งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MA (Thai Dance) at CHULA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MA (Thai Dance) at CHULA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MA (Thai Dance) at CHULA
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย (Master of Arts Program in Thai Dance) ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ปริญญาโทด้านนาฏยศิลป์ไทย / วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การผลิตตำราทางนาฏยศิลป์ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เพื่ออนุรักษ์วิชาการด้านนาฏยศิลป์ไทยในระดับสูง เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางนาฏยศิลป์ไทยให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง สามารถอนุรักษ์พัฒนาและดำเนินการทางวิชาการและทางวิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการณ์ของโลกปัจจุบัน เพื่อพัฒนาสรรพวิชาการนาฏยศิลป์ไทยให้เป็นไปตามหลักการสากล

3 หลักสูตร / การเรียนการสอน
จำนวนหน่วยกิตวิชาบังคับ หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเลือก หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรวมอย่างน้อย หน่วยกิต เวลาเรียนตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา ทำการเรียนการสอนทั้งหมดใน เวลาราชการ

4 การสมัคร / การสอบ / จำนวนรับ
ติดต่อสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยผู้สมัครจะต้องจบปริญญาตรีทางนาฏยศิลป์ไทยหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 (จาก 4.00) คุณสมบัติอื่น ๆ บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป การสอบ จะสอบวิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาเฉพาะ และสอบสัมภาษณ์(หลังจากสอบผ่านข้อเขียน) พร้อมส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ความยาวไม่ต่ำกว่า 3 หน้า กระดาษพิมพ์ดีดขนาด A4 จำนวนรับ 5 คน

5 คณาจารย์ / ติดต่อ อาจารย์ประจำภาควิชานาฏยศิลป์ จำนวน 8 ท่าน และอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ขอทราบรายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร โทร / ขอทราบรายละเอียดหลักสูตรและการเรียนการสอน โทร /

6

7

8 การแสดงโขน ณ จุฑาธุราชสถาน เกาะสีชัง ชลบุรี

9

10

11

12 พิธีไหว้ครูและครอบครูประจำปี

13

14


ดาวน์โหลด ppt MA (Thai Dance) at CHULA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google