งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (Database Management System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (Database Management System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (Database Management System)
วิชา การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (Database Management System) รหัสวิชา 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th
ผศ.ปริศนา มัชฌิมา โทร dusithost.dusit.ac.th/~prisana_mut ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1

3 คำอธิบายรายวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล ตัวแบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างและการบริหารฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมและหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัดฐาน ภาษาสอบถาม (Query Language) ความมั่นคงและการบูรณภาพของฐานข้อมูล

4 เนื้อหา สัปดาห์ที่ 1 แนะนำรายวิชา

5 สัปดาห์ที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล ตัวแบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

6 สัปดาห์ที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

7 โมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model)
สัปดาห์ที่ 4 โมเดลจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Model)

8 สัปดาห์ที่ 5 การเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล
การแปลงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นรีเลชัน

9 รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normal Form : NF)
สัปดาห์ที่ 6 รูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน  (Normal Form : NF)

10 กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
สัปดาห์ที่ 7 กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

11 สัปดาห์ที่ 8 ทดสอบกลางภาค

12 ภาษามาตรฐานสำหรับ การนิยามข้อมูลและการใช้ข้อมูล (ภาษา SQL)
สัปดาห์ที่ 9 ภาษามาตรฐานสำหรับ การนิยามข้อมูลและการใช้ข้อมูล  (ภาษา SQL)

13 กระบวนการสอบถามข้อมูล (ภาษา SQL ต่อ)
สัปดาห์ที่ 10 กระบวนการสอบถามข้อมูล (ภาษา SQL ต่อ)

14 ความมั่นคงและ การบูรณภาพของฐานข้อมูล
สัปดาห์ที่ 11 ความมั่นคงและ การบูรณภาพของฐานข้อมูล

15 สัปดาห์ที่ 12 การประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบ จัดการฐานข้อมูล (MS Access)
การสร้างตาราง (Table) การกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง

16 การสอบถามข้อมูล (Query)
สัปดาห์ที่ 13 การสอบถามข้อมูล (Query)

17 สัปดาห์ที่ 14 การสร้างฟอร์ม(Form) การสร้างรายงาน (Report)

18 สัปดาห์ที่ 15 การสร้างโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการจัดการฐานข้อมูล
สรุปเนื้อหา

19 สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบปลายภาค

20 การวัดผลและประเมินผล การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์
คะแนนระหว่างภาค % สอบกลางภาค คะแนน แบบฝึกหัดออนไลน์ 20 คะแนน โครงงาน คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 30 % การประเมินผล เป็นแบบอิงเกณฑ์

21 E-learning ของวิชานี้คือ

22 Assignment 1(5 คะแนน) ให้นักศึกษาส่งประวัติส่วนตัวทางอีเมล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนตัว (ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้) 2. แนบไฟล์รูปภาพของตนเอง 1 รูป (โดยใช้รหัสนักศึกษาเป็นชื่อไฟล์)

23 ส่งภายใน 1 สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (Database Management System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google