งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย Research Management Information System (RMIS) หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 หลักการและเหตุผล หนึ่งในพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การทำงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาโดยเฉพาะภาคใต้ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การจัดการงานวิจัย (Research Management) อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันเวลา และตรวจสอบได้ เป็นกลไกสำคัญที่จำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย งานวิจัย และระบบวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันเวลา และตรวจสอบได้ โดยสามารถใช้งานระบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นแนวทางและการประสานงานกับนักวิจัยในการลงทะเบียนโครงการเพื่อขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

4 กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อช่วยในการจัดการงานวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามและประเมินความก้าวหน้าของงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 หลักในดำเนินการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) และ เว็บแอพพลิเคชั่น (web Application) ที่สามารถนำเข้าข้อมูล บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แสดงรายงาน และแจ้งเตือน การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ด้วย Username และ Password ในการเข้าถึงข้อมูลตามสถานะของผู้ใช้งาน

7 ระยะเวลาดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ระหว่าง 1 มิ.ย – 30 พ.ค คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการโครงการวิจัย (1 มิ.ย – 30 พ.ย. 2556) ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (1 ธ.ค – 31 มี.ค. 2557) ระยะที่ 3 การพัฒนาระบบติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ (1 เม.ย – 30 มิ.ย. 2558)

8 ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการโครงการวิจัย

9 ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะที่ 1
โปรแกรมสำหรับลงทะเบียนโครงการวิจัย โปรแกรมสำหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ระบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลโครงการวิจัยและผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ

10 ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

11 ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะที่ 2
ติดตาม แจ้งเตือน การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินงาน แสดงสถิติโครงการวิจัยตาม คณะ ภาควิชา/หน่วยงาน ออกรายงานโครงการวิจัย ตามปี คณะ ภาควิชา/หน่วยงาน รายงานแหล่งทุนที่ได้รับ การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การขอปรับปรุงแก้ไขโครงการ การรายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย การพักการวิจัยชั่วคราวหรือยุติโครงการวิจัย การรายงานการเบี่ยงเบนที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย ประวัติผู้วิจัย (Curriculum Vitae) การรายงานประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน/ดูงาน 

12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google