งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้การเบิก-จ่ายวัสดุทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพ
คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล คุณทิพมาศ เงินแจ้ง คลินิกทันตกรรมพิเศษ วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา น. ณ ห้องบรรยาย อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 8/1

2 เรียนรู้การเบิก-จ่ายวัสดุทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพ
ประเด็นสำคัญ การวางแผนงาน การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การแก้ไขปัญหา

3 การวางแผนงาน ต้องทราบถึงระบบงานภายในคลินิก การบริการผู้ป่วย
การเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

4 เรียนรู้การเบิก-จ่ายวัสดุทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพ
ประเด็นสำคัญ การวางแผนงาน การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การแก้ไขปัญหา

5 การบริหารจัดการ จัดระบบบุคลากรในการช่วยงานข้างเก้าอี้
จัดระบบและดำเนินการจัดเตรียมชุดเครื่องมือ และวัสดุทางทันตกรรมให้พอแก่การใช้งาน จัดระบบและดำเนินการทำความสะอาดเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรม ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน จัดเตรียมผ้าก็อส สำลี และผ้าห่อชุดเครื่องมือ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน จัดหาวิธีการกำจัดของเสียที่ใช้ในคลินิกให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ จัดระบบการจัดเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรม ครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

6 เรียนรู้การเบิก-จ่ายวัสดุทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพ
ประเด็นสำคัญ การวางแผนงาน การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การแก้ไขปัญหา

7 การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม
การเบิก-จ่าย หมายถึงการจ่ายเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการช่วยงงานบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม เครื่องมือ วัสดุทางทันตกรรม

8 เรียนรู้การเบิก-จ่ายวัสดุทางทันตกรรมอย่างมืออาชีพ
ประเด็นสำคัญ การวางแผนงาน การบริหารจัดการ การเบิกจ่ายวัสดุทางทันตกรรม การแก้ไขปัญหา

9 การแก้ไขปัญหา การดูแลรักษาเครื่องมือทางทันตกรรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การส่งซ่อม ตรวจสอบเครื่องมือ ตรวจเช็ดวันหมดอายุของวัสดุทางทันตกรรม

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ขอบคุณค่ะ

36 ฝากข้อคิด เสียของ เสียเงิน เสียเวลา เสียคนไข้ เสียงาน (ผู้ช่วย)


ดาวน์โหลด ppt คุณพวงทอง สกุลนุ่ม คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google