งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss
ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss Warning System - CFSAWS : ss ระบบเตือนภัยทางการเงิน Company name

2 ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss
ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss ผลการวิเคราะห์ระบบเตือนภัยทางการเงิน ของสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน Company name

3 ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss
ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss สหกรณ์ Company name

4 ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss
ระบบเฝ้าระวังเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss สหกรณ์ Company name

5 บัญชีเสริมสร้างความเข้มแข็ง 3 ระดับ
บัญชีเสริมสร้างความเข้มแข็ง 3 ระดับ ระดับองค์กรและ สถาบันเกษตรกร ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ - ตรวจสอบบัญชีกลุ่มเกษตรกร * โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ ขอรับบริการงานตรวจสอบบัญชี * โครงการพัฒนาและส่งเสริม IT โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ * โครงการ W.W.R. (3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์) ระดับกลุ่มอาชีพ - แนะนำส่งเสริมวางรูปแบบบัญชีแก่กลุ่มอาชีพ - แนะนำให้กลุ่มฯใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน * โครงการพัฒนาบัญชี วิสาหกิจชุมชน ระดับบุคคล บัญชีครัวเรือน - บัญชีต้นทุนอาชีพ * โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย *โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ * โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ * โครงการสายใยรักฯ * โครงการพัฒนาลุ่มน้ำอาว * โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ Company name 5

6 ความไม่ยั่งยืน ขององค์กร
วงจรอุบาทว์ ขาดมืออาชีพ - ความสามารถ - ความเสียสละและอดทน - คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน - ขาดเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินงาน - ล้มละลาย - เลิก / ชำระบัญชี ความไม่ยั่งยืน ขององค์กร ปัญหาในการดำเนินงาน - ขาดทุนซ้ำซาก - ข้อบกพร่องทางการเงิน - ทุจริต สินทรัพย์รั่วไหลเสียหาย - สมาชิกลาออก ถอนหุ้น/เงินรับฝาก - สถาบันการเงินไม่สนับสนุน ปิดบัญชีไม่ได้ ตกค้างการสอบบัญชี วิกฤตศรัทธา - สมาชิก - สถาบันการเงิน - ส่วนราชการ - เจ้าหนี้ ประชุมใหญ่ไม่ได้/ขาดข้อมูลทางการเงินชี้แจงให้สมาชิกทราบ ความหวาดระแวง/ไม่เชื่อถือ - ขาดความโปร่งใส ไม่ไว้วางใจ Company name 6


ดาวน์โหลด ppt ระบบเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google