งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ระยะที่ 10 (พ.ศ – 2554) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 (พ.ศ – 2554) ตุลาคม 48 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 10 (พ.ศ – 2554) ตุลาคม 48 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2548 16 พฤศจิกายน 48 A

2 การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
A การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ - นายกสภา มทส (10 ม.ค. 49) ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สภาพัฒน์ฯ (30 ม.ค. 49) ทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ ส่งผลกระทบในระดับมหาวิทยาลัย มกราคม - มีนาคม 49 ระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ หน่วยงานต่าง ๆ) ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2549 พิจารณาผลการวิเคราะห์ SWOT กำหนดผู้แทนเพื่อการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 28 มีนาคม 49 ประชุมคณะทำงานทบทวน สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ (27 ก.พ. 49) การดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัย (โดยผู้แทนของคณะทำงาน) (นอกพื้นที่) ประชุมคณะทำงานทบทวน สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ (14 มี.ค. 49) A

3 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา ฯ ครั้งที่ 2/2549
A ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา ฯ ครั้งที่ 2/2549 พิจารณาผลการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กำหนดแนวทางในการดำเนินการยกร่างยุทธศาสตร์ ผลการประเมินแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 9 (พ.ศ – 2549) ยกร่างยุทธศาสตร์แผนฯ ระยะที่ 10 ยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทาง เมษายน 49 * (นอกพื้นที่) ระดมความคิดเห็นในกลุ่ม ผู้รับผิดชอบ ประชุม Forum ย่อย หน่วยงานจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการ พฤษภาคม 49 * A

4 คณะกรรมการจัดทำแผนฯ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
A คณะกรรมการจัดทำแผนฯ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ พฤษภาคม 49 * เสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย มิถุนายน 49 * เริ่มใช้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ – 2554) 1 ตุลาคม 49 เป็นต้นไป หมายเหตุ : * เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนฯ ในแต่ละขั้นตอนได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสม ฝ่ายเลขานุการจึงจะได้ประสานนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องในทุก กระบวนการเป็นการล่วงหน้าและจะได้มีหนังสือแจ้งนัดหมายจัดส่งให้อย่างเป็นทางการในแต่ละ ช่วงต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google