งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554   รหัสและชื่อวิชา พสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี PBPS 101 (Conflict transformation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554   รหัสและชื่อวิชา พสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี PBPS 101 (Conflict transformation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554   รหัสและชื่อวิชา พสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี PBPS 101 (Conflict transformation by peaceful means)  

2 ระยะเวลาเรียน - Section 1 วันอังคารและพุธ 9.00 – น. - Section 2 วันอังคารและพุธ – 16.00น. - Section 3 วันจันทร์และศุกร์ 9.00 – 12.00น. สถานที่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4126 คณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

3 อาจารย์ผู้ประสานงานวิชา
ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช

4 www.peace.mahidol.ac.th คำบรรยายรายวิชา
ทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรงและความขัดแย้ง ความรุนแรงประเภทต่างๆ กรณีศึกษาความรุนแรงในชีวิตประจําวัน การวิเคราะห์ความขัดแย้งและการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี เครื่องมือสันติวิธี การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง การสื่อสารอย่างสันติ และการใช้สันติวิธีในชีวิตประจําวัน

5 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
การประเมินผลประเมินจาก 1. การทำรายงานกลุ่ม ๆ ละ 10 คน - การเขียนรายงาน % - การเสนอรายงานกลุ่มละ 15 นาทีในวันที่ 30 พ.ค. 20% 2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน % 3. การตอบคำถามในชั้นเรียน (quiz) ในคาบที่ 9 ถึง % 4. การสอบปลายภาค เฉพาะเนื้อหาของคาบที่ 1 ถึง 8 (วันที่ 1 มิ.ย น.?) 30% รวม %

6 ตารางการเรียน Section 1 อังคาร – พุธ 9:00 – 12:00 (นักศึกษาพยาบาลฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี ลำดับที่ 1 – 100) วันที่ หัวข้อ ผู้สอน 18 เม.ย ทฤษฎีสันติภาพ ความขัดแย้ง และความรุนแรง รศ.ดร. โคทม อารียา ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ 24 เม.ย. ทฤษฎีสันติภาพ ความขัดแย้ง และความรุนแรง (ต่อ) 25 เม.ย. 1 พ.ค. การวิเคราะห์และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

7 วันที่ หัวข้อ ผู้สอน 2 พ.ค. การวิเคราะห์และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง (ต่อ) รศ.ดร. โคทม อารียา 8 พ.ค. ทฤษฎีความรุนแรง และการวิเคราะห์ความรุนแรง 9 พ.ค. สันติวัฒนธรรม ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ 15 พ.ค. ปฏิบัติการณ์ไร้ความรุนแรง

8 วันที่ หัวข้อ ผู้สอน 2 พ.ค. การวิเคราะห์และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง (ต่อ) รศ.ดร. โคทม อารียา 8 พ.ค. ทฤษฎีความรุนแรง และการวิเคราะห์ความรุนแรง 9 พ.ค. สันติวัฒนธรรม ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ 15 พ.ค. ปฏิบัติการณ์ไร้ความรุนแรง

9 วันที่ หัวข้อ ผู้สอน 16 พ.ค. การสื่อสารอย่างสันติ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา 22 พ.ค. การสื่อสารอย่างสันติ (ต่อ) 23 พ.ค. สานเสวนา (Dialogue) 29 พ.ค. สานเสวนา (Dialogue) (ต่อ) 30 พ.ค. นำเสนอรายงาน / สรุปเนื้อหา ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554   รหัสและชื่อวิชา พสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี PBPS 101 (Conflict transformation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google