งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สธ 306 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ BT 306 Business Database Management System อ.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ OOAD

2 บทที่ 6 ระบบจัดการฐานข้อมูล
หัวข้อในการนำเสนอ ระบบจัดการฐานข้อมูล ตัวอย่างของ DBMS ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หลักเกณฑ์การเลือกใช้ DBMS บทสรุป OOAD Object-Oriented Technology

3 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล
หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล OOAD Object-Oriented Technology

4 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษา SQL
พจนานุกรมข้อมูล โปรแกรมอำนวยความสะดวก โปรแกรมช่วยสร้างโปรแกรมประยุกต์และรายงาน OOAD Object-Oriented Technology

5 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษา SQL
OOAD แสดงองค์ประกอบของภาษา SQL Object-Oriented Technology

6 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) OOAD ตัวอย่างพจนานุกรมข้อมูลที่ใช้อธิบายรายละเอียดแอททริบิวท์ต่างๆในรีเลชัน ”การสั่งซื้อ” Object-Oriented Technology

7 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมอำนวยความสะดวก (General Utilities) เป็นโปรแกรมส่วนหนึ่งที่มีอยู่ใน DBMS ซึ่งจะช่วยดูแลจัดการฐานข้อมูล เช่น การสร้างฐานข้อมูลและตาราง การค้นหา การเพิ่ม การลบหรือการปรับปรุงแถวข้อมูลจากตาราง การสร้างแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลอย่างง่าย การสร้างเมนู หรือแม้แต่การสร้างรายงานอย่างง่ายจากตารางภายในฐานข้อมูล โดยสามารถเรียกผ่านจากเมนูของโปรแกรมอำนวยความสะดวกนี้ได้ เป็นต้น OOAD Object-Oriented Technology

8 ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่วนประกอบหลักของระบบจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมช่วยสร้างโปรแกรมประยุกต์และรายงาน DBMS บางตัวจะมีภาษาโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาสำหรับการทำงานบางอย่างที่ซับซ้อน สำหรับโปรแกรมช่วยสร้างรายงาน (Report Generator) จะเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างรายงาน โดยผู้ใช้งานฐานข้อมูลไม่จำเป็นต้องเขียนรายละเอียดของโปรแกรมการสร้างรายงานมากนัก เพียงแต่บอกรูปแบบของรายงานที่ต้องการ OOAD Object-Oriented Technology

9 ระบบจัดการฐานข้อมูล หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล
การจัดการพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary management) การจัดการแหล่งเก็บข้อมูล และการแปลงข้อมูล (Data Storage management and data transformation) การจัดการด้านความปลอดภัย (Security management) การจัดการความคงสภาพของข้อมูล (Data Integrity management) การควบคุมเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูลพร้อมกัน (Concurrency Control) การจัดการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล (Backup and recovery management) การจัดการสืบค้นข้อมูลและการจัดการข้อมูลด้วยภาษาสืบค้นข้อมูล (Database query and management language) OOAD Object-Oriented Technology

10 ตัวอย่างของ DBMS ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
OOAD Object-Oriented Technology

11 หลักเกณฑ์การเลือกใช้ DBMS
ความเข้ากันได้กับฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ ความเร็วในการประมวลผลข้อมูล จำนวนผู้ใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนแฟ้มข้อมูลและขนาดของระเบียน ภาษาที่ใช้จัดการข้อมูล การใช้งานโปรแกรมช่วยสร้างโปรแกรมประยุกต์ การใช้งานโปรแกรมช่วยสร้างรายงาน ระบบรักษาความปลอดภัยของ DBMS แต่ละตัว โครงสร้างฐานข้อมูลของ DBMS แต่ละประเภท ความเหมาะสมของ DBMS ต่อลักษณะของงานที่ต้องทำ ราคาของ DBMS แต่ละประเภท OOAD Object-Oriented Technology

12 บทสรุป ระบบจัดการฐานข้อมูล จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ส่วนประกอบต่างๆ ได้แก่ ภาษา SQL พจนานุกรมข้อมูล โปรแกรมอำนวยความสะดวก โปรแกรมช่วยสร้างโปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมช่วยสร้างและจัดทำรายงาน โดยภาษา SQL จะช่วยในการนิยามโครงสร้างข้อมูล จัดการข้อมูล และควบคุมข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลจะเก็บรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลที่จะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูลมีความเป็นอิสระจากการเขียนโปรแกรมประยุกต์ การสร้างพจนานุกรมยังช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล โดยการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นสามารถเข้ามาดูหรือแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้ และยังรวมถึงการควบคุมความคงสภาพข้อมูล และการใช้งานฐานข้อมูลพร้อมกัน สำหรับโปรแกรมอำนวยความสะดวก โปรแกรมช่วยสร้างโปรแกรมประยุกต์และรายงาน จะเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมของ DBMS ที่จะช่วยให้มีความง่ายในการใช้งานฐานข้อมูล การสร้างแบบฟอร์ม รายงาน โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมประยุกต์ที่มีความซับซ้อนในการทำงานดังกล่าวแต่อย่างใด OOAD Object-Oriented Technology


ดาวน์โหลด ppt อ.กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google