งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานสนับสนุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานสนับสนุน
การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงาน วันที่ โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
…………………………………………. ประธาน …………………………………………. ผู้ทรงคุณวุฒิ …………………………………………. รองประธาน …………………………………………. กรรมการ …………………………………………. เลขานุการ

3 วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน
เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานตาม ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานปัจจุบัน เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก

4 กำหนดการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
 กำหนดการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน  วันที่ 1 ประธานกรรมการการประเมินแนะนำคณะกรรมการการประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมิน ผู้บริหารบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน คณะกรรมการการประเมินซักถาม สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาเอกสารสนับสนุน และสัมภาษณ์บุคลากร พักกลางวัน กรรมการแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 2 คน ตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย สรุปผลการประเมิน วันที่ 2 สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  สรุปผลการประเมินและเตรียมการนำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา

5 รายละเอียดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย
เวลา หน่วยงานย่อย กรรมการประเมิน

6 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. ผู้บริหาร 2. อาจารย์ 3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 4. นักศึกษา 5. ผู้รับบริการภายนอกมหาวิทยาลัย

7 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภท รายละเอียด กรรมการ 1. ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน 2 คน 2. อาจารย์ จำนวน 2 คน เป็นตัวแทนคณะต่างกลุ่มสาขาวิชา 3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน เป็นตัวแทนของหน่วยงานนั้น

8 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเภท รายละเอียด กรรมการ 4. นักศึกษาที่รับบริการ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 2 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 คน 5. ผู้รับบริการภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย เป็นตัวแทนภาครัฐ และภาคเอกชน


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 หน่วยงานสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google