งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้

2 ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้ ระเบียบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย เงินรายได้ ฉบับที่ 1325/2552 ประกาศมหาวิทยาลัย ขอนแก่น หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย เงินรายได้ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 312/2553 หนังสือซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1325/2552 และ 312/2553 ที่ ศธ /ว209 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

3 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
เงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้ กองคลังหรือเงินยืมทดรอง จ่ายหมุนเวียนของหน่วยงาน เงินยืม เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคล นำไปจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรม / โครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานตามภาระผูกพัน ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์

4 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
ค่าใช้จ่าย ที่อาจขอยืมเงินทดรองจ่ายได้ เงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่หน่วยงานยังไม่เบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ทุนการศึกษาโครงการสวัสดิการ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการวิจัย หรือการให้บริการวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เงินค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน ค่าพัสดุที่ติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายจากต่างประเทศ หรืออินเตอร์เน็ต หรือค่าซื้อพัสดุที่ผู้จำหน่ายไม่ให้เครดิตแก่ส่วนราชการ ค่าสอนอาจารย์พิเศษจากภายนอกหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
ผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่าย ได้แก่ หัวหน้างาน สำหรับการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อหมุนเวียนภายในหน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงานองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย การยืมเงินทดรองจ่าย หากมีความจำเป็นไม่อาจยืมได้ด้วยตนเอง อาจมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้มีสิทธิยืมแทนได้

6 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
1.ให้ยื่นสัญญาเงินยืม ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2 ฉบับ วิธีการยืมเงิน ทดรองจ่ายเงินรายได้ 2. หลักฐานประกอบการยืมเงิน (ประมาณการค่าใช้จ่ายของกิจกรรม/โครงการ ,หลักฐานการสั่งการหรืออนุมัติของหัวหน้าหน่วยงาน) ให้ยื่นเรื่อง ก่อนวันเริ่มของกิจกรรมนั้น อย่างน้อย 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง ยกเว้น กรณีเร่งด่วน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน

7 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
1.เงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่หน่วยงานยังไม่ได้เบิกจ่าย ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตราเงินเดือน หรือ ค่าจ้างที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง 2. ทุนการศึกษาโครงการสวัสดิการ ,คชจ ในการวิจัยหรือการให้บริการวิชาการ,คชจ ในการฝึกอบรม ให้ยืมได้ตามงวดงาน หรือแผนการเบิกจ่าย กรณีไม่มีแผน ให้อนุมัติได้ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของวงเงินกิจกรรม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน 3.เงินยืมเพื่อการอื่นๆให้ยืมได้ตามวงเงินที่จ่ายจริง หรือตามประมาณการค่าใช้จ่าย 4.เงินค่าสวัสดิการการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ,ทุนการศึกษาโครงการสวัสดิการ ,ค่าสาธารณูปโภค ให้นำไปใช้เพื่อการนั้นโดยเร็ว

8 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
วิธีการจ่ายเงินยืม ให้จ่ายเช็คหรือโอนเงินให้ผู้ยืมภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และมีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน ให้จ่ายเงินแก่ผู้ยืมก่อนวันเริ่มกิจกรรมไม่เกิน 10 วันทำการ เว้นแต่ มีเหตุผลและความจำเป็น ให้ขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับมอบหมาย เป็นกรณีไป

9 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
การชำระคืนเงินยืม การชำระคืนเงินยืมเงินเดือน ค่าจ้าง ให้กองคลังตั้งฎีกาเบิกหักผลักส่ง เพื่อคืนเงินยืม การชำระคืนเงินยืมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ส่งคืนเงินสดเหลือจ่ายพร้อมใบสำคัญคู่จ่ายภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการเดินทาง การชำระคืนเงินยืมนอกเหนือจากข้อ 1 , 2 ให้ส่งคืนเงินสดเหลือจ่ายพร้อมใบสำคัญคู่จ่ายภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และกรณียืมเงินไปชำระหนี้หรือจ่ายตามภาระผูกพัน เช่นยืมเงินเพื่อชำระค่าโทรศัพท์ ให้ส่งคืนเงินสดเหลือจ่ายพร้อมใบสำคัญคู่จ่ายภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงิน

10 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
การชำระคืนเงินยืม (ต่อ) กรณีที่ผู้ยืมได้รับงบประมาณหรือแหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ให้คืนเงินยืมแก่กองคลังหรือหน่วยงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานนั้นๆ กรณียืมเงินไปชำระหนี้หรือจ่ายตามภาระผูกพัน ให้ส่งคืนเงินสดเหลือจ่ายพร้อมใบสำคัญคู่จ่ายภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินที่ครบถ้วน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่ามีเจตนาทุจริต ให้ดำเนินการทางวินัยโดยเคร่งครัด และให้นำมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือการต่อสัญญาจ้างด้วย ให้หน่วยงานออกใบรับใบสำคัญให้ผู้ยืม 1 ฉบับ และหน่วยเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงพร้อมหักล้างบัญชีลุกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 1 ฉบับ

11 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
การชำระคืนเงินยืม (ต่อ) การชำระคืนเงินยืมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ยืม กรณีผู้ยืมไม่อาจส่งคืนเงินยืมได้ตามกำหนด ให้ขอขยายระยะเวลาคืนเงินยืมได้ โดยต้องยื่นขอขยายก่อนครบกำหนดระยะเวลาต่อ อธิการบดี ซึ่งขอขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน หากขอขยายระยะเวลาคืนเงินยืมเกินกำหนดนี้ อธิการบดีสามารถใช้ดุลยพินิจให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณา

12 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
ให้กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หรืองานคลังของหน่วยงาน ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันครบกำหนดการคืนเงินยืมหรือระยะที่ได้รับอนุมัติขยายเวลา เมื่อดำเนินการแล้ว ยังไม่ได้รับชำระคืนเงินยืม ให้เสนออธิการบดี เพื่อหักเงินเดือนหรือค่าจ้างเพื่อชำระคืนเงินยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้งานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี นำเสนอข้อมูลผู้ค้างชำระปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม ต่อ อธิการบดี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือต่อสัญญาจ้าง

13 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้
เงินยืมค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ,ทุนการศึกษาโครงการสวัสดิการ ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เมื่อครบกำหนดชำระคืนเงินยืมแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระ ห้ามไม่ให้ยืมเงินประเภทดังกล่าวอีกจนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จและห้ามไม่ไห้ผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุมัติให้ยืมเงินซ้ำ กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินรายได้ หากผู้ยืมมีพฤติการณ์หน่วงเหนี่ยวการคืนเงินยืม หรือไม่รีบดำเนินการคืนเงินยืมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือค้างการคืนเงินยืมเกินกว่า 6 เดือน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาไม้ขึ้นเงินเดือน หรือให้ไม่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษใดๆในปีนั้นๆด้วย และผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ต้องรับรองการตรวจสอบการมีหนี้หรือไม่มีหนี้ค้างชำระเงินยืมประกอบการเสนอเลื่อนเงินเดือนและการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือการต่อสัญญาจ้างทุกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google