งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ph.D. (Thai Theatre and Dance) at CHULA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ph.D. (Thai Theatre and Dance) at CHULA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ph.D. (Thai Theatre and Dance) at CHULA
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย (Doctor of Philosophy Program in Thai Theatre and Dance) ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ปริญญาเอกด้านนาฏยศิลป์ไทย / วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิจัย ที่มีความรู้ความชำนาญ และมีจิตสำนึกในการค้นคว้าบุกเบิกแนวทางพัฒนาผลงานวิจัยทางนาฏยศิลป์ไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางนาฏยศิลป์ไทยให้ก้าวหน้าได้ในระดับเดียวกับนานาชาติ

3 หลักสูตร / การเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ หน่วยกิต เวลาเรียนตามหลักสูตร 5 ปีการศึกษา นิสิตอาจต้องเรียนรายวิชา เพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยไม่นับหน่วย กิตให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

4 การสมัคร / การสอบ / จำนวนรับ
ติดต่อสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประมาณกลางเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน โดยผู้สมัครจะต้องจบปริญญาโททางนาฏยศิลป์ไทยหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 (จาก 4.00) หรือ B+ หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่น ๆ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป (จะเปิดรับสมัครทุก ๆ 2 ปี) การสอบ จะทำการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว จำนวนรับ 5 คน

5 คณาจารย์ / ติดต่อ อาจารย์ประจำภาควิชานาฏยศิลป์ และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็น
อาจารย์ประจำภาควิชานาฏยศิลป์ และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ขอทราบรายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร โทร / ขอทราบรายละเอียดหลักสูตรและการเรียนการสอน โทร /

6

7


ดาวน์โหลด ppt Ph.D. (Thai Theatre and Dance) at CHULA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google