งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการลด Hospital stay readmission, waiting/cycle/turn around time

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการลด Hospital stay readmission, waiting/cycle/turn around time"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการลด Hospital stay readmission, waiting/cycle/turn around time
QA ครั้งที่ 66 แนวทางการลด Hospital stay readmission, waiting/cycle/turn around time ภาควิชาจักษุวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2552 QA ครั้งที่ 66 แนวทางการลด Hospital stay Readmission, Waiting/Cycle/Turn around time ภาควิชาจักษุวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2552

2 กรรมการ PCT ภาควิชาจักษุวิทยา

3 อ.พญ. ปฐมา ภูรยานนทชัย รองหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพ ประธาน
ผศ.พญ. อรสา ห่อรัตนาเรือง รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริการ กรรมการ อ.นพ. บุญชัย หวังศุภดิลก ผู้ช่วยฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการ อ.นพ. จักรี หิรัญแพทย์ กรรมการ อ. พญ. วันทนีย์ สิทธิวรากุล กรรมการ หัวหน้า พชท กรรมการ คุณน้อยหน่า กั่วพานิช หัวหน้าหอผู้ป่วยตา กรรมการ คุณดวงรัตน์ หมายดี หัวหน้าห้องผ่าตัดตา กรรมการ คุณทัศนียา สุมาลี หัวหน้าคลินิกตา กรรมการ

4 คุณยวงพร ป้อมสกุล กรรมการ
คุณเขมริฐศา เข็มมะลวน กรรมการ คุณกาญจนี ชาติชาคร กรรมการ คุณชุติมา ห่อแก้ว กรรมการ คุณจุรี คงเพชร กรรมการ คุณจงจิตร์ ตรีทศยุธ กรรมการ คุณยุพา แก้วมณี กรรมการ คุณนิตยา ไกรวงศ์ กรรมการ คุณสุพัตรา เสียงไทย กรรมการ คุณอำไพ เชาวลิต กรรมการ คุณสุวภัทร แสงแก้ว เลขานุการ คุณกานต์ธิดา ขนาบแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ เชิญการเงิน, สิทธิประโยชน์, วัสดุ, เภสัชกร เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5 แนวทางการลด Hospital stay 2 โรค (high volume, high risk)
1. Cataract 2. Age-related macular degeneration (AMD) ที่รักษาด้วย Photodynamic therapy (PDT)

6 KPI คณะแพทย์ ปี 2551 ลด LOS วันนอนโรค

7 ปัญหา จำนวนผู้ป่วยมาก เตียงไม่พอ admit LOS สั้นอยู่แล้ว
Cataract ปี วัน , ปี วัน จำนวนผู้ป่วยมาก เตียงไม่พอ admit บ่อยครั้งต้องยืมเตียง ทำให้มีภาระงานเพิ่มขึ้น admit หลาย ward แต่ต้องมาตรวจที่ ward ตาทุกวัน LOS ที่ได้รับรายงานอิงตามกลุ่มโรค เช่น H25 senile cataract H35 other retinal disorders

8 กระบวนการ เป้าหมายคือลด hospital stay
ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาผ่าน PCT เปลี่ยนจากการ admit เป็น OPD case Cataract เลือก case ตามแนวทางที่กำหนดไว้ PDT ทุกราย จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับทั้ง 2 โรค

9 นำสู่การปฏิบัติจริง ติดตามประเมินผล นำเข้าที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบ PDCA  PDCA  PDCA ……..

10 Cataract เดิม วันที่ 1 admit เตรียมคนไข้
วันที่ 2 ผ่าตัด วันที่ 3 D/C ใหม่ กรณี OPD case ภายใน 1 วัน เริ่มประมาณ พ.ค. 2551 ก่อน LEAN ชม. หลัง LEAN ชม. LOS ปี วัน (คิดเฉพาะ case ที่ admit) ปี วัน (คิดเฉพาะ case ที่ admit 1021 ราย)

11 ปี 2551 ผ่าตัดทั้งหมด 1541 ราย เป็น OPD case 520 ราย
ปี ผ่าตัดทั้งหมด 1541 ราย เป็น OPD case 520 ราย คำนวณ LOS = 1.29 วัน ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วย Cataract

12 PDT เดิม วันที่ 1 admit วันที่ 2 ทำ PDT วันที่ 3 ฉีดยา intravitreous
วันที่ 4 D/C LOS เฉลี่ย 2.8 วัน (68 ชม.) ต้องหลบแสง 48 ชั่วโมง

13 ใหม่ ทั้งหมดเป็น OPD case
(เริ่มประมาณ ธ.ค. 50) ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง (8.00 น. – น.) รวมฉีดยา intravitreous หลบแสง 24 ชั่วโมง

14 PDT ปี 2550 จำนวน 106 ราย ปี 2551 จำนวน 125 ราย
ปี 2550 จำนวน 106 ราย ปี 2551 จำนวน 125 ราย LOS ไม่มีตัวเลขแน่นอน 2.8  0 วัน

15 ข้อเสนอแนะ LOS สั้น คิดเป็นชั่วโมง คิด LOS จาก Total case

16 ขอบคุณค่ะ

17


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการลด Hospital stay readmission, waiting/cycle/turn around time

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google