งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการหลักฐานการศึกษา แบบ One Stop Service สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำเสนอโดย อ.พรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ อ.ปุษยาพร อุทัยพยัคฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการหลักฐานการศึกษา แบบ One Stop Service สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำเสนอโดย อ.พรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ อ.ปุษยาพร อุทัยพยัคฆ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการหลักฐานการศึกษา แบบ One Stop Service สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นำเสนอโดย อ.พรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ อ.ปุษยาพร อุทัยพยัคฆ์

2 หลักการและความเป็นมา
การให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน ถือเป็นภารกิจหลัก ของงานทะเบียน ดังนั้น สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ มาพัฒนาและปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการโดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ คำนึงถึงความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

3 เป้าหมายของการดำเนินงาน
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวข้อมูลถูกต้อง และเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service

4 รายละเอียดนวัตกรรม นำบัตรนักศึกษา (Smart Card) มาใช้เติมเงินและชำระเงินค่าธรรมเนียมของหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบรับรอง ทุกประเภท ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน และค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ค่าปรับการแจ้งจบล่าช้า ฯลฯ ผ่านระบบ Pre-paid เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อของผู้รับบริการ และ ลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น กระดาษใบเสร็จและแบบฟอร์มต่างๆ ลดการใช้หมึกพิมพ์

5 กระบวนการ/ขั้นตอน 1.นักศึกษาติดต่อขอหลักฐานการศึกษา เช่น Transcript หรือ ใบรับรองสถานภาพนักศึกษา เป็นต้น

6 2. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาแจ้งความประสงค์ของประเภทเอกสารและจำนวนเอกสารทีต้องการต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

7 3.เจ้าหน้าทีตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาและจำนวนเงินคงเหลือที่อยู่ในบัตรนักศึกษา

8 4.ทำการเติมเงิน/ หักเงินค่าบริการผ่านระบบ Pre- paid

9 5.จัดทำหลักฐานการศึกษา

10 6.นักศึกษารับหลักฐานการศึกษา

11 ผลการพัฒนา 1.สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลงได้ โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม และติดต่อแผนกการเงิน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ต่อผู้มารับบริการ 2.ลดการใช้กระดาษโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มและ ไม่ต้องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 3.ลดค่าใช้จ่ายในการใช้หมึกพิมพ์

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการหลักฐานการศึกษา แบบ One Stop Service สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำเสนอโดย อ.พรพรรณ ศุภภิญโญพงศ์ อ.ปุษยาพร อุทัยพยัคฆ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google