งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L051 ชื่อเรื่อง / โครงการ หัวหน้าทีม ชื่อ...นางสาวสุรีรัตน์...... นามสกุล...ช่วงสวัสดิ์ศักดิ์....... สมาชิกทีม ชื่อ...น.ส.จารุวรรณ... นามสกุล..เหล่านรินทวุฒิ..................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L051 ชื่อเรื่อง / โครงการ หัวหน้าทีม ชื่อ...นางสาวสุรีรัตน์...... นามสกุล...ช่วงสวัสดิ์ศักดิ์....... สมาชิกทีม ชื่อ...น.ส.จารุวรรณ... นามสกุล..เหล่านรินทวุฒิ.................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L051 ชื่อเรื่อง / โครงการ หัวหน้าทีม ชื่อ...นางสาวสุรีรัตน์ นามสกุล...ช่วงสวัสดิ์ศักดิ์ สมาชิกทีม ชื่อ...น.ส.จารุวรรณ... นามสกุล..เหล่านรินทวุฒิ ชื่อ...น.ส.อารีย์ นามสกุล..นิ่มทอง ชื่อ...น.ส.รสสุคนธ์.... นามสกุล...เรืองโพน ชื่อ...น.ส.ละออทิพย์.. นามสกุล...พงศ์เกษม ผู้ประสานงาน ชื่อ... นางสาวสุรีรัตน์.... นามสกุล.. ช่วงสวัสดิ์ศักดิ์... โทรศัพท์ มือถือ ภาควิชา / หน่วยงาน ...72ปีชั้น 7 ชายเหนือ

2 โครงการลดระยะเวลาในการรับ-ส่งเวร หอผู้ป่วย 72/7 ชายเหนือ
โครงการลดระยะเวลาในการรับ-ส่งเวร หอผู้ป่วย 72/7 ชายเหนือ 2 2

3 1.ปรับกระบวนการเพื่อลดระยะเวลาในการรับ-ส่งเวร
2. ขอบเขตโครงการ (SIPOC) Suppliers / Providers Inputs Process Output Customers พยาบาล, ผู้ปฎิบัติงานพยาบาล (RN,PN) - Kadex - อุปกรณ์ check ต่างๆ เช่น กระดาน record สมุดอัคคีภัย กระดานอาหาร สมุด F2 จุดเริ่มต้น:ผู้ป่วย เตียงแรก (เตียง 1) จุดสิ้นสุด: ผู้ป่วย เตียงสุดท้าย(เตียง 19) 1.ระยะเวลาในการรับ – ส่งเวรลดลง 2. บุคลากรมีความ คล่องตัวเพิ่มขึ้น ลูกค้าภายนอก ผู้ป่วย ลูกค้าภายใน -พยาบาล, ผู้ปฎิบัติงานพยาบาล(RN,PN)

4 3. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าก่อนปรับปรุง : ลดระยะเวลาในการรับ-ส่งเวร
เริ่มต้น รับ-ส่งเวร เตียง 1 เตียง 4 PT=2-2.5นาที เตียง 5 PT=2-2.5นาที PT=2นาที PT= 2–2.5 นาที เตียง 19 PT=2-2.5นาที Process time (PT) = เวลาที่ใช้ในกระบวนการ = 50 นาที = Delay time (DT ) = ระยะเวลาการรอคอย= 50 นาที Total turn around time (TAT) = รอบเวลาทั้งหมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT) = 50 นาที

5 ตัวอย่างความสูญเปล่า
4. Waste (DOWNTIME) หัวข้อ ตัวอย่างความสูญเปล่า Defect Rework (ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง) Overproduction (การผลิตหรือให้บริการมากเกินจำเป็น) - ต้องใช้เจ้าหน้าที่ทั้งหมด RN=5-6คน PN= 4-5คน รับฟังส่งเวรพร้อมกัน -ใช้เวลามาก Waiting (การรอคอย) RN,PN เวรเช้ารอรอและฟังการรับ-ส่งเวร RN,PN เวรดึกรอส่งเวรเสร็จทำให้ลงเวรช้า~ 1 ชั่วโมง Not Using Staff Talent (ภูมิรู้ที่สูญเปล่า) - Transportation (การเดินทาง) การround ผู้ป่วยจากเตียงหนึ่งไปอีกเตียงหนึ่ง ใช้เวลามาก ช้า ไม่คล่องตัว Inventory (วัสดุคงคลัง) การใช้เวลามากทำให้งานไม่ไหลลี่น Motion (การเคลื่อนไหว) จำนวนบุคลากรมากเคลื่อนตัวช้า Excessive Processing (ขั้นตอนที่มากเกินจำเป็น) RN 5คน PN 4คน ดูและcomplete ผู้ป่วย 1 คนเป็นการใช้เจ้าหน้าที่มากเกินความจำเป็น

6 เริ่มต้น รับ-ส่งเวรทีม 1 เริ่มต้น รับ-ส่งเวรทีม 2
5. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าหลังปรับปรุง : แยกรับส่งเวร 2 ทีม เริ่มเดินพร้อมกัน เตียง 5 PT=2นาที เตียง 10 PT=2นาที เริ่มต้น รับ-ส่งเวรทีม 1 เตียง 1 PT=2นาที PT= 2 นาที จุดเริ่มต้น เริ่มต้น รับ-ส่งเวรทีม 2 เตียง 11 เตียง 14 PT=2นาที เตียง 19 PT=2 นาที PT=2นาที PT= 2 นาที Process time (PT) = เวลาที่ใช้ในกระบวนการ = 25 นาที = Delay time (DT ) = ระยะเวลาการรอคอย= 25 นาที Total turn around time (TAT) = รอบเวลาทั้งหมดใช้ในกระบวนการ (PT+DT) = 25 นาที ทั้ง 2 ทีม

7 6. Lean A3 Report

8 6.1 เหตุผลการทำ (Reason for Action) ปัญหา - รับ - ส่งเวรใช้เวลามาก
ระยะเวลาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ช่วงเวลา 7-8 น. นาที จำนวนบุคลากร (คนที่)

9 6.2 เป้าหมาย (Target state): ความปลอดภัย ได้คุณภาพ รวดเร็ว และลดต้นทุน
- ลดระยะเวลาในการรับ-ส่งเวร เหลือ นาที - เจ้าหน้าที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ลงเวรเร็วขึ้น) - เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ > 70% 6.2 เป้าหมาย (Target state): ความปลอดภัย ได้คุณภาพ รวดเร็ว และลดต้นทุน

10 กระบวนการทำงาน อุปกรณ์ จำนวนบุคลากรหนาแน่นต่อการดูแล ผู้ป่วย 1 ราย
6.3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Gap Analysis) คน อุปกรณ์ จำนวนบุคลากรหนาแน่นต่อการดูแล ผู้ป่วย 1 ราย Form ปรอทไม่ได้อยู่ที่ปลายเตียง บุคลากรรับ-ส่งเวรพร้อมกัน ลงเวรช้า (รับ-ส่งเวรนาน) เป็นเส้นทางผ่านของบุคลากรหน่วยอื่น ขั้นตอนการทำงานซ้ำ เป็นคอขวด ไม่ไหลลื่น พื้นที่แบ่งเป็นห้องๆ ละ4-5เตียง รวม 4 ห้อง ต้องใช้เวลาในการเดิน บุคลากรต้องดูผู้ป่วยซ้าๆกัน ทำเรื่องเดียวกันโดยไม่จำเป็น สิ่งแวดล้อม กระบวนการทำงาน

11 6.4 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach)
สาเหตุ: Root cause addressed แนวทางไข: Proposed solution วัตถุประสงค์: Supports Objective กระบวนการทำงานซ้ำซ้อน: ต้องรอนานเนื่องจากไม่มีการแบ่งงานที่ ชัดเจนทำให้ต้องรอและทำงานซ้ำซ้อน กัน 1. Get rid excessive process: ปรับ Flow การทำงานแบ่งทีมให้ชัดเจน ทำให้งานไหลลื่นได้ดี 2. ลดMotion +Transportation เนื่องจากดูผู้ป่วยเพียงครึ่งหนึ่ง ลดระยะเวลาในการรับ- ส่งเวร  เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ

12 6.5 การดำเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments)
Actual Date By Result Conclusion Get rid excessive process ลดMotion -จัดแบ่งทีมการรับส่งเวร เป็น 2 ทีม -ลดความซ้ำซ้อนในการ รับส่งเวรเนื่องจากดู ผู้ป่วยครึ่งเดียว -ลดระยะเวลา -ลดความผิดพลาดเพราะ ปริมาณงาน/คนลดลง -เดิน Round ผู้ป่วยเพียง ครึ่งเดียว 27 ธ.ค.53 -หัวหน้าทีม ลดระยะเวลาการรับ- ส่งเวร(จาก50 นาที เป็น 25 นาที) ความพึงพอใจของ เจ้าหน้าที่เพิ่มจาก 75% เป็น 90 %

13 6.6 กิจกรรมสำคัญที่ทำ (Outstanding Actions)
By Whom By Date - สรุปและแจ้งแนวทางการรับ-ส่งเวรโดยแบ่งเป็น 2 ทีม เจ้าหน้าที่ทุกคน 28 ธ.ค.53

14 ระยะเวลาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ช่วงเวลา 7-8 น.
6.7 ผลลัพธ์ รวมระยะเวลาเฉลี่ยรับส่งเวร = 25 นาที ความพึงพอใจของบุคลากร 90% ระยะเวลาที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ช่วงเวลา 7-8 น. นาที จำนวนบุคลากร(คนที่)

15 6.8 สรุปบทเรียน (Lessons Learnt)
ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา/อุปสรรค ภาวะผู้นำของทีม ความพร้อมเพียงของการรับ-ส่งเวร - ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน บุคลากรบางคนมีความต้องการรับ-ส่งเวรทั้ง ward อย่างเดิม มีเหตุการณ์เฉพาะหน้าทำให้บางวัน การรับ-ส่งเวรใช้ เวลามาก ในการปฎิบัติงานพยาบาลยังไม่สามารถแบ่งทีมได้ ชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt L051 ชื่อเรื่อง / โครงการ หัวหน้าทีม ชื่อ...นางสาวสุรีรัตน์...... นามสกุล...ช่วงสวัสดิ์ศักดิ์....... สมาชิกทีม ชื่อ...น.ส.จารุวรรณ... นามสกุล..เหล่านรินทวุฒิ..................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google