครั้งที่ 1
402 แห่ง : 59.29% ผ่าน เกณฑ์ ไม่ผ่าน เกณฑ์ 16 แห่ง : 2.36% ระดับดี 60 แห่ง : 8.85% ระดับ ดีมาก 85 แห่ง : 12.54% ระดับ ดีเยี่ยม 115 แห่ง : 16.96% จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งแบบประเมินมาตรฐาน 678 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.38 ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2556 8

9 ผลการประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท. ครั้งที่ 1
ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2556 หน่วย บริการ หน่วยบริการ ที่ประเมินมาตรฐาน(แห่ง) ผลการประเมินมาตรฐาน(ร้อยละ) ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน รวม ไม่ผ่านเกณฑ์ รพศ./รพท. 13 2 (15.38) 1 (7.69) 7 (53.85) 6 (46.15) รพช. 64 19 (29.69) 14 (21.88) (10.94) (3.13) 42 (65.62) 22 (34.38) รพ.สต. 601 94 (15.64) 69 (11.48) 51 (8.49) (2.16) 227 (37.77) 374 (62.23) 678 115 (16.96) 85 (12.54) 60 (8.85) 16 (2.36) 276 (40.71) 402 (59.29) รพศ./รพท. รพช. รพ.สต. รวม ทั้งหมด(แห่ง) 96 756 9,762 10,614 ส่งประเมิน (แห่ง) 13 64 601 678 ร้อยละ 13.54 8.46 6.15 6.38

10 ผลการประเมินมาตรฐานรพ.สส.พท. ของรพ.สมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 1
ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2556 หน่วย บริการ หน่วยบริการ ที่ประเมินมาตรฐาน(แห่ง) ผลการประเมินมาตรฐาน(ร้อยละ) ดีเยี่ยม ดีมาก ดี ผ่านเกณฑ์ระดับ พื้นฐาน รวม ไม่ผ่านเกณฑ์ รพร. 21 6 (28.57) 7 (33.33) 3 (14.29) - 16 (76.19) 5 (23.81) จำนวนรพ.สมเด็จพระยุพราช ทั้งสิ้น 21 แห่ง

11 วิเคราะห์การประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท.
เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่จัดให้มีบริการขั้นต่ำคือนวด อบ ประคบ มีเพียงสั่งใช้ยาสมุนไพร รพ.สต. รพ.สต. 37.77% เร่งพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์มากขึ้น เพราะผลประเมินในปี 54 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 89.20 รพช. รพช. 65.63% รพศ./รพท. รพศ./รพท. 53.85% เร่งพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ได้รับงบประมาณสนับสนุน แห่งละ 300,000 บาท เร่งพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ รพร. 76.19% รพร. หมายเหตุ : ประเมินครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2556

12 ผลการมารับบริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 14)
TAM OPD (ล้านครั้ง) Total OPD (ล้านครั้ง) 12.91 % 12.84 % 12.74 % 2.97 2.73 1.7637 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 56 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 56 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 56 ข้อมูล 18 จังหวัด (24%) ข้อมูล 30 จังหวัด (40%) ข้อมูล 37 จังหวัด (49%)

13 ผลการมารับบริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 14)
รพศ./รพท. รพศ./รพท. รพศ./รพท. % % % รพช. รพช. รพช. % % รพ.สต. รพ.สต. % % รพร. รพร. รพร. % % % ข้อมูล 18 จังหวัด (24%) ข้อมูล 30 จังหวัด (40%) ข้อมูล 37 จังหวัด (49%)

14 วิเคราะห์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแยกตามเครือข่ายบริการ
จำนวน จังหวัด จำนวนจังหวัด ที่รายงาน ที่ไม่รายงาน ร้อยละผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยเฉลี่ย 1 8 3 พร./ลป./ชม./พย./มส. 6.75 2 5 ตก./พล./พช. 13.92 นส./พจ. 7.87 4 ปท./อย./อท./สห. 13.14 สพ./รบ./นฐ./กจ./สค./สส. 15.83 6 ฉช./ปจ./สก./ตร./จบ. 15.53 7 มค./รอ. 17.26 อด./สน./บก. 16.92 9 - 15.23 10 อจ./มห./ศก./ยส. 12.10 11 นศ./สฎ./รน./กบ. 8.07 12 ตง. 9.99 รวม 76 37 44 12.91

15 1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ
จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion products) 1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) ลูก ประคบ กระชาย ดำ ไพล บัวบก กวาวเครือ ขาว 2.การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products)

16 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products)
ธันวาคม 2555 1.1 ร่างแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ/สมุนไพรห้า ดาวต้นแบบ (Champion Products) . มกราคม 2556 1.2 กระทรวง สาธารณสุขเห็นชอบร่าง แผนยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ กุมภาพันธ์ 2556 1.3 การประชุมเพื่อกำหนดหน่วยงานที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อน มีนาคม-เมษายน 2556 1.4 การทบทวนข้อตกลงร่วมมือขับเคลื่อนและการพิจารณากรอบความร่วมมือขับเคลื่อน พฤษภาคม 2556 1.5 การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ/สมุนไพรห้า ดาวต้นแบบ (Champion Products) . มิถุนายน 2556 1.6 เสนอแผน ยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ/สมุนไพรห้า ดาวต้นแบบ (Champion Products) กรกฎาคม 2556 . สิงหาคม 2556 . 16

17 แนวทางขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
2. การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) แนวทางขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ การดำเนินการ 2.1.2 กำหนดพื้นที่ระดับจังหวัด จัดตั้งศูนย์แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน1แห่ง/เครือข่าย รวมจำนวน12แห่ง 2.1.3 ส่งเสริมป่าสมุนไพรในชุมชน ส่งเสริมป่าสมุนไพรในชุมชน(10พื้นที่) สำรวจพื้นที่ปลูกสมุนไพรที่เหมาะสม ได้แก่ อ.ภูกระดึง จ.เลย /อ.กุดชุม จ.ยโสธร /อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 2.1.4 สนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรม สนับสนุนการผลิตภาคเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยเตรียมสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดเชียงใหม่ อุบล มหาสารคาม และสุราษฎร์ธานี 2.1.6 ตลาดกลางสมุนไพร จัดตั้งตลาดกลางสมุนไพรนำร่อง4 แห่ง ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ,ภาคใต้-สสจ.สุราษฎร์ธานี , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-สสจ.มหาสารคามและสสจ. อุบลราชธานี

18 แนวทางขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
2. การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) แนวทางขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ การดำเนินการ 2.2.1 ศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) ประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระชายดำ บัวบก กวาวเครือขาว และน้ำมันไพล 2.2.2 จัดหน่วยตรวจวิเคราะห์ที่เพียงพอ ประชุม2-3เมย2556 ร่วมกับ ผู้แทน รพ.รัฐที่ผลิตยาแผนไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์14 แห่ง ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพื่อเตรียมพร้อมและกำหนดแนวทางในการตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาลของรัฐ 2.2.3 OTOPสมุนไพรไทยมีมาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนำร่องใน12โรงพยาบาลของรัฐให้ได้มาตรฐานGMP พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐให้ได้มาตรฐานGMPอย่างน้อย1โรงพยาบาลในเครือข่ายสุขภาพ(ผ่าน9ใน12เครือข่ายผ่านGMP)

19 แนวทางขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
2. การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/สมุนไพรห้าดาวต้นแบบ (Champion Products) แนวทางขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ การดำเนินการ 2.2.4 มีโรงงานแปรรูปสารสกัดสมุนไพร ศูนย์พัฒนายาไทยพัฒนาสารสกัดสมุนไพร ได้แก่สารสกัดน้ำมันไพล บัวบก กระชายดำ กวาวเครือ เป็นต้น 2.3.2 การกำหนดตราสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปลาย เม.ย. 56 ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการกำหนดตราสัญลักษณ์ 2.3.6 พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร แก้ไขระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อการพัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

20 พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

21 การส่งเสริมการใช้ยาแผนไทยให้กับผู้บริหารทุกระดับ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google