งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าเบี้ยประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าเบี้ยประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าเบี้ยประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ค่าเบี้ยประชุม ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน พระราชกฤษฎีกา เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 สำนักงานตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น

3 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภา ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 1 กรรมการ หมาถึง กรรมการในคณะกรรมการ แต่ไม่รวมถึงกรรมการซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในหน้าที่นั้นๆ โดยเฉพาะ 2

4 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภา ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ 3 อนุกรรมการ หมาถึง อนุกรรมการในคณะกรรมการ แต่ไม่รวมถึงกรรมการซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นในหน้าที่นั้นๆ โดยเฉพาะ 4

5 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ หมายถึง ที่ปรึกษาซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือโดยประกาศพระบรมราชโองการให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 5

6 การได้รับเบี้ยประชุม
กรรมการ และอนุกรรมการ เป็นรายเดือน สำหรับกรรมการในคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมาย เป็นรายครั้ง สำหรับคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย กรรมการหรืออนุกรรมการ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน เฉพาะเดือนที่ได้ร่วมประชุม

7 การได้รับเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรม มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้น 1 ใน 4 ของอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้ที่ทำหน้าที่แทนประธาน ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับประธาน

8 การเข้าประชุมแทน อ้างถึง พรฎ. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 มาตรา 3 และหนังสือ กค /ว 75 ลว 29 เม.ย 2548 กรณีกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย ให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานกรรมการและอนุกรรมการ ให้นับเป็นองค์ประชุม มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกับกรรมการหรืออนุกรรมการ LOGO

9 อัตราเบี้ยประชุม อัตราการเบิกจ่าย เป็นไปตามหนังสือ
กค /ว 21 ลง 23 ก.พ 2553 เรื่อง กำหนดรายชื่อและคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

10 อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2183/2552
ค่าตอบแทนเหมาจ่าย อัตรา :บาท นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 20,000 10,000 ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นรายครั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไม่เกิน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 1 คน 8,000 5,000 3,000

11 ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นรายครั้ง
อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2183/2552 ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นรายครั้ง (อัตรา : บาท) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.พ.ร.) ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย เลขานุการ ไม่เกิน 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน 1 คน 5,000 4.000 3,000 1,000 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเสนอแต่สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการเงิน 2,500 2,000 1,500 500 คณะกรรมการนอกเหนือ 1,200

12 หลักฐานการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
อ้างถึงหนังสือ กค /ว 102 ลว 29 มิ.ย 2548 กำหนด หัวหน้าส่วนราชการ ใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่าย ได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ค่าเช่าห้องประชุม ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม หลักฐานการเบิกจ่าย = ใบเสร็จรับเงิน /ใบสำคัญรับเงิน (หลักฐานตามระเบียบของทางราชการ) โดยเจ้าหน้าที่ที่จัดประชุม เป็นผู้รับรองการจัดและจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ต้องแนบบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม LOGO

13 Thank You ! สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt ค่าเบี้ยประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google