งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบงบประมาณปี 2554 งบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก. ) ( ส. ป. ก. )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบงบประมาณปี 2554 งบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก. ) ( ส. ป. ก. )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบงบประมาณปี 2554 งบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก. ) ( ส. ป. ก. )

2 1 กรอบงบประมาณปี 2554 รายการคำขอ ผ่านพิจารณา สงป. ผ่านพิจารณา กรรมาธิการฯ แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร รวม 2,429.701,810.371,779.34 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1) บริหารจัดการ(สนับสนุน-จัดที่ดิน)1,067.671,024.831,021.41 2) จัดที่ดิน528.24390.25379.69 *ที่ดินทำกิน293.99238.60229.80 *ที่ดินชุมชน74.2866.55 *พัฒนาสิทธิ83.0760.02 *ที่ดินเอกชน20.00-- *ที่ดินพระราชทาน10.00-- *ระบบสารสนเทศ46.9025.0823.32 3) แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน51.2120.0018.00 4) ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม28.7313.2213.19 รวมผลผลิตที่ 1 1,675.851,448.301,432.29

3 รายการคำขอ ผ่านพิจารณา สงป. ผ่านพิจารณา กรรมาธิการฯ ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน 1) พัฒนาเกษตรกร 9.297.177.10 2) สร้างความร่วมมือไตรภาคี 20.427.026.95 3) สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส 40.0017.0816.91 4) นิคมการเกษตร 219.6664.9460.11 5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 85.0054.6854.26 6) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 61.0330.6725.48 7) นิคมเศรษฐกิจพอเพียง 118.4443.0040.27 8) โครงการพระราชดำริ 11 โครงการ 98.2184.4583.76 9) ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ 36.2815.1915.04 10) พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน 55.3127.6627.42 รวมผลผลิตที่ 2 743.64351.86337.30 โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน 1) ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม10.2110.219.75 2 กรอบงบประมาณปี 2554

4 3 ร่างแผนการจัดสรรงบประมาณ 2554 รายการ งบประมาณ ทั้งสิ้น งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร งบบริหาร เพิ่มเติม แผนงาน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร1,779.34796.59550.96245.63 ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดินและ คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 1,432.29542.64398.59144.05 1) บริหารจัดการ(สนับสนุน-จัดที่ดิน)1,021.41182.52 - 2) จัดที่ดิน379.69346.94208.16138.77 *ที่ดินทำกิน229.80220.36132.2188.14 *ที่ดินชุมชน66.55 39.9326.62 *พัฒนาสิทธิ60.02 36.0124.01 *ระบบสารสนเทศ23.32--- 3) แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน18.00--- 4) ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม13.19 7.925.27

5 ร่างแผนการจัดสรรงบประมาณ 2554 รายการ งบประมาณ ทั้งสิ้น งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรร งบบริหาร เพิ่มเติม ผลผลิตที่ 2 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพและสร้างมูลค่าที่ทำกิน 337.30248.60149.1699.44 1) พัฒนาเกษตรกร 7.10 4.262.84 2) สร้างความร่วมมือไตรภาคี 6.95 4.162.79 3) สานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาส 16.91 10.156.76 4) นิคมการเกษตร 60.1127.7916.6711.12 5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 54.26 32.5621.70 6) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 25.48 15.2910.19 7) นิคมเศรษฐกิจพอเพียง 40.2725.3315.2010.13 8) โครงการพระราชดำริ 11 โครงการ 83.7642.3225.4016.93 9) ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ 15.0415.039.026.01 10) พัฒนาองค์ความรู้โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชน 27.42 16.4510.97 โครงการที่ 3 : โครงการเงินกู้ OECF เพื่อฟื้นฟูสภาพ แวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน 9.755.353.212.14 4

6 5 สรุป การใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

7 6 สรุป

8 7 สรุป


ดาวน์โหลด ppt กรอบงบประมาณปี 2554 งบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( ส. ป. ก. ) ( ส. ป. ก. )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google