งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมาทิฐิกอง บริการการศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมาทิฐิกอง บริการการศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมาทิฐิกอง บริการการศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548

2 งานธุรการ กอง บริการการศึกษา รายงานผลการ ปฏิบัติงาน นางสาวทิพวรรณ เขม้นกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป (2 พ. ค. 48 – 30 ก. ย. 48)

3 หน้าที่ความ รับผิดชอบ  ภาระหน้าที่หลัก ภาระหน้าที่หลัก  เงินรายได้กองบริการ การศึกษา เงินรายได้กองบริการ การศึกษา เงินรายได้กองบริการ การศึกษา  เงินนอกเหนือจากเงินรายได้ กองบริการการศึกษา เงินนอกเหนือจากเงินรายได้ กองบริการการศึกษา เงินนอกเหนือจากเงินรายได้ กองบริการการศึกษา  หน้าที่ความรับผิดชอบรอง หน้าที่ความรับผิดชอบรอง

4 เงินรายได้กองบริการ การศึกษา ค่าตอบแทน (15 รายการ ) ค่าใช้สอย (32 รายการ ) โครงการอบรม / สัมมนา (7 รายการ ) ค่าวัสดุ (35 รายการ ) ค่าสาธารณูปโภค (17 รายการ ) ค่าครุภัณฑ์ (18 รายการ ) ตรวจสอบและขอเบิก ค่าใช้จ่าย

5 สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน (5 เดือน ) รายงานเงินรายได้ประจำเดือน (5 เดือน ) รายงานงบประมาณเงินรายได้ รายไตรมาสเสนอกองแผนงาน (2 ไตรมาส ) รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (5 เดือน ) การจัดทำรายงาน เงินรายได้กองบริการ การศึกษา

6 ออกใบเสร็จรับเงินและนำส่ง – นำฝาก เงินรายได้เข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกับ กองคลัง (2 รายการ ) ขออนุมัติปรับแผนเงินรายได้กอง บริการการศึกษา (3 รายการ ) เงินรายได้กองบริการ การศึกษา

7 เงินนอกเหนือจากเงินรายได้ กองบริการการศึกษา ตรวจสอบและขอเบิกค่าใช้สอย แนะนำ มก. (8 รายการ ) โครงการอบรม / สัมมนาโดยใช้ เงินงบประมาณของวิทยาเขต กระบี่ (5 โครงการ ) กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี (1 รายการ ) ออกใบเสร็จรับเงินและนำส่ง – นำ ฝากเงินรายได้เข้าบัญชี มหาวิทยาลัยกับกองคลัง (16 รายการ )

8 หน้าที่ความ รับผิดชอบรอง ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการ ประชุม / อบรม / สัมมนา ช่วยงาน ประชุม / อบรม / สัมมนา งานประกันคุณภาพในส่วนที่ เกี่ยวข้อง งานระบบการควบคุมภายใน งานประชุมวิชาการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง งานการเงินของโครงการ ห้องปฏิบัติการกลางพัฒนา สื่อการศึกษา งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

9

10 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สัมมาทิฐิกอง บริการการศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google