งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน
แนวทางการดำเนินงาน หมวดงบลงทุน โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน 18 ตุลาคม 2555

2 Easy download file from CoP & Web site
วาระการประชุม แนวทางการดำเนินงานของงบลงทุนโครงการอุดหนุนเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2556 1 แนวทางการดำเนินงานของงบลงทุน ที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ 2555 ยอดยกมาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 2 Easy download file from CoP & Web site

3 จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม 570.59 ล้านบาท
โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 8 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1. เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์ 2. เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม 3. เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์สิรินธร 4. เงินอุดหนุนการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 5. เงินอุดหนุนการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 6. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ 7. เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 8. เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ งบลงทุน ล้านบาท (46 %) งบดำเนินงาน ล้านบาท (54 %) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ล้านบาท (100%)

4 โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ 2556
หน่วย : บาท

5 โครงการอุดหนุนเงินแผ่นดินในปีงบประมาณ 2556
หน่วย : บาท

6 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน
หน่วย : บาท

7 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน
หน่วย : บาท

8 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน
หน่วย : บาท

9 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน
หน่วย : บาท

10 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน
หน่วย : บาท

11 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน
หน่วย : บาท

12 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน
หน่วย : บาท

13 ภาควิชา/หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2556 (หมวดงบลงทุน) จำนวน 38 ภาควิชา/หน่วยงาน
หน่วย : บาท

14 จัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2555
แนวทางการดำเนินงานของงบประมาณปี 2556 จัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2555 ปฎิทินการจัดซื้องบลงทุนโครงการอุดหนุนเงินแผ่นดิน

15 Easy download file from CoP & Web site
วาระการประชุม แนวทางการดำเนินงานของงบลงทุนโครงการอุดหนุนเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2556 1 แนวทางการดำเนินงานของงบลงทุน ที่ได้รับอนุมัติประจำปีงบประมาณ 2555 ยอดยกมาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 2 Easy download file from CoP & Web site

16 ระเบียบ/คำสั่ง/ข้อปฏิบัติ
อ้างถึงบันทึกที่ ศธ.0517/5563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติในการกันเงินและเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 “รายจ่ายทุกแหล่งเงินทุกหมวดรายจ่าย ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 13 กันยายน 2555 ส่วนงานต้องส่งรายการภาระผูกพันคงค้างเพื่อดำเนินการยกยอดภาระผูกพันข้ามปี และขอให้ส่วนงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2556 (31 มีนาคม 2556 หรือตามงวดงานในสัญญา) สำหรับรายการที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการกันเงิน/ขยายกันเงิน ถือว่ารายการดังกล่าวพับไป (ยกเลิก) ทั้งนี้ รายการที่กันเงินไว้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติไว้ หากมีเงินคงเหลือ ให้โอนเข้ารายได้สะสมต่อไป”

17 สรุปภาพรวมการใช้งบประมาณโครงการอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณโครงการอุดหนุนปี จำนวน 529 ล้านบาท 1. เบิกจ่ายทันในปีงบประมาณ จำนวน 371 ล้านบาท (70%) 2. ยกยอดเพื่อก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายในปี 2556 จำนวน 158 ล้านบาท (30%) - งบลงทุน ล้านบาท (21%) - งบดำเนินงาน ล้านบาท ( 9%) 30% (70%) ยกยอดเพื่อก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่าย ในปี 2556 เบิกจ่ายทันในปี 2555

18 อัตราการใช้งบขั้นเบิกจ่าย
การใช้งบประมาณโครงการอุดหนุน ปีงบประมาณ จำแนกตามโครงการ อัตราการใช้งบขั้นเบิกจ่าย หน่วย : บาท

19 งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ 2555 ยกยอดมาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 24 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท

20 งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ 2555 ยกยอดมาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 24 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท

21 งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ 2555 ยกยอดมาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 24 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท

22 งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติปีงบประมาณ 2555 ยกยอดมาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 24 ภาควิชา/หน่วยงาน หน่วย : บาท

23 ก่อหนี้ผูกพันภายใน 30 ธ.ค. 2555 เบิกจ่ายภายในวันที่ 31 มี.ค. 2556
แนวทางดำเนินการของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ ในปีงบประมาณ2555 ยกยอดมาดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน/เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 ก่อหนี้ผูกพันภายใน 30 ธ.ค. 2555 เบิกจ่ายภายในวันที่ 31 มี.ค. 2556

24 “เบิกจากเงินอุดหนุนชื่อโครงการใด
ขอความร่วมมือจากภาควิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนแผ่นดิน เมื่อภาควิชา/หน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนแผ่นดิน หากมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติในหลักการขอซื้อ/ขอจ้าง หรือการจัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกเงินต่างๆ โปรดระบุในเอกสารด้วยว่า “เบิกจากเงินอุดหนุนชื่อโครงการใด และปีงบประมาณใด” เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเอกสารที่รับเข้าในงานงบประมาณมีปริมาณมาก

25 ขอความร่วมมือจากภาควิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนแผ่นดิน
หากภาควิชา/หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโปรดดำเนินการจัดทำโดยเร่งด่วน และแจ้งให้งานงบประมาณทราบเพื่อที่งานงบประมาณจะได้ดำเนินการขออนุมัติไปยังกองคลัง และโปรดเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแผ่นดิน ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีงบประมาณเพื่อประโยชน์คณะฯ ต่อไป

26 ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน
ขอบคุณค่ะ ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน

27 Slide Support งานงบประมาณ

28 รายละเอียดรายการกันเงิน ปี 2554
รายละเอียดรายการยกยอดจากปี 2552 และ 2554 ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน ปีงบประมาณ 2555


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายนโยบายและแผน งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง ภาควิชา หน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google