งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assignment 2010/ คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assignment 2010/ คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assignment 2010/2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ
(Warehouse and Material Handling) อาจารย์ สุจินต์ วุฒิชัยวัฒน์ 53/2

2 614316 คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ
เกณฑ์การให้คะแนน การตัดเกรดด้วยวิธี อิงเกณฑ์ (ตามเกณฑ์ของภาควิชาฯ) เกณฑ์ให้คะแนน สอบกลางภาค (ปิดตำรา) 30% สอบปลายภาค (เปิดตำรา) 30% Final report and presentation 30% Assignment 10% คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

3 614316 คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ
Assignment แปลและสรุปประเด็น บทความภาษาอังกฤษ คนละ 1 บทความ คะแนนเก็บ 10 คะแนน บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการคลังสินค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆในการขนถ่ายวัสดุ ค้นคว้าจากฐานข้อมูล เท่านั้น สิ่งที่ต้องส่ง: (1) บทความต้นฉบับ (2) คำแปล (3) สรุปประเด็น 1 หน้า กำหนดการส่ง: วันที่เสนอบทความ ห้ามเลือกบทความซ้ำกัน คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

4 Final Report and Presentation
สำรวจสภาพปัญหาคลังสินค้าในสถานประกอบการจริง วิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา งานกลุ่มๆละ 3 คน คะแนนเก็บ 30 คะแนน สิ่งที่ต้องส่ง: Handout ของ PowerPoint รูปเล่มรายงาน ซีดี บันทึกข้อมูล (รายงาน + ไฟล์ PowerPoint + ไฟล์งาน Article) กำหนดการส่ง: วันที่นำเสนอบทความ คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

5 Final Report and Presentation
เนื้อหาในรายงานควรประกอบไปด้วย ประวัติโดยย่อและรายละเอียดของธุรกิจ ขั้นตอนการทำงาน การวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบัน นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และวิธีการปรับปรุง การเปรียบเทียบหรือประเมินผลการปรับปรุง ข้อมูลอื่นๆ คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ


ดาวน์โหลด ppt Assignment 2010/ คลังสินค้าและการขนถ่ายวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google