งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะผู้บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะผู้บริหาร

2 ผู้อำนวยการ รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) รศ.นพคุณ คุณาชีวะ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

3 รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) ผศ.อาภาพร พงษ์มาลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รองประธานกรรมการบริหารโรงเรียน

4 รองผู้อำนวยการโรงเรียน อ.ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว
อ.ศักดิ์ชัย ง้าวนาเสียว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อ.ยุวธิดา คำปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อ.มานพ สอนศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน อ.ยุวรี อยู่เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ

5 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อ.สิริมงคล สุวรรณผา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อ.อชิรญา รัตนญา รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ อ.ทยิดา เลิศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

6 หัวหน้าระดับ/โครงการ

7 หัวหน้าระดับ/หัวหน้าโครงการ Mr. Shamus Timothy Neary
อ.เอื้ออารี ทองพิทักษ์ หัวหน้าระดับอนุบาล อ.ดลฤดี รัตนประสาท หัวหน้าศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ Mr. Shamus Timothy Neary หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

8 หัวหน้าหมวด

9 หัวหน้าหมวด อ.เมธาวดี จันทรโชติ อ.จิตรานนท์ คำชนแดน หัวหน้าหมวดภาษาไทย
อ.เมธาวดี จันทรโชติ หัวหน้าหมวดภาษาไทย อ.จิตรานนท์ คำชนแดน หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์ อ.กาหลง รอดแก้ว หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ อ.ทิพวัลย์ บริพันธ์ หัวหน้าหมวดสังคมศึกษาฯ

10 หัวหน้าหมวด อ.อรชุลี นิราศรพ อ.นิชาภา เจริญรวย หัวหน้าหมวดพลานามัย
อ.อรชุลี นิราศรพ หัวหน้าหมวดพลานามัย อ.นิชาภา เจริญรวย หัวหน้าหมวดศิลปะ อ.อนุชิต สอนสีดา หัวหน้าหมวดการงานอาชีพฯ อ.ยูเนี่ยร แสนวงษา หัวหน้าหมวดภาษาต่างประเทศ

11 หัวหน้าหน่วย

12 หัวหน้าหน่วย อ.สิริรัตน์ หิตะโกวิท อ.อัญชลี บุญจันทึก
อ.อัญชลี บุญจันทึก หัวหน้าหน่วยทะเบียนนักเรียน อ.สิริรัตน์ หิตะโกวิท หัวหน้าหน่วยวัดและประเมินผล อ.อุไร ซิรัมย์ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมงานวิจัย อ. ชุติกาญจน์ จันใด หัวหน้าหน่วยฝึกงานฝึกสอน

13 อ.เบญจพร สุทธิตังกวิเชียร
หัวหน้าหน่วย อ.ฐานียา สุทีวรรน์ หัวหน้าหน่วยห้องสมุด อ.เบญจพร สุทธิตังกวิเชียร หัวหน้าหน่วยแนะแนว อ.พัลลภ คงนุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง อ.ยงยุทธ ขุนแสง หัวหน้าหน่วยโสตทัศนศึกษา


ดาวน์โหลด ppt คณะผู้บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google