งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการตลาดและ หน้าที่ทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการตลาดและ หน้าที่ทางการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการตลาดและ หน้าที่ทางการตลาด
บทที่ 3 ระบบการตลาดและ หน้าที่ทางการตลาด

2 ระบบการตลาด คือ ภาพรวมของการติดต่อเกี่ยวข้องกับงานการตลาดของบุคคลฝ่ายต่างๆ รวมถึงสถาบัน สภาพแวดล้อมและสิ่งที่มีอิทธิพลหลายอย่าง ที่มีผลต่อความสำเร็จทางการตลาด หรือความอยู่รอดของกิจการในตลาด

3 องค์ประกอบของระบบตลาด
1.ตลาดเป้าหมาย 2.การจัดจำหน่าย 3.คู่แข่งขัน 4.กลุ่มสาธารณชนหรือกลุ่มพลังมวลชน 5.สภาพแวดล้อมมหภาค

4 องค์ประกอบของระบบตลาด
1.ตลาดเป้าหมาย (Target Market) คือกลุ่มคนที่จะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของเราในอนาคตต่อไป ในการทำธุรกิจ เจ้าของธุรกิจจะมีแค่ทุน มีความสามารถ มีทักษะการตลาด คิดจะผลิตอะไรออกมาก็ได้ จะต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าเป็นใคร หรือกลุ่มเป้าหมายใด จะทำให้เราทราบกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เพราะสินค้าทุกชนิดไม่สามารถตอบสนองคนทุกคนได้

5 องค์ประกอบของระบบตลาด
2.การจัดจำหน่าย คือ กระบวนการในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค การกระจายสินค้าผู้ผลิตสามารถทำเองได้เพียงแต่ การเลือกตัวแทนก็ต้องเลือกให้ถูก ให้เหมาะสมกับสินค้า

6 องค์ประกอบของระบบตลาด
3.คู่แข่งขัน ปัจจุบันภาวะการแข่งขันกันในตลาดนั้นมีค่อนข้างสูง เราไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลคู่แข่งขันเอาไว้ เพื่อ? แต่หากไม่ต้องการแข่งขันในตลาดนั้นเราสามารถเข้าสู่ตลาดอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน โดยที่เราต้องสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้น

7 องค์ประกอบของระบบตลาด
4.กลุ่มสาธารณชนหรือกลุ่มพลังมวลชน -กลุ่มที่สนใจองค์กรและองค์กรก็สนใจ -กลุ่มที่องค์กรสนใจแต่กลุ่มสาธารณชนอาจไม่สนใจ -กลุ่มที่สนใจองค์กรแต่องค์กรไม่สนใจ -ประชาชนทั่วไป -พนักงานในองค์กร

8 องค์ประกอบของระบบตลาด
5.สภาพแวดล้อมมหภาค -ประชากร -เศรษฐกิจ -สังคมและวัฒนธรรม -การเมืองและกฎหมาย -เทคโนโลยี -การแข่งขัน

9 ระบบการตลาด พลังมวลชน การจัดจำหน่าย คู่แข่งขัน สภาพแวดล้อมมหภาค
คนกลาง เทคโนโลยี ผู้จัดหาวัตถุดิบ ประชากร สภาพแวดล้อมมหภาค คู่แข่งขัน เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม ตลาดเป้าหมาย

10 หน้าที่ทางการตลาด/หน้าที่ทางการตลาด
หนังสือหน้า 41 เลขหน้า 3/4 หน้าที่ทางการตลาด หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกต่างๆ 10

11 หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
หน้าที่ทางการตลาด การซื้อ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า การขาย การจัดมาตรฐาน และ ระดับคุณภาพสินค้า

12 หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่ง หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การกระจายสินค้า การเก็บรักษา และการคลังสินค้า

13 หน้าที่ที่เกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวก
การเงิน การรับ ความเสี่ยง หน้าที่ที่เกี่ยวกับ การอำนวยความสะดวก ข้อมูล ด้านตลาด บริการจัดการ และให้คำปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt ระบบการตลาดและ หน้าที่ทางการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google