งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทร

2 แผนที่โรงเรียนบ้านนากวางโดยสังเขป
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง - เด่นชัย ป้อมตำรวจ ไปบ้านสามขา บ้านนนากวาง

3 โรงเรียนบ้านนากวางได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552

4 จำนวนบุคลากร ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 5 คน พนักงานบริการ 1 คน
เปิดสอนชั้น อนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5 นายเทพฤทธิ์ อินทราประสิทธิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
จำนวนครูในโรงเรียน ครู 6 คน นายเทพฤทธิ์ อินทราประสิทธิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นางสมจิตต์ บุญเป็ง ครู ชำนาญการ สอนชั้น ป.6 นายชูชัย ใจน้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ป.1-2 นายจรัญ รัตนศุภสิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ป.4-5 นางแสงทอง ทรายคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ป.1 นางมยุรี แสนสุวรรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ อ.1-2

6 Best Practice of Nakwang school
เรียนรู้ ดูทำ นำไอที พัฒนาการเรียนรู้

7 นักเรียนจัดทำสื่อดิจิตอลระดับชาติ ได้รางวัล 13 คน ภาษาอังกฤษได้รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดของ สสส. และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

8 นักเรียนจัดทำสื่อดิจิตอล วิทยาศาสตร์น่ารู้ ได้รางวัลเหรียญทองแดง เผยแพร่ใน thaigoodview.com

9 นักเรียนจัดทำสื่อออนไลน์ ภาษาไทย ได้รางวัลเหรียญทองแดง เผยแพร่ใน thaigoodview.com

10 นักเรียนจัดทำเวบไซท์ เรารักภาษาไทย ได้เหรียญทองแดง ของ สสส
นักเรียนจัดทำเวบไซท์ เรารักภาษาไทย ได้เหรียญทองแดง ของ สสส. และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

11 นักเรียนจัดทำสื่อออนไลน์ พุทธประวัติ ได้เหรียญทองแดง ของ สสส
นักเรียนจัดทำสื่อออนไลน์ พุทธประวัติ ได้เหรียญทองแดง ของ สสส. และมหาวิทยาลัยศรีปทุม เผยแพร่ใน thaigoodview.com

12 ครูจัดทำสื่อออนไลน์ และเวบไซท์ ได้เหรียญเงิน

13 นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และCrossword ได้เหรียญทอง และเหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

14 นักเรียนแข่งงขันทำเวบไซท์ได้เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

15 นักเรียนแข่งขันทักษะการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ได้เหรียญเงิน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

16

17 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากการแข่งขันกีฬาสี

18 จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ

19 จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน
จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน

20 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยการอบรม

21 พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย ครูพระสอนศีลธรรมทุกบ่ายวันศุกร์

22 พัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรีย์ ด้านดนตรี ด้วยการเล่นดนตรีพื้นเมือง
พัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรีย์ ด้านดนตรี ด้วยการเล่นดนตรีพื้นเมือง

23 พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง จากการร้องเพลงมัลติมีเดียกับ Youtub.com

24 นักเรียนประชุมสภานักเรียน ทุกต้นเดือน พัฒนาประชาธิปไตย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

25 ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 3 D รักการอ่านของมูลนิธิปัทมะเสวี

26 พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนโดยการอบรมฟันสดใส อนามัยแข็งแรง
พัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนโดยการอบรมฟันสดใส อนามัยแข็งแรง

27 ผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้รางวัล ระดับทอง

28 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.2 ปีการศึกษา 2551-2552

29 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3

30 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5 ปีการศึกษา 2551-2552

31 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้น ป.6

32 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยชั้น ป
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยชั้น ป.6 ของโรงเรียนนากวาง กับระดับจังหวัด เขตและระดับชาติ ปีการศึกษา 2552

33 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีกศ.2552

34 แนวทางการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น สอนเสริมทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. จัดกิจกรรมชุมนุมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุมภาษาไทย ชุมนุมคณิตศาสตร์ 4. ส่งเสริมให้นักเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกระดับ 5. ให้นักเรียนได้ฝึกทดสอบกับข้อสอบของ สทศ. สำนักพิมพ์เสริมปัญญา เป็นระยะ ๆ

35 จบการนำเสนอ สวัสดี โชคดีทุกคน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านนากวาง 143 หมู่ที่ 2 ต. ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google