งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี
4 เมษายน 2560 17 กรกฎาคม 2552 แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองการเงินและบัญชี กองการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ ฝ่ายการเงิน กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 122/2552 เรื่องการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการเงินและบัญชี (เป็นการภายใน)

2 แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองการเงินและบัญชี
158 ผู้อำนวยการระดับต้น ฝ่ายบริหารทั่วไป 9 นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) - นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) 1 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 2 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 4 กลุ่มงานบัญชี 24 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก./ชพ.) - นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 2 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 8 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 13 กลุ่มงานเงินนอกงบประมาณ 25 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก./ชพ.) - นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 4 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 10 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 1 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 9 กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง 21 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก./ชพ.) - นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 1 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 17 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 2 ลูกจ้างประจำ อัตรา พนักงานราชการ 7 อัตรา

3 แผนภูมิโครงสร้างกรอบอัตรากำลังกองการเงินและบัญชี
158 ผู้อำนวยการระดับต้น ฝ่ายควบคุมงบประมาณ 21 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก./ชพ.) - นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 3 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 10 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 7 ฝ่ายตรวจสอบและสั่งจ่าย 20 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) - นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 3 - นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 5 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 1 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 10 ฝ่ายการเงิน 19 นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) - นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 4 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 2 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 11 - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง 17 นักจัดการงานทั่วไป (ชก.) 1 ฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุน นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) - นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก.) 4 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ชง.) 1 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.) 11 ลูกจ้างประจำ อัตรา พนักงานราชการ 7 อัตรา


ดาวน์โหลด ppt กองการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กลุ่มงานบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google