งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการสาธารณสุข
ข้อสั่งการปฏิบัติ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการสาธารณสุข สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

2 กระทรวงสาธารณสุขในฐานะองค์กรหลักที่ควบคุม กำกับดูแลสถานพยาบาลในสังกัดที่ให้บริการประชาชน ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการให้บริการแก่พนักงานท้องถิ่นและครอบครัว ให้หน่วยบริการรับทราบ ทั้งนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้หน่วยบริการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล อย่างไรก็ตามขอให้หน่วยบริการพิจารณาบูรณาการระบบบริการให้สอดคล้องกับงานเดิมของแต่ละแห่ง และจัดให้มีระบบตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แนวทางปฏิบัติโดยรวม มีดังนี้

3 แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการ
ให้หน่วยบริการทบทวนและทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการตรวจสอบทะเบียนสิทธิและการให้บริการแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัวตามแนวทางที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจง ในเบื้องต้นช่วงที่เริ่มปรับเปลี่ยนระเบียบบริการ ให้จัดเจ้าหน้าที่บริการให้ความสะดวกและให้คำแนะนำ ในขั้นตอนการใช้บริการ ตั้งแต่การการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบสิทธิเพื่อเข้ารักษาพยาบาล การใช้บริการ กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นท่านใดที่ตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่าไม่มีชื่อในฐานข้อมูลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ใช้บริการ ให้หน่วยบริการแนะนำให้ผู้ใช้บริการสำรองค่าใช้จ่าย และนำใบเสร็จไปเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด ให้หน่วยบริการ ให้บริการแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ 5. ให้มีการบริหารจัดการระบบส่งต่อในเครือข่ายหน่วยบริการ ในสังกัดรัฐและหน่วยบริการสังกัดอื่นที่มีโดยประกาศ สปสช. ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

4 การติดต่อ สอบถาม ให้หน่วยบริการจัดช่องทาง หรือเจ้าหน้าที่รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน และสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข - ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน กลุ่มประกันสุขภาพ โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๒๔๑๗ , ๐๒ ๙๕๑ ๐๑๑๙ - กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มประกันสุขภาพ โทร.๐๒ ๕๙๐ ๑๕๘๐ ๒. สายด่วน สปสช. ๑๓๓๐ ๓. คำถาม คำตอบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสิทธิสวัสดิการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถ download เอกสาร ที่เกี่ยวข้องได้จาก

5 การรายงานผลการดำเนินงาน
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง รวบรวมปัญหาจากหน่วยบริการรายงานมาที่กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้สามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google