งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล
COE ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล Out Patient Management for Hospital System

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
นำเสนอโดย นายชยกร พิมพานนท์ รหัส นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์ รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ. วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ แผนการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ แผนงานที่จะดำเนินงานต่อ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารโรงพยาบาล ซึ่งรองรับการทำงานในส่วนของ OPD พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะ Client-Server และเป็นลักษณะ Web based

5 ขอบเขตของโครงการ พัฒนาโปรแกรมให้รองรับการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก (OUTPATIENT DEPARTMENT : OPD) ซึ่งโรงพยาบาลทดสอบคือ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้โปรแกรมระบบบริหารและจัดการโรงพยาบาลซึ่งรองรับการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก (OUTPATIENT DEPARTMENT : OPD) ที่ทำงานในลักษณะ Client-Server ซึ่งเป็นลักษณะ Web based สำหรับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด.

7 แผนการดำเนินงาน

8 ความคืบหน้าของโครงการ
ศึกษาโครงสร้างของระบบ ออกแบบ Flow chart การทำงานของระบบ ออกแบบ User Interface

9 ศึกษาโครงสร้างของระบบ
การจัดการข้อมูลผู้ป่วย การจัดการรายการลงทะเบียนตรวจรักษา การจัดการรายการบันทึกผลการรักษา การจัดการรายการนัดผู้ป่วย การจัดการรายการจ่ายยา การจัดการข้อมูลการ Refer การจัดการอื่นๆ

10 การจัดการข้อมูลผู้ป่วย
เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลทั่วไป ชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย เลขที่บัตรประชาชน อายุ หมู่เลือด การแพ้ยา ที่อยู่ ชื่อบิดา มารดา ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ผู้ติดต่อ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว สถานะในครอบครัว สถานะบุคคล การศึกษา ตำแหน่งในชุมชน แพทย์ประจำตัว โรคประจำตัว ประวัติญาติ ประวัติความเจ็บป่วย และโรคประจำตัวของญาติผู้ป่วย สิทธิการรักษา

11 การจัดการรายการลงทะเบียนตรวจรักษา
จัดลำดับคิวการรักษา ตรวจสอบและเลือกสิทธิการรักษาที่จะใช้ในครั้งนั้นๆ ตรวจและบันทึกข้อมูล Vital sign และอาการเบื้องต้น วัดความดัน อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ น้ำหนัก ส่วนสูง ฯลฯ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอื่นๆ ประวัติการนัดหมาย ข้อมูลเวชระเบียน ประวัติการ X-Ray ประวัติการผ่าตัด ประวัติการักษาที่อื่น ฯลฯ

12 การจัดการรายการบันทึกผลการรักษา
บันทึกผลการวินิจฉัยและการตรวจรักษาของแพทย์

13 การจัดการรายการนัดผู้ป่วย
เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลวันที่และเวลาว่างของแพทย์ ข้อมูลห้องและแผนกที่จะนัด ตรวจสอบประวัติการนัด ลงรายการนัดผู้ป่วย

14 การจัดการรายการจ่ายยา
เพิ่ม/แก้ไข การสั่งจ่ายยา รายการยาที่ใช้ พร้อมวิธีใช้ และขนาด การจัดลำดับคิวการรอรับยา การคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด

15 การจัดการข้อมูลการ Refer

16 การจัดการอื่นๆ การส่ง LAB การส่ง X-Ray การจัดการผู้ป่วยฉุกเฉิน
การเพิ่มข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยฉุกเฉิน

17 ออกแบบ Flow chart การทำงานของระบบ (1/3)

18 ออกแบบ Flow chart การทำงานของระบบ (2/3)

19 ออกแบบ Flow chart การทำงานของระบบ (3/3)

20 ออกแบบ User Interface

21 แผนงานที่จะดำเนินงานต่อ

22 Q&A Thank you for Attention


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google