งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* สาระสำคั ญ * * สาระสำคั ญ * 1. มาตรการเร่งรัดติดตาม 1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 1. มาตรการเร่งรัดติดตาม 1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* สาระสำคั ญ * * สาระสำคั ญ * 1. มาตรการเร่งรัดติดตาม 1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 1. มาตรการเร่งรัดติดตาม 1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 * สาระสำคั ญ * * สาระสำคั ญ * 1. มาตรการเร่งรัดติดตาม 1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 1. มาตรการเร่งรัดติดตาม 1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00 3 56.0068.00 4 75.0094.00

4 1.2 ให้นำอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน และอัตรา การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ภาพรวมตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนดเป็นตัวชี้วัด ในคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการ

5 2. แนวทางการ ดำเนินงานของจังหวัด 2.1 ให้จังหวัด ดำเนินการ เกี่ยวกับการกำหนด คุณลักษณะ หรือแก้ไข ครุภัณฑ์ แบบแปลน รูปแบบ เปลี่ยนแปลง รายการปรับเปลี่ยน แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบาย เหมาะสมกับการใช้งาน สถานการณ์ หรือภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน และ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้แล้วเสร็จภายใน ไตร มาสที่ 2 ( มีนาคม 2553) 2. แนวทางการ ดำเนินงานของจังหวัด 2.1 ให้จังหวัด ดำเนินการ เกี่ยวกับการกำหนด คุณลักษณะ หรือแก้ไข ครุภัณฑ์ แบบแปลน รูปแบบ เปลี่ยนแปลง รายการปรับเปลี่ยน แผนงาน / โครงการ เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบาย เหมาะสมกับการใช้งาน สถานการณ์ หรือภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน และ วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ให้แล้วเสร็จภายใน ไตร มาสที่ 2 ( มีนาคม 2553)

6

7 2.3 ให้จังหวัดเร่งการจัด ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาให้แล้วเสร็จ ภายใน เดือน มิถุนายน 2553 และ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน เดือน สิงหาคม 2553 2.3 ให้จังหวัดเร่งการจัด ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาให้แล้วเสร็จ ภายใน เดือน มิถุนายน 2553 และ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน เดือน สิงหาคม 2553

8 2.4 การเร่งรัดติดตามการ ใช้จ่ายเงิน ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัด มอบหมาย ให้คลังจังหวัด ดำเนินการ เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ของ หน่วยงาน ในจังหวัดเพื่อให้ เป็นไปตามเป้าหมาย

9


ดาวน์โหลด ppt * สาระสำคั ญ * * สาระสำคั ญ * 1. มาตรการเร่งรัดติดตาม 1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ 1. มาตรการเร่งรัดติดตาม 1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google