งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 โครงการ การพัฒนาการดำเนินงานจัดสรรทุน CE/RU :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " โครงการ การพัฒนาการดำเนินงานจัดสรรทุน CE/RU :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  โครงการ การพัฒนาการดำเนินงานจัดสรรทุน CE/RU :
กิจกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัย และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้ประสานงานวิจัย นำเสนอโดย งานสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานเพื่อความเป็นเลิศ (CE/RU) ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สำนักบริหารงานวิจัย 20 มกราคม 2555

2  หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน
เค้าโครงการนำเสนอ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการที่จะพัฒนาในอนาคต บุคลากรดำเนินงาน

3 ทำไมจึงต้องจัดทำคู่มือ
1 หลักการและเหตุผล ทำไมจึงต้องจัดทำคู่มือ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและในส่วนของ CE/RU ลาออกและเปลี่ยนคนบ่อย กระบวนการในการจัดสรรทุนมีขั้นตอนมาก Proposal และ Report ที่ส่งมาขอทุนขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้ต้อง เสียเวลาในการขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม

4 ภาพแสดงขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและติดตามศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และหน่วยวิจัยฯ ที่มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุน

5 เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุน CE/RU รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างสำนักบริหารงานวิจัยกับ ผู้ประสานงาน CE/RU เพื่อให้ผู้ประสานงาน CE/RU ทราบขั้นตอนการดำเนินงานทำให้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุน CE/RU รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

6 หลักเกณฑ์การสนับสนุน ขั้นตอนการดำเนินงาน
ขอบเขตการดำเนินงาน 3 จัดทำคู่มือการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับ ผู้ประสานงานวิจัย โดยมีเนื้อหาดังนี้ หลักเกณฑ์การสนับสนุน ขั้นตอนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดและค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ประเมินศักยภาพ แบบฟอร์ม คำอธิบายตัวชี้วัดที่ใช้ในการรายงานผล

7 โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4 ได้คู่มือการดำเนินงาน CE/RU การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและ เจ้าหน้าที่ของ CE/RU ดีขึ้น ผู้ประสานงาน CE/RU ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงการที่จะพัฒนาในอนาคต 5 โครงการขอรับการสนับสนุนผ่านระบบออนไลน์

8 บุคลากรดำเนินงาน 6 รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ ที่ปรึกษากลุ่ม
รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ ที่ปรึกษากลุ่ม ประธานกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รศ.ดร.บัญชา พูลโภคา ที่ปรึกษากลุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 3 น.ส.ลดาวัลย์ ภาจิตต์ใจมั่น ประธานกลุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย 4 น.ส.ศิริวรรณ เพชรนิล ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย เลขานุการ น.ส.อาภรณ์พรรธน์ เกตุปมา ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สมาชิก 6 นางกมลวรรณ อโณทัย ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สมาชิก 7 นางสมใจ แจ่มจันทร์ ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สมาชิก 8 น.ส.แก้วประกาย จันทร์เจริญ ฝ่ายพัฒนาและบูรณาการงานวิจัย สมาชิก

9 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt  โครงการ การพัฒนาการดำเนินงานจัดสรรทุน CE/RU :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google