งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานประจำปี พ.ศ. 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานประจำปี พ.ศ. 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานประจำปี พ.ศ. 2554

2 โครงการ เพิ่มอัตราผู้ป่วยที่ได้รับบริการตามนัดหมาย
โครงการ เพิ่มอัตราผู้ป่วยที่ได้รับบริการตามนัดหมาย ประเภทโครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน

3 แผนกทันตกรรม ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
กลุ่ม ฟัน 4 Fun 1รศ. พญ. ปรียาจิต เจริญวงค์ ที่ปรึกษากลุ่ม 2ทพญ. เรือนแก้ว สุรกิจบวร ประธานกลุ่ม 3นส. สกลจิต สงนอก เลขานุการ 4นาง สุจารี ทรัพย์เกษม สมาชิก 5นส. วรินรัตน์ คำจันทร์ สมาชิก

4 มูลเหตุจูงใจของโครงการ
การให้บริการทันตกรรมของศูนย์บริการสุขภาพ มีการจัดการระบบนัดหมายล่วงหน้า โดยประมาณ 4 เดือน เมื่อถึงวันนัดผู้ป่วยไม่ได้มารับบริการตามนัดหมายเป็นจำนวนมาก ทำให้คิวว่างและเสียโอกาสแก่ผู้ต้องการใช้บริการรายอื่นๆ แผนกทันตกรรมแก้ปัญหาโดยให้ผู้ป่วยทำการยืนยันการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ สามารถแก้ไขปัญหาได้บางส่วน แต่ยังพบว่ามีเพียง 65% ที่มารับบริการโดยทำการยืนยันนัดหมายล่วงหน้า

5 สาเหตุของปัญหา คน อุปกรณ์เครื่องมือ ใบนัดแจ้งไม่ละเอียด
ผู้ป่วย ไม่เข้าใจระบบการรับบริการทันตกรรม และการยืนยันนัดหมาย เจ้าหน้าที่ ชี้แจงรายละเอียดการนัดหมาย และขั้นตอนการเข้ารับบริการทันตกรรมไม่ชัดเจน อุปกรณ์เครื่องมือ ใบนัดแจ้งไม่ละเอียด พัสดุ ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้ารับบริการทันตกรรมให้ผู้ป่วยที่มาทำนัดเห็นได้ชัดเจน วิธีการ/การจัดการ ยังไม่มีข้อตกลงการนัด และเลื่อนนัดที่แน่นอน และประกาศให้ผู้มารับบริการทราบ

6 เป้าหมายและตัวชี้วัด
จำนวนผู้ป่วยได้รับบริการตามนัดหมายต่อวัน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 รัอยละ 80 ของผู้ป่วยที่มารับบริการได้รับความพึงพอใจเรื่องการได้รับบริการตามนัดหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ค่าโทรศัพท์ติดตามผู้ป่วยลดลง ร้อยละ 20

7 สรุปการปรับปรุงแก้ไขที่ได้ดำเนินการ
จัดทำตรายางประทับเพิ่มในใบนัด เพื่อแจ้งวันที่ผู้ป่วยต้องยืนยันนัด จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการเข้ารับบริการทันตกรรม ไว้ที่หน้าเคานเตอร์ทันตกรรม จัดทำเอกสาร “ การรับบริการทันตกรรมที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ” แนบไปพร้อมใบนัดให้แก่ผู้ป่วย

8 ผลลัพธ์การดำเนินการ เนื่องจากการดำเนินการเริ่มในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการนัดหมายสำหรับเดือนตุลาคม จึงทำให้เปรียบเทียบตัวชี้วัด ก่อน และหลังดำเนินการ เริ่มต้นได้ในช่วงเดือนตุลาคม

9 ตรายางประทับเพิ่มในใบนัด

10 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

11 เอกสาร “ การรับบริการทันตกรรมที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ”

12


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานประจำปี พ.ศ. 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google