งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดย ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์ มทร.พระนคร

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ศูนย์กลางการศึกษาและความรู้ (Hub) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง 2. สร้างคนดี คนเก่งในงานพัฒนาให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ของประเทศ 3. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ ประชาชนได้รับการ พัฒนาความรู้ไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ตัวอย่าง กลวิธี/มาตรการ พัฒนาหลักสูตรและระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน 2. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

4 การประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ สกอ.
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ขององค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอนมีระบบและกลไก สนับสนุนให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ผลการประเมิน ปีการศึกษา คะแนนประเมิน SAR กรรมการ 2552 3 2551 2550

5 การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
1. นโยบายมหาวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 2/2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ การพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้จัดให้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน แก่ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553

6 การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 2. งบประมาณวิจัย งบประมาณประจำปี (ผลผลิต : สร้างองค์ความรู้) งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย (วิจัยสถาบัน) งบประมาณรายได้คณะ

7 การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 3. โครงการอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตัวอย่างโครงการ 1. โครงการวิจัยสัญจร 2. โครงการต้นกล้านักวิจัย 3. โครงการนักวิจัยมืออาชีพ 4. โครงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญจัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและ ทะเบียน

8 การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 5. โครงการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จ การศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา จัดโดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6. โครงการ การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับผู้สอนใน จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ

10

11


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google