งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลือกอาชีพ นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลือกอาชีพ นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลือกอาชีพ นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน

2 สัมมาชีพ คือ อาชีพที่ถูกกฎหมาย มิจฉาชีพ คือ อาชีพที่ผิดกฎหมาย

3 การตัดสินใจเลือกอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง จะทำให้มีความสุขในการทำงานและเจริญก้าวหน้าใน หน้าที่การงาน ส่งผลถึงค่าตอบแทน อันนำไปสู่ฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง

4 ขั้นตอนการเลือกอาชีพ
1. วิเคราะห์ตนเอง 2. วิเคราะห์อาชีพ 3. ตัดสินใจเลือกอาชีพ 4. วางแผนการปฏิบัติ 5. ปฏิบัติตามแผน/ทบทวน

5 1. วิเคราะห์ตนเอง ว่ามีความถนัดเกี่ยวกับงานลักษณะใด
2. วิเคราะห์อาชีพ โดยพิจารณาถึงลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในการทำงาน รายได้หรือค่าตอบแทน

6 3. ตัดสินใจเลือกอาชีพ โดยนำมาเทียบเคียงหาจุดเด่น จุดด้อย แล้วจัดอันดับอาชีพที่เลือกไว้
4. วางแผนการปฏิบัติ โดยเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของอาชีพที่เลือกไว้ 5. ปฏิบัติตามแผน/ทบทวน เมื่อเข้าเรียนในสาขาใดจะต้องรีบทบทวนตนเองให้เร็วที่สุด หากพบว่ามีปัญหาให้รีบแก้ไขทันที

7 อาชีพอิสระ อาชีพอิสระเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ด้วยตนเอง สามารถเป็นเจ้าของกิจการและสร้างผลผลิตได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างอาชีพอิสระ

8 ตัวอย่างอาชีพอิสระ งานเกษตร เช่น การปลูกผัก ปลูกดอกไม้ ฯลฯ
งานบ้าน เช่น การผลิตอาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง เครื่องดื่มสมุนไพร ตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ งานประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์ของใช้ต่างๆ การประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านและสำนักงาน ของชำร่วยต่างๆ ฯลฯ งานช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างแกะสลัก

9 เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ หมายถึง การมีอาชีพที่ดีทำให้เรามีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง แสดงถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเอง


ดาวน์โหลด ppt การเลือกอาชีพ นายธวัชชัย สาบัว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google