งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล. โครงการลงบัญชีเงินยืมทดรองจ่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยคลัง งานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล. โครงการลงบัญชีเงินยืมทดรองจ่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยคลัง งานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการลงบัญชีเงินยืมทดรองจ่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยคลัง งานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2 หลักการและเหตุผล

3 จัดทำบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ
หน่วยคลัง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดอยู่ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล จัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุมัติและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ จัดทำบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ รับ – จ่ายเงินยืมทดรองจ่าย บัญชีเงินยืมและลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จัดทำฎีกาเงินรายได้คณะฯ

4 รายงานประจำเดือน ประจำไตรมาสและประจำงวดของเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
รับและส่งเงินรายได้คณะฯ เงินบริจาคและเงินอื่น ๆ รับและจ่ายเงินทุนฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา รับ - จ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย เงินอุดหนุนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท- เอก เงินอุดหนุนวิจัยที่ได้รับจากต่างประเทศ รับและจ่ายเงินสวัสดิการให้กับบุคลากรในคณะฯ รับเงินฎีกาจากกองคลังและจ่ายคืนให้กับภาควิชา/หน่วยงาน กองทุนคณะฯ กองทุนวิจัยคณะฯ

5 จากภาระงานประจำดังกล่าว
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถพัฒนางานด้านอื่น ๆ ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นจำเป็นต้องหาเครื่องมือเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน การลงบัญชีเงินยืมทดรองจ่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์

6 วัตถุประสงค์

7 เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายและบัญชีคุมยอดเงินยืมทดรองจ่ายของภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อพัฒนาการรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายและยอดเงินยืมทดรองจ่ายของภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อใช้ในการวางแผน แก้ปัญหาและตัดสินใจ

8 เป้าหมาย

9 รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายเป็นข้อมูลปัจจุบัน
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายแต่ละราย สามารถตรวจสอบยอดเงินยืมและยอดค้างชำระได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

10 วิธีการดำเนินการ

11 P รวมรวม ประชุมและจัดทำแผนผัง ตค. 51 – ธค. 51
D ดำเนินการออกแบบโปรแกรม มค. – เมย. 52 C ทดสอบ ตรวจสอบ ติดตามและค้นหาปัญหา พค. 52 A ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมครั้งที่ 1 มิย. – กค. 52 P วางแผนพัฒนาระบบหลังแก้ไข ปรับปรุง สค. 52 D ทดสอบโปรแกรมครั้งที่ กย. – ตค. 52 C ติดตามความเสถียรของโปรแกรม พย. – ธค. 52 A ประชาสัมพันธ์และชี้แจงวิธีการให้กับบุคลากรคณะ มค. 53

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13 การรายงานลูกหนี้เงินยืมและยอดเงินยืมทดรองจ่ายมีประสิทธิภาพ สามารถปิดบัญชีและรายงานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายแต่ละรายสามารถทราบยอดเงินที่ค้างชำระได้ โดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ การบริหารจัดการด้านเงินยืมทดรองจ่ายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลและพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็ว

14 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล. โครงการลงบัญชีเงินยืมทดรองจ่ายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยคลัง งานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google