งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนามาตรฐานสินค้าสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนามาตรฐานสินค้าสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนามาตรฐานสินค้าสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department การพัฒนามาตรฐานสินค้าสหกรณ์ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

2 กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสินค้าสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department วัตถุประสงค์ “สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องและสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและขยายโอกาสทางการตลาด” กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานสินค้าสหกรณ์ มาตรฐานสินค้าสหกรณ์ อบรม food safety (๑ ครั้ง) พัฒนา บรรจุภัณฑ์ (๑๐๐ กลุ่ม) ปรับปรุงโรงเรือน (31 กลุ่ม) ประสานงาน ให้คำปรึกษาให้ได้ อย (๑๒๖ ผลิตภัณฑ์) สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

3 หลักเกณฑ์การรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.)
กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department หลักเกณฑ์การรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) ๑. ผลิตโดยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ผลิตอื่นในสังกัดสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร ๒. สินค้ามีบรรจุหีบห่อ ฉลากแสดงข้อความตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ๓. สินค้าได้รับการรับรอง ตรวจสอบคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๓.๑ อาหาร  คณะกรรมการอาหารและยา  มาตรฐาน อย. ๓.๒ หัตถกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.), มอก. หรือเทียบเท่า ๓.๓ สินค้าอื่นๆ  หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมแนะนำสินค้านั้นๆ ๔. ผลิตสินค้าและมีจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

4 ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๔ ให้การรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) ๑๗๒ ผลิตภัณฑ์ สหกรณ์ = 6 แห่ง กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตอื่นๆ = 11 แห่ง อาหารและเครื่องดื่ม = 87 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้า = 19 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร = ๔๑ ผลิตภัณฑ์ ของใช้ของที่ระลึก = 25 ผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพ = 30แห่ง กลุ่มแม่บ้าน/สตรี = 41 แห่ง สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

5 สรุปผลการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ย้อนหลัง ๗ ปี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department สรุปผลการรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ย้อนหลัง ๗ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

6 ตัวอย่างสินค้ามาตรฐานสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department ตัวอย่างสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

7 แนวทางการพัฒนาสินค้ามาตรฐานสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department แนวทางการพัฒนาสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ เสริมสร้างรากฐาน ดำเนินการต่อเนื่อง เชื่อมโยงเครือข่าย ก้าวไกลสู่อาเซียน -เครือข่ายปัจจัยการผลิต -เครือข่ายผู้ผลิต -เครือข่ายผู้ทำการตลาด -เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน -มหกรรมสินค้า -โฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศและต่างประเทศ -พัฒนาบรรจุภัณฑ์ -ปรับปรุงโรงเรือน -อบรมให้ความรู้ -ศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ -โครงการระยะยาว -ติดตาม ตรวจสอบ -ปรับปรุง พัฒนา -e-commerce มุ่งสู่มาตรฐาน -ค้นคว้า วิจัย -local marketers/local sellers สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนามาตรฐานสินค้าสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google