งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
การพัฒนา OTOP นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

2 ๑ ทศวรรษ เราได้อะไร ?

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ความหมาย ความสำคัญ การผลิตสินค้า OTOP

14 การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP เป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเริ่มจากการรวมกลุ่มของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติรวมกับภูมปัญญา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น สร้างพลังการพึ่งตนเอง และช่วยเหลือกันของคนในชุมชน

15 คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ OTOP
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบที่นำมาผลิต ต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นสินค้าที่เลียนแบบ ดัดแปลง นำเข้า หรือนำเข้าเพื่อดัดแปลงหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เป็นสินค้าที่ก่ออันตรายร้ายแรงต่อชุมชนหรือส่งแวดล้อมรวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทย กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต

16 กระบวนทัศน์-การมองเห็น ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ

17 ที่มีองค์ประกอบ “อย่างเป็นองค์รวม”
...ชุมชน... เป็น “ระบบสังคม” ที่มีองค์ประกอบ “อย่างเป็นองค์รวม”

18 ที่มีองค์ประกอบ “เป็นเอกลักษณ์”
...OTOP... เป็น “สินค้าชุมชน” ที่มีองค์ประกอบ “เป็นเอกลักษณ์”

19 สินค้า OTOP 5 ประเภท 1.ประเภทอาหาร 2.ประเภทเครื่องดื่ม
3.ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4.ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 5.ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

20 สินค้า OTOP 4 กลุ่ม กลุ่ม A โดดเด่น กลุ่ม B อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
กลุ่ม C ส่งเสริม/สนับสนุน กลุ่ม D พัฒนา

21 การพัฒนา OTOP “สินค้า..จะก้าวไกล” ต้อง

22 สร้างมูลค่าเพิ่ม

23 สินค้ามีจุดแข็งของตัวเอง
มีเรื่องราว มีบรรจุภัณฑ์ มีนวัตกรรม มีการวิจัยและพัฒนา

24

25 ใครจะซื้อของเรา ทุกคน ???
ลูกค้าคือใคร? ใครจะซื้อของเรา ทุกคน ??? ถ้ามีคนตอบว่า “ใครก็ได้” “ทุกคนที่เดินผ่านมา” “ทุกคนต้องกินข้าว...ขายใครก็ได้” “ทุกคนต้องใส่เสื้อผ้า” “คนที่หิว” “คนเราต้องดื่มน้ำ”

26 ลูกค้าคือพระเจ้า ลูกค้าของเราเป็นใคร เขาต้องการอะไร
ทำไมถึงต้องมาซื้อของเรา ใครเกี่ยวข้องบ้างในการตัดสินใจ ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไร ซื้ออย่างไร

27

28 ฝึกทำให้ถูกเพียงอย่างเดียว แต่... ฝึกให้ทำเป็น
สิ่งที่ได้เรียนรู้ ทุกขั้นตอน...เป็นเรื่อง การฝึก ใช้ ความคิดวิเคราะห์... ไม่ใช่ ฝึกทำให้ถูกเพียงอย่างเดียว แต่... ฝึกให้ทำเป็น

29

30

31

32 กลับไปแล้ว... เรา จะร่วมกันทำอะไร

33 งานนำเสนอปรีชา พรหมบุตร
04/04/60 งานนำเสนอปรีชา พรหมบุตร


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google