งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราบขอบพระคุณ ที่ปรึกษางานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราบขอบพระคุณ ที่ปรึกษางานวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราบขอบพระคุณ ที่ปรึกษางานวิจัย
อาจารย์เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์พรรณมหา วุฒิวโรภาส อาจารย์ใหญ่ อาจารย์กุสุมา ทองช่วง ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยี/ผู้ประสานงานวิชาการ

2 ง า น วิ จั ย ใ น ชั้ น เ รี ย น ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

3 ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมคณิตศาสตร์
เรื่องการบวก ลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ - เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้ชุดฝึกกิจกรรม

5 ค ว า ม เ ป็ น ม า การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการบวก ลบเศษส่วน ที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน พบว่านักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากปัญหาหลายด้าน

6 ส ม ม ติ ฐ า น ก า ร วิ จั ย กิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึก กิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครู ในการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครู ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น -ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

8 ขอบเขตการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
จำนวน 46 คน ตัวแปรอิสระ : วิธีการเรียนแบบใช้ชุดฝึกกิจกรรม ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา :1 สัปดาห์ เนื้อหา : การบวก ลบ เศษส่วน

9 นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ ชุดฝึกกิจกรรม
หมายถึง ชุดกิจกรรมที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ นักเรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ ซึ่งใน ชุดฝึกกิจกรรมนี้มีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนา ผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรมต่างๆ ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนมุ่งใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT และได้ทำการปรับประยุกต์แนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนภายใต้ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism ) ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหา ค้นพบและสร้างสรรค์องค์ความรู้ ด้วยตนเอง

10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นิ ย า ม ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียน เรื่อง การบวก ลบเศษส่วน โดยวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวัดความสามารถด้านความเข้าใจและการนำไปใช้

11 ขั้นเตรียม วิธีดำเนินงานวิจัย ศึกษาปัญหาของผู้เรียน
ศึกษาเอกสาร ตำรา และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

12 ขั้ น ส ร้ า ง - เขียนแผนการสอนเพื่อแก้ปัญหา
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวก ลบเศษส่วน จำนวน 20 ข้อ นำแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 5 นำแบบทดสอบที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้

13 - นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง
ขั้น ทดลอง - นำแผนการสอนเรื่อง การบวก ลบเศษส่วนไปใช้กับผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1 / 2546 - นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลอง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

14 ใช้สถิติร้อยละในการวิเคราะห์ ข้อมูลก่อน-หลังใช้ชุดฝึกกิจกรรม
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติร้อยละในการวิเคราะห์ ข้อมูลก่อน-หลังใช้ชุดฝึกกิจกรรม

15

16 แบบฝึกชุดที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์ 4.35% ผ่านเกณฑ์ %

17 แบบฝึกชุดที่ 2 ไม่ผ่านเกณฑ์ 4.35% ผ่านเกณฑ์ %

18 แบบฝึกชุดที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 % ผ่านเกณฑ์ 100%

19 แบบฝึกชุดที่ 4 ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 % ผ่านเกณฑ์ 100%

20 แบบฝึกชุดที่ 5 ไม่ผ่านเกณฑ์ % ผ่านเกณฑ์ %

21 แบบฝึกชุดที่ 6 ไม่ผ่านเกณฑ์ % ผ่านเกณฑ์ %

22 แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ในแบบฝึกชุดที่ 1 - 6

23 สรุปผลวิจัย จากการวิจัยพบว่านักเรียนมีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับ การเรียนสูงขึ้นซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่ได้ตั้งไว้

24 ภาพกิจกรรมวิจัยชั้นเรียน

25 รายชื่อผู้จัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน
อ.ทิพาพันธ์ บุญสนอง อ.รัชดาวรรณ กระสินธิ์ อ.พิกุลทอง ขลิบทอง อ.ศรีสุดา ชาญนรงค์ อ.วไลลักษณ์ ทองพลาย อ.สุปราณี พิพัฒน์กิตติพร อ.ลาวัลย์ แปงเสน อ.พวงบุบผา คมเวช อ.วรนุช เล็บครุฑ อ.อรุณี นิ่มสุข อ.อารยา ยุวนะเตมีย์ อ.วราภรณ์ วรรณผ่อง

26 ขอขอบคุณที่ปรึกษางานวิจัย
อ.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ อ.สุมาลี อัศวเรืองมรกต อ.สุพัตรา รื่นหาญ อ.นงนุช ชาญวิทิตกุล อ.ทัศนีย์ ชั่งใจ อ.รัชดาวรรณ กระสินธิ์ อ.เสงี่ยม แสงโชติ อ.จีราวรรณ์ สิทธิภักดี อ.สุทธิ์สินี ยิ้นซ้อน อ.ทิพยวรรณ สวัสดิ์วงค์ อ.จุฑามาศ สินสกุล อ.อรทัย หงษ์ทอง


ดาวน์โหลด ppt กราบขอบพระคุณ ที่ปรึกษางานวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google