งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน เมษายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน เมษายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน เมษายน 2554

2 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้าในจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน เมษายน ( วันที่ 21 มี. ค.54. – 20 เม. ย.54) ชนิดสัตว์อำเภอปลายทางรวม ทุก อำเภอ หน่ว ย ดงเจริญตะพาน หิน ทับคล้อบึงนา ราง วชิรฯวังทราย พูน สาก เหล็ก เมืองบางมูล นาก นกกระจอกเ ทศ 150-------- ตัว นกกระทา ----3,000---- ตัว ม้า ----2----2 ตัว ลูกสุกร -2,160------- ตัว สุกร -661----691--1,352 ตัว โค ----13115-2655 ตัว ไก่เนื้อ -29,000-----26,40 0 -65,400 ตัว ลูกไก่ 57,6006,500209,00 0 22,16 0 40,00028,720-45,12 0 166,760757,86 0 ตัว เป็ดเนื้อ -------300- ตัว รวม 57,75 0 38,321209,0 00 22,1 60 43,01 5 28,72170681,8 20 166,78 6 648,27 9 ตัว

4 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน เมษายน ( วันที่ 21 มี. ค.54. – 20 เม. ย.54) ชนิด สัตว์ อำเภอต้นทางรวม ทุก อำเภ อ หน่วย ดง เจริญ ตะพาน หิน สา ก เหล็ ก บาง มูล นาก บึงนา ราง วชิรฯวัง ทราย พูน สาม ง่าม เมืองโพทะ เล โพธิ์ ประ ทับ ช้าง ลูก สุกร ---117-900----81,025 ตัว สุกร -430--------220650 ตัว โค --4------41-45 ตัว ไก่ชน 4----------4 ตัว ไก่ เนื้อ -------3,800--- กิโลกรั ม 227,8 20 19,664--10,74 3 20,30 0 29,47865,70 0 30,33929,37 6 12,00 0 445,4 20 ตัว ไข่นก 761---------- ฟอง ม้า ---------4-4 ตัว รวม 228, 585 20,09 4 411710,7 43 21,2 00 29,47 8 69,50 0 30,34 2 29,4 21 12,2 28 451, 712 หน่วย

5 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้าใน จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน เมษายน ( วันที่ 21 มี. ค.54. – 20 เม. ย.54) ชนิด ซาก อำเภอปลายทางรวมทุก อำเภอ หน่วย ดง เจริญ ตะพาน หิน ทับ คล้อ วัง ทราย พูน สาก เหล็ก สาม ง่าม บางมูล นาก เมืองโพทะ เล ซากไก่ -30,000---- --60,000 กิโลก รัม 3,300 ตัว เครื่อง ในไก่ --------31,01 0 กิโลก รัม เนื้อสุกร 5,8008,1241,216--13,488. 80 -15,755.8 0 -44,384. 60 กิโลก รัม 12.40 ตัน เนื้อไก่ -22,004896.2059,50034,940544.2029,22099,921-247,02 5.80 กิโลก รัม 3,500 ตัว โครงไก่ -------2,000- กิโลก รัม รวม 5,80060,128.40 2,112. 20 63,00 0 34,94 0 14,04 5.40 62,52 0 117,676.80 31,0 10 391,23 2.80 หน่วย

6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก ออกจากจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน เมษายน ( วันที่ 21 มี. ค.54 – 20 เม. ย.54) ชนิดซากอำเภอต้นทางรวมทุก อำเภอ หน่วย ดงเจริญสามง่าม หนังกระบือหมัก เกลือ -2,500 กิโลกรัม หนังนกกระจอกเทศ หมักเกลือ 169 - แผ่น เนื้อนกกระจอกเทศ แช่แข็ง 3,070 - กิโลกรัม รวม 3,2392,5005,739 หน่วย

7 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์ แต่ละชนิดผ่านด่านพิจิตร

8 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน เมษายน ( วันที่ 21 มี. ค.54 – 20 เม. ย.54) ลำ ดับ ชนิดสัตว์จำนวนหน่วย 1 โค 713 ตัว 2 กระบือ 744 ตัว 3 สุกร 5,975 ตัว 4 ม้า 1 ตัว 5 แพะ 93 ตัว 6 ช้าง 4 เชือก 7 ไข่สำหรับทำพันธ์ 215,761 ฟอง 8 สัตว์ปีก ( ไก่, นก, เป็ดเนื้อ ) 970,148 ตัว รวม 1,193,439 หน่วย

9 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E-Service) ประจำเดือน เมษายน ( วันที่ 21 มี. ค.54 – 20 เม. ย..54) ลำดั บ ชนิดซากจำนวนหน่วย 1 กระดูกไก่ 2,000 กก. 2 ขนไก่ 64,000 กก. 3 เครื่องในไก่ 22,500 กก. 4 เครื่องในโค 500 กก. 5 โครงไก่, ซากไก่ 242,848 กก. 6 เนื้อไก่ 2,706,602 กก. 7 เนื้อสุกร 151,321 กก. 8 เนื้อโค 4,745 กก. 9 เนื้อเป็ด 13,000 กก. 10 เนื้อนกกระจอกเทศ 3,070 กก. 11 หนังโคหมักเกลือ 8,000 กก. 12 หนังนกกระจอกเทศ 169 แผ่น 13 งาช้าง 17.50 กก. 14 ตับสุกร 1,154 กก. 15 เนื้อกระบือ 28,000 กก. 16 รกโค 100 กก. รวม 3,248,026.50 หน่วย

10 รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ. ร. บ. โรคระบาด สัตว์ พ. ศ. 2499 (2542) ประจำเดือน เมษายน ( วันที่ 21 มี. ค.54 – 20 เม. ย.54) เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม ผู้กระทำความผิด

11 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจสัตว์ ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2554 ( วันที่ 21 มี. ค.54 – 20 เม. ย..54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด พิจิตร พบการระบาดของโรคระบาดสุกร PRRS จุดที่ 1 ในพื้นที่ ม.13 ต. ป่ามะคาบ อ. เมือง จ. พิจิตร โดย มีอัตราการล้มตายทั้งหมด 18 ตัว และได้ดำเนินการควบคุม โรคตามมาตรการและนโยบายของ ผอ. สคบ. และปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตรเรียบร้อยแล้ว จุดที่ 2 ในพื้นที่ วิทยาลัยเกษตรสามง่าม

12 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทาง ด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดย ออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โรง เชือดสุกร

13

14 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน เมษายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google