งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยงานจักษุกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยงานจักษุกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยงานจักษุกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ

2 บริบท กลุ่มงานจักษุกรรมโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
เป็นโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกขนาด 150 เตียง ให้บริการตรวจรักษาแก้ไขปัญหาโรคตา ให้กับข้าราชการทหาร พลเรือน และบุคคลทั่วไป ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3 การบริการตรวจรักษา จันทร์ พุธ ออกบริการ OPD จักษุกรรม เวลา น. อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ บริการผ่าตัด และรักษาด้วยเลเซอร์

4 จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการปีงบประมาณ2553
ห้องตรวจจักษุกรรม จำนวน 9,252 คน รักษาด้วยเลเซอร์ จำนวน คน ผ่าตัด จำนวน คน

5 จำนวนผู้ป่วยทำหัตถการที่สำคัญ 5 หัตถการ
Cataract 83.38% Pterygium 10.73% Glaucoma 2.02% DCR % Entropion 0.91% บริการผ่าตัดใหญ่ 865 ราย ผ่าตัดเล็ก 122 ราย

6 ปัญหาที่สำคัญ การผ่าตัดต้อกระจกฉุกเฉิน เนื่องจากต้อสุกจำนวน 85 ราย (จากการรับผู้ป่วยแบบฉุกเฉินจากที่อื่น) การติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก 1 ราย ระยะเวลารอคอยการผ่าตัดต้อกระจกเกิน 4 เดือน ผู้ป่วย OPD จำนวนมากเกินความสามารถในการตรวจ ของแพทย์วันละ 120 ราย

7 ความเสี่ยงที่สำคัญ การใส่เลนส์ และการเตรียมเลนส์แก้วตาเทียมผิดพลาดปีงบประมาณ 2553 ยังไม่พบ การพลัดตกหกล้ม ปีงบประมาณ 2550 ลื่นในห้องผ่าตัด 1 ราย ปีงบประมาณ 2551,2552 และ2553 ยังไม่พบ การงดเลื่อนผ่าตัดจากผู้ป่วย น้ำตาลในเลือดสูง 1 ราย ท่อน้ำตาอุดตัน 1 ราย และจากนอนราบไม่ได้ 1 ราย ติดเชื้อหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ ปีงบประมาณ 2551 จำนวน 2 ราย ปีงบประมาณ 2552 และ2553 ยังไม่พบ แต่พบหลัง 6 เดือนเนื่องจากน้ำเข้าตา

8 ระบบงานที่ใช้ในปัจจุบัน
การเข้าถึงบริการ โดยผู้ป่วยทุกรายจะต้องได้รับการคัดกรองจากพยาบาลวิชาชีพ การประเมินสภาพและการวินิจฉัย ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินสายตาทั้งความ คมชัด และความดันลูกตาทุกราย กรณีผ่าตัด จะได้รับการประเมินอาการครอบคลุมทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม การวางแผนทางด้านการรักษาพยาบาล มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย 5 โรคแรกที่สำคัญ

9 ระบบงานที่ใช้ในปัจจุบัน (ต่อ)
6. การดูแลด้านรักษาพยาบาล มีเกณฑ์การดูแลผู้ป่วยและมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยแต่ละโรค มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญทางคลินิก แนวทางการป้องกันความเสี่ยง ทบทวนคุณภาพการดูแลด้วยการทำ C3THER 7. การให้ข้อมูลและการเสริมพลัง มีทีมพยาบาลจักษุกรรมแนะนำเรื่องกลุ่มโรคและหัตถการ 8. การวางแผนการจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง การพัฒนาการให้ข้อมูลการดูแลหลังผ่าตัด การหยอดตา ป้ายตา เป็นต้น

10 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ/การเฝ้าระวัง ความเสี่ยงทางคลินิก
ทบทวน 12 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยตา Clinical Tracer Cataract

11 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ ทบทวนการการติดตามการผ่าตัดก่อนถึงวันนัดผ่าตัดจริง
การงดหรือเลื่อนผ่าตัด กรณีผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน การระบุจำนวนผู้ป่วยนอกตามความสามารถในการตรวจของแพทย์ ทบทวนการเตรียมเลนส์แก้วตาผิดเบอร์ ผิดข้าง ผิดคน ทบทวนการติดเชื้อหลังผ่าตัดต้อกระจก พัฒนาระบบการระบุตาข้างที่จะผ่าตัดผู้ป่วย การทบทวนเวชระเบียน

12 แผนงานที่กำลังดำเนินการ และจะดำเนินการต่อไป
การจัดระบบนัด เป็นเวลา ปรับปรุงวิธีการติดตามผู้ป่วยนัดผ่าตัดก่อนถึงวันจริง การติดตามผู้ป่วยนัดหลังผ่าตัด การลดระยะเวลารอคอยที่ OPD การลดระยะเวลาการรอคอยการนัดผ่าตัดต้อกระจก การทบทวนผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงในการเกิดการติดเชื้อ และผู้ป่วยที่นอนนาน 7. จัดทำ care map การพยาบาลผู้ป่วยต้อกระจก

13 รพ.ค่ายวชิราวุธ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยงานจักษุกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google