งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์เวชสารสนเทศชั้นนำของประเทศ ที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

3 พันธกิจ พัฒนาระบบสารสนเทศได้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนภาระกิจหลักของคณะแพทย์ ทั้งด้านบริการ ด้านบริหาร และด้านวิชาการ

4 หัวหน้างาน/บุคลากร

5 ระบบสารสนเทศคณะแพทยศาสตร์
สารสนเทศด้านบริหาร/วิชาการ (400) งานคลัง , งานบุคคล , ห้องสมุด , อื่น ๆ สารสนเทศโรงพยาบาล (480)

6 ระบบสารสนเทศคณะแพทยศาสตร์

7 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

8 การวางแผนระบบ เสนอเป็นโครงการ 4 ปี (2543-2547)
เสนอเป็นโครงการ 4 ปี ( ) รายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน

9 เป้าประสงค์ของระบบ เป็น Data Mining
สนับสนุนงานบริการผู้ป่วย ( ลดความผิดพลาด จากลายมือ) สะดวกรวดเร็ว (ลดขั้นตอนการลงข้อมูลซ้ำซ้อน) อำนวยความสะดวกในการรายงานผล เป็น Data Mining Computerized Patient Record

10 การออกแบบระบบ ผู้บริหารอนุมัติโครงการ
สำรวจความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ พัฒนาโปรแกรม/ประสานงานผู้ใช้

11 โครงสร้างระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน
ระบบนัดผู้ป่วย ระบบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก/ใน ระบบผู้ป่วยนอก ระบบการเงินผู้ป่วยนอก/ใน ระบบผู้ป่วยใน ระบบปฏิบัติการพยาธิ/รังสีวิทยา ระบบเภสัชกรรม หน่วยสนับสนุนการรักษาต่าง ๆ

12 มาตรฐานระบบสารสนเทศ ใช้รหัสโรค ICD-10 และ IC9 CM
ค่ารักษาพยาบาลโรคอิงระบบ DRG บันทึกเลขบัตรประชาชนในระบบเวชระเบียน

13 มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานสากล หาง่าย ประหยัด เหมาะสมกับงาน ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย

14 ความปลอดภัยของข้อมูล
มี Application Server และ Database Server แยกสถานที่ตั้ง Database server สำรอง บันทึกข้อมูลพร้อมกัน 2 ชุด (2 Database Server) จำกัดสิทธิและลำดับชั้นของผู้ใช้ข้อมูล เป็นระบบปิด ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Internet

15 ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในได้ วิเคราะห์รายรับค่ารักษาพยาบาลแยกประเภทตามสิทธิ วิเคราะห์ข้อมูลค่ารักษาจริงเทียบกับระบบ DRG รายงานสนับสนุนงานบริหารและวิชาการ

16 แห่งแรกของประเทศ Online สู่เครือข่ายบริหารผู้ป่วยระดับชาติ
สิ่งท้าทายของระบบสารสนเทศและเวชระเบียน Computerized Patient Record 100% แห่งแรกของประเทศ Online สู่เครือข่ายบริหารผู้ป่วยระดับชาติ


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google