งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2553 - 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี โดย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์ห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย

2 ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
วิสัยทัศน์ ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เป้าประสงค์ เทศบาลสามารถดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามบทบาทหน้าที่และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ ในท้องถิ่นของตนเอง

3

4 เกณฑ์การวัดผล 3 ระดับ

5 ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 1. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากปัจจัยคุกคามด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และได้รับบริการที่มีคุณภาพจากภาครัฐ KRI : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพและบริการที่มีคุณภาพดี 2. ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับครัวเรือนและ ชุมชนได้ ตลอดจนมีพฤติกรรมอนามัยที่ดี KPI : ครัวเรือนสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ ประชาชน 7. สถานประกอบกิจการและสถานบริการปฏิบัติตามมาตรฐาน และกฎหมาย S ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมีความ สามารถพัฒนา ยกระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ KPI : สถานประกอบกิจการผ่านการรับรองมาตรฐาน 3. อปท. มีความสามารถในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ S เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการอน ามัยสิ่งแวดล้อมและประเมิน ผลกระทบต่อ สุขภาพให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง KPI : อปท. มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี 5. ภาคีภาครัฐ ธุรกิจ เอกชน และประชาสังคมมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการและการดำเนินงาน S ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกำหนด และผลักดันนโยบาย และบูรณาการแผนงาน โครงการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม KPI : จำนวนของภาคีต่าง ๆที่มีส่วนร่วมในการจัดการและดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคีเครือข่าย 4. สสจ. และหน่วยงานในสังกัดมีส่วนร่วม สนับสนุนการดำเนินงาน S พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ KPI : เจ้าหน้าที่ สสจ.75 จังหวัด สามารถเป็นวิทยากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ 6. สื่อมวลชนสามารถสื่อสารข้อมูล ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ S สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ KPI : มีแผนการประชาสัมพันธ์ด้านอนามัยสิ่งแวดงานล้อม 10. มีระบบการพัฒนากฎหมาย S สนับสนุนการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และ คำแนะนำของคกก.สธ. KPI : กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงและคำแนะนำของ คกก.สธ. 11 .มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ S ส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยที่มี ประสิทธิภาพ KPI: ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 13. มีระบบการสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย และ การสื่อสารสาธารณะ S พัฒนาระบบ CRM KPI: ภาคีเครือข่ายมีความรู้ และสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้ กระบวนการ 9.มีระบบพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม S1 ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนารูปแบบ แนวทาง หลักสูตรและมาตรฐาน KPI: จำนวนผลงานวิจัย รูปแบบ แนวทางหลักสูตรมาตรฐาน 12. มีระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ S สนับสนุนการใช้ข้อมูลด้านผลกระทบต่อสุขภาพในการกำหนดนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ KPI: ระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 8. มีระบบพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินผล กระทบต่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ S พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ KPI : บุคลากร อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพ 15. ศูนย์ห้อง ปฏิบัติการมีศักยภาพและสามารถรองรับการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ S พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม KPI : ความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ S พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามและระบบประเมินผล KPI: การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผน 16. บุคลากรมีสมรรถนะด้านวิชาการและ การจัดการ S ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เป็นวิทยากรมืออาชีพและที่ปรึกษาด้านวิชาการ KPI : บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะตามเกณฑ์ 18. องค์กรมีวัฒนธรรมที่ดี S สนับสนุนการพัฒนาองค์กรตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ PMQA KPI: องค์กรดำเนินงานผ่านเกณฑ์ PMQA 17. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึงง่าย S พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ KPI: ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย พื้นฐาน 19. อัตรากำลังเหมาะสม S สนับสนุนอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม KPI: มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

6 สนับสนุน ประชาชน ภาคีและเครือข่าย อปท. สร้างกระแส รณรงค์ เผยแพร่
เพิ่มขีดความสามารถ สร้างกระแส รณรงค์ เผยแพร่ สนับสนุน ร่วมมือ ศูนย์อนามัย สนับสนุน

7 ดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน(นำร่อง)
ประเด็น เป้าหมาย 2554 2555 2556 1.มีระบบเฝ้าระวังเหตุรำคาญ 2.มีการจัดการทำเทศบัญญัติด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3.มีระบบรับรองมาตรฐานผู้สัมผัสอาหาร 4.ใช้ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลตามแนวทาง Eco-Sanitation 5.มีระบบฐานข้อมูลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6.มีความสามารถในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน 7.มีระบบเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อม 8.มีการใช้ HIA ในการกำหนดนโยบายและแผน 9.มีระบบการจัดการขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล 10.มีระบบเฝ้าระวังด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ศูนย์ละ 1 แห่ง / เทศบาลนคร 6 แห่ง จังหวัดที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง จังหวัดที่ตั้งนิคม อุตสาหกรรม 6 แห่ง

8 สวัสดี

9 (ประเด็นยุทธ์) 1.สาธารณภัย 2.HIA (พันธกิจ) 5.สุขาภิบาลอาหาร
1. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากปัจจัยคุกคามด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และได้รับบริการที่มีคุณภาพจากภาครัฐ 7 ISSUE 7.สุขาภิบาลยั่งยืน (ส้วม สิ่งปฏิกูล) 5.สุขาภิบาลอาหาร (ประเด็นยุทธ์)+Issue 4และ 6 4.น้ำประปา ดื่มได้ 3.พรบ.สาธารณสุข - ออกเทศบัญญัติ - กิจการที่เป็นอันตราย เหตุรำคาญ 2.HIA (ประเด็นยุทธ์) 1.สาธารณภัย (พันธกิจ) 6.พฤติกรรมสุขภาพ (กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ) 2. ประชาชนมีส่วนร่วมและสามารถจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับครัวเรือนและชุมชนได้ ตลอดจนมีพฤติกรรมอนามัยที่ดี

10 BASIC เทศบาล ปีงบประมาณ 2553 2554 2555 2556 นคร 23 เมือง 54 140 ตำบล - 163 326 รวม 77 489 ร้อยละโดยประมาณ 4.7 10 20 30

11 INTERMEDIATE 20 % ของเทศบาลที่ผ่านระดับ Basic เทศบาล ปี 2555 ปี 2556
นคร เมือง ตำบล 33 แห่ง 66 แห่ง

12 ADVANCED เทศบาลที่ผ่านระดับ Basic และ Intermediate เทศบาล ปี 2556
นคร เมือง ตำบล 12 แห่ง


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google