งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการ/ โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการ/ โครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการ/ โครงการ
1. ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการ/ โครงการ ทำบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติหลักการ (พร้อมแนบข้อเสนอโครงการ) งานการเงิน ตรวจสอบโครงการงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ ส่งไปงานนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามแผนที่ขอไว้ เสนอคณบดี เพื่ออนุมัติ หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 วันทำการ

2 2. ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
2. ขั้นตอนการขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ แบบขออนุมัติยืมเงิน 3 ฉบับ (แบบ 8500) งานการเงินตรวจสอบวัตถุประสงค์เงื่อนไขและวงเงิน เสนอคณบดีอนุมัติ เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินให้ผู้ยืมตามวงเงิน ในสัญญาการยืมเงิน เสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค จ่ายเช็คให้ผู้ยืม ผู้ยืมลงลายมือชื่อในสัญญาเงินยืม 3 ฉบับ หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 วันทำการ

3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับชำระคืนเงินยืมจากเงินทดรองราชการ
บัญชีตกลงเงินยืมทดรองราชการชั่วคราว (แบบ บจ.2) งานการเงิน ตรวจสอบเอกสารและใบสำคัญ เสนอคณบดี บันทึกรายการส่งคืนเงินยืมด้านหลังสัญญาการยืมเงิน 3 ฉบับ บันทึกหักค่าใช้จ่ายในทะเบียนคุมเงิน และหักล้างใบสำคัญ กรณีมีเงินสดนำฝากธนาคาร หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ

4 การเบิกจ่ายเงินตามใบสำคัญเงินงบประมาณแผ่นดิน
ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย เสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ และลงนาม บันทึกข้อมูล BG ในระบบ จัดเอกสารการเบิก ส่งให้กองคลัง บางเขน หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ

5 กรณีการรับเงิน หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ
ตรวจสอบเอกสารและตรวจนับเงินสด ออกใบเสร็จรับเงิน นำเงินสดหรือเช็คฝากธนาคาร บันทึกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินในระบบบัญชีสามมิติ ส่งเอกสารใบนำส่ง/นำฝากที่งานคลังวิทยาเขต ส่งเอกสารใบนำส่ง/นำฝากที่งานบัญชี หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ

6 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้
ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย (ทั้งบุคคลภายในและภายนอกที่ผ่านการอนุมัติจากคณบดีให้เบิกจ่าย) จัดทำเบิกสั่งจ่ายโดยเช็ค เสนอผู้มีอำนาจ คือ หัวหน้าหน่วยงานและคณบดีเพื่ออนุมัติและลงนาม จัดเอกสารการเบิก พร้อมแจ้งรายนามผู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อรับเงิน จัดเอกสารการเบิก ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีลงบันทึกบัญชี หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4-5 วันทำการ


ดาวน์โหลด ppt 1. ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการ/ โครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google