งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ “ การพัฒนากลุ่ม งานวิจัยในเครือข่าย อุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ” ปี 2549 ( วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ “ การพัฒนากลุ่ม งานวิจัยในเครือข่าย อุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ” ปี 2549 ( วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ “ การพัฒนากลุ่ม งานวิจัยในเครือข่าย อุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ” ปี 2549 ( วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย ของคณาจารย์ในเครือข่าย อุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ บริหารจัดการงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยในเครือข่าย 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม งานวิจัยในด้านต่างๆ

3 ระยะเวลาจัดงาน 1 วัน (12 กรกฎาคม 2549) สถานที่จัดงาน ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ และ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา อาคาร 9

4 กำหนดการประชุม กำหนดการประชุม 08.00 - 08..45 น. ลงทะเบียน 08.45 - 09..00 น. พิธีเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ราชภัฏนครราชสีมา 09.00 – 12.00 น. กระบวนการและ เกณฑ์การประเมินผล การวิจัยของประเทศ วิทยากร : ศ. ดร. อานนท์ บุณยะรัตเวช วิทยากร : ศ. ดร. อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการ คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เลขาธิการ คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

5 ศ. ศรีสม คูสมิทธรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย ม. มหิดล นายนที เนียมศรีวัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ โครงการ และประเมินผล 12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหาร กลางวัน 13.00 -16.30 น. การนำเสนอ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครราชสีมา มหาวิทยาลัยใน เครือข่ายอุดมศึกษาและ เครือข่ายราชภัฏ

6 การนำเสนอ แยก ตาม - ยุทธศาสตร์ จังหวัด - สาขาวิชา - บัณฑิตศึกษา การนำเสนอ แยก ตาม - ยุทธศาสตร์ จังหวัด - สาขาวิชา - บัณฑิตศึกษา


ดาวน์โหลด ppt โครงการ “ การพัฒนากลุ่ม งานวิจัยในเครือข่าย อุดมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ” ปี 2549 ( วันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google