งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร Cooperative Financial Surveillance and Warning System: Set Standard

2

3

4 เตือนภัยแนวโน้มทางการเงิน
ด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ ด้านความสามารถในการทำกำไร ด้านสภาพคล่องทางการเงิน

5 บทบาทการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน
ฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายจัดการ ผู้ควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี นักวิเคราะห์ทางการเงิน

6 เหตุผลที่ต้องเตรียมความพร้อม ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน
ข้อมูลในอดีตชี้อนาคต อนาคตที่สามารถกำหนดได้ แนวทางการบริหารทางการเงินที่ดีขึ้น ความปลอดภัยในการบริหารทางการเงิน การบริหารทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น ความรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก

7

8 นวัตกรรมเครื่องมือเตือนภัยการเงิน
CFSAWS:ss เครื่องคำนวณ สัญญาณภาพ แผนภาพ

9 C A 1 9 อัตราส่วนทางการเงิน X = M + 7 - : E 2 L

10

11

12 การวัดและวิเคราะห์ บันไดสู่ความสำเร็จ เข้าถึง พัฒนา เข้าใจ หาคำตอบ
สร้างใหม่ เล่าเรื่องราว อดีต ปัจจุบัน อนาคต

13 ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางการเงิน

14

15

16 สัญญานภาพ 1นาที เทียบเคียง มาตรฐาน ระดับ เฝ้าระวัง การเตรียม ความพร้อม
ความลึกใน การวิเคราะห์

17 ในกรณีไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์
การใช้เครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss เตรียมเครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม ระบบปฏิบัติการ Window XP Hardware 1. ระบบ Online ผ่านเครือข่าย Internet เข้าสู่ web site ที่ statistic.cad.go.th Software 2. ระบบ Offline ไม่ผ่านเครือข่าย Internet เข้าสู่ระบบโดยการติดตั้งโปรแกรมจากแผ่น CD ในกรณีไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ขอรับบริการ จากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่สำนักงานตรวจบัญชีสกรณ์ทุกจังหวัด

18 ช่องทางการเข้าสู่ระบบ
1. online ที่ เลือก CFSAWS:ss 2. Offline คู่มือ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

19 http: statistic.cad.go.th

20

21

22

23

24 หน้าหลัก

25

26

27

28 เชื่อมโยงภาวะเศรษฐกิจทางการเงินในมุมมอง 6 มิติ

29

30

31 ภาพรวมการวิเคราะห์ CAMELS Analysis และเตือนภัยการเงิน CFSAWS:ss
สหกรณ์ตัวอย่าง จำกัด รายการ (ล้านบาท) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 % C สินทรัพย์ทั้งสิ้น 382.42 400.55 458.15 19.80 ทุนสำรอง 20.76 21.62 23.40 12.72 หนี้สินทั้งสิ้น 278.72 289.78 339.69 21.88 ทุนของสหกรณ์ 103.70 110.77 118.46 14.23 ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) 4.98 7.83 10.01 101.00 A ลูกหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระ 285.49 290.14 291.17 1.99 ลูกหนี้ค้างชำระ 93.76 56.86 96.78 3.22 อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) 0.53 0.55 0.54 1.89 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 1.44 2.14 2.67 85.42 E รายได้ธุรกิจหลัก 187.98 214.44 231.37 23.08 กำไรขั้นต้น 25.82 28.03 33.20 28.58 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 11.81 14.50 16.13 36.58 กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 69.95 63.35 58.44 (16.45) L สินทรัพย์หมุนเวียน 318.00 285.10 344.83 8.44 หนี้สินหมุนเวียน 270.36 280.84 328.27 21.42 ลูกหนี้ชำระได้ตามกำหนด 191.73 233.28 194.39 1.39 อายุเฉลี่ยของสินค้า (วัน) 96.18 62.48 33.88 (64.77) M CFSAWS:ss เตือนภัยทางการเงิน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ระดับเฝ้าระวังทางการเงิน พิเศษ มากขึ้น ทุนสำรองต่อสินทรัพย์ (เท่า) ค่าของสหกรณ์ 0.05 ค่าเฉลี่ย (Peer Group) 0.08 0.07 ค่ามาตรฐาน >0.10 ลูกหนี้ขำระได้ตามกำหนด (%) 67.16 80.40 66.76 63.90 65.84 67.97 >90 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร(ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินฯ)(%) 69.95 63.35 58.44 55.66 50.94 52.78 <45 CFSAWS:ss CFSAWS:ss CFSAWS:ss

32 การวิเคราะห์ CAMELS Analysis และเตือนภัยการเงิน CFSAWS:ss
สหกรณ์ตัวอย่าง2 จำกัด CAMEL M รายการ (ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 % C สินทรัพย์ทั้งสิ้น 910.56 787.07 985.16 8.19 ทุนสำรอง 92.75 0.00 N/A หนี้สินทั้งสิ้น 33.52 407.38 508.28 1,416 ทุนของสหกรณ์ 877.04 379.69 476.88 (45.62) ผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) 8.04 (62.85) 9.48 17.91 A ลูกหนี้เงินกู้ถึงกำหนดชำระ 1,065.96 865.38 670.94 (37.06) ลูกหนี้ค้างชำระ 2.93 12.32 35.58 1,114 อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) 0.08 0.06 ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 7.37 (46.53) 4.58 (37.86) E รายได้ธุรกิจหลัก 79.73 48.05 67.53 (15.30) กำไรขั้นต้น 75.52 (90.99) 33.26 (55.96) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 4.81 304.10 5.23 8.73 กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 75.65 (90.82) 45.81 (39.44) L สินทรัพย์หมุนเวียน 366.40 172.87 180.19 (50.82) หนี้สินหมุนเวียน 26.84 400.46 504.63 (1780) ลูกหนี้ชำระได้ตามกำหนด 1,063.03 853.06 635.36 (40.23) CFSAWS:ss เตือนภัยทางการเงิน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ระดับเฝ้าระวังทางการเงิน ปกติ พิเศษ มากขึ้น ทุนสำรองต่อสินทรัพย์ (เท่า) ค่าของสหกรณ์ 0.10 0.00 ค่าเฉลี่ย (Peer Group) 0.04 ค่ามาตรฐาน >0.10 ลูกหนี้ขำระได้ตามกำหนด (%) 97.47 97.05 94.70 99.91 94.48 98.35 >95 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร(ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินฯ)(%) 6.36 (334.85) 11.43 14.28 14.48 14.30 <25 CFSAWS:ss CFSAWS:ss CFSAWS:ss


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google