งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lean & PCT อายุรศาสตร์ พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lean & PCT อายุรศาสตร์ พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lean & PCT อายุรศาสตร์ พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา

2 Context Ward OPD ER Division Department

3 คอขวดเพื่อเป็นโอกาสพัฒนา

4 Process of Care

5 Lean-ลดการรอคอยและการเดินทาง
ระบบนัดคลินิกอายุรกรรม การขออนุมัติการทำหัตถการและใช้วัสดุทางการแพทย์ การรับผู้ป่วยจองเตียงนอนรพ. การใช้เตียงห้องสังเกตอาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับที่รับการทำ TOCE หลังได้รับการทำครั้งที่ 1 การฉีด botox ที่สาขาโรคระบบประสาท การรับบริการการตรวจสมรรถภาพปอดที่สาขาโรคปอด

6 การลดการรอคอยการอนุมัติจากภาควิชาฯ
๑ ได้รับการทำหัตถการเร็วขึ้น ๑ การหมุนเวียนเตียง ๑ ผู้ปฏิบัติการมีความสุข

7 Flow process Chart – Pre Lean (ปัจจุบัน 25 ขั้นตอน เวลา 2,805 นาที)
แพทย์สั่ง order การทำหัตถการ online 2 นาที พยาบาลรับ order 10 นาที แพทย์นำใบให้/รออาจารย์ลงนาม 210 นาที พยบ.นำใบให้เสมียนนำส่งภาควิชาฯ 1 นาที พยาบาลตรวจสอบใบขออนุมัติ 10 นาที แพทย์นำใบที่อาจารย์แพทย์ลงนามมาให้พยาบาล 5 นาที เสมียนนำใบส่งธุรการภาค 30 นาที ธุรการนำใบส่งเลขานุการภาคฯ 2 นาที เลขานุการ ตรวจสอบและนำเสนอหัวหน้าภาคฯ 120 นาที จนท. wardโทรฯ ถามความคืบหน้า 480 นาที ธุรการภาคฯลงทะเบียนและตรวจสอบใบขออนุมัติ 10 นาที พยบ.นำใบขออนุมัติให้แพทย์เขียน 20 นาที หัวหน้าภาควิชาฯ พิจารณาการขออนุมัติ 10 นาที จนท.ภาคฯ นำเอกสารที่ผ่านการอนุมัติส่งธุรการภาคฯ 5 นาที ธุรการ ลงทะเบียนส่งออกและโทรแจ้ง ward 5 นาที เวลาที่ต้องมาผ่านภาควิชาเพื่อการพิจารณา 663 นาที หรือ 11 ชั่วโมง

8 Flow process Chart – Pre Lean (ต่อ)
เสมียน wardรับใบที่ผ่านการพิจารณาส่งงานสิทธิประโยชน์10 นาที จนท. Wardโทร ถามความ คืบหน้า 1,770 นาที สิทธิประโยชน์นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 10 นาที ผู้บริหารพิจารณา 10 นาที พยบ.แจ้งเสมียนรับใบ 30 นาที เสมียน wardรับใบจากสิทธิประโยชน์ให้ พยบ. 15นาที พยบ.โทรแจ้ง จนท. intervention/สั่งซื้อวัสดุการแพทย์ online10 นาที งานสิทธิประโยชน์โทรแจ้ง ward 5 นาที เสมียนหอผู้ป่วยรับวัสดุ การแพทย์ 15 นาที สิทธิประโยชน์ลงทะเบียนและตรวจสอบใบขออนุมัติ 10 นาที ได้รับการพัฒนาแล้ว โดยการใช้ระบบ fax

9 การลดการรอคอยการตรวจที่คลินิกอายุรกรรม
๑ ได้รับบริการในเวลาที่เหมาะสมและพึงพอใจ ๑ ผู้ปฏิบัติการมีความสุข

10 ขั้นตอนและการเปลี่ยนแปลง
การทำความเข้าใจกับอาจารย์และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้าน เพื่อการนัดหมายที่เหมาะสม เปลี่ยนจากการนัดได้ตามสะดวก กำหนดเวลาการนัดเริ่มต้นหลังเวลา 8.30 น. เพิ่มช่วงเวลาประมาณ นาทีในแต่ละชั่วโมงเพื่อการแทรกคิวตรวจผู้ป่วยใหม่ ยังมีการให้บริการและการเรียนการสอนแทรกเหมือนเดิม

11

12 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลอาจไม่สะท้อนความพึงพอใจในระบบนัด

13 การลดการรอคอยการทำ TOCE
๑ ได้รับบริการตามรอบการรักษาและพึงพอใจ ๑ คงความปลอดภัยของผู้ป่วย ๑ ใช้เตียงหอผู้ป่วยสังเกตอาการแบบผู้ป่วยนอก

14

15 ดำเนินงานแล้ว 5 ราย ยังไม่มีปัญหาด้านการประสานงาน ยังไม่มีปัญหาแทรกซ้อนหรือต้องนอนรพ.ต่อ

16 การลดการรอคอยการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยจองเตียง
๑ ได้รับการบริการเร็วขึ้น ๑ ลดภาระของทีมบริการพยาบาล ๑ ยังคงความปลอดภัย

17 เตียงในหอผู้ป่วยว่างพร้อมรับ
พยาบาลประจำคลินิกอายุรกรรมรับทราบ ติดต่อผู้ป่วยตามคิวพร้อมประเมินสภาพ สภาพดีและมาทันเวลา ให้มาที่ OPD พยาบาลประจำคลินิกประเมินสภาพเมื่อผู้ป่วยมาถึง สภาพดี จัดการด้านการตรวจสอบสิทธิ จัดการการนอนรพ. ตามเปลเพื่อส่งผู้ป่วย พยาบาลประจำหอผู้ป่วยรับผู้ป่วยและแจ้งแพทย์ ผู้ป่วยได้รับการประเมินและดูแลรักษาตามแผน สภาพไม่น่าไว้วางใจ รายงานแพทย์ประจำคลินิก จัดการด้านการตรวจสอบสิทธิ อาการไม่ดีหรือมานอกเวลา ให้มาที่ ER และรอการตรวจประเมิน พยาบาลประจำ ER ประเมินสภาพเมื่อผู้ป่วยมาถึง แพทย์ประจำ ER ประเมินอาการ แพทย์ตรวจประเมิน การรอคอยแพทย์ตรวจประเมิน เลือกบางรายที่สามารถผ่านได้ การเดินไปมากับหน่วยการเงินเพื่อตรวจสอบสิทธิ One Stop Service

18 การลดการรอคอยการฉีด botox ที่คลินิกเฉพาะฯ (อ.สุวรรณากับทีมงาน)
๑ ได้รับบริการในเวลาที่เหมาะสมและพึงพอใจ ๑ เปลี่ยนระบบการฉีดยา: เริ่มหลังจากเมื่อแพทย์ตรวจวินิจฉัยและสั่งการรักษาครบทุกคน  เป็นฉีดหลังการตรวจรักษาทีละคน

19 ขอบคุณ!


ดาวน์โหลด ppt Lean & PCT อายุรศาสตร์ พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google