งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการใช้ฐานข้อมูล LexisNexis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการใช้ฐานข้อมูล LexisNexis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการใช้ฐานข้อมูล LexisNexis
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2  ขอบเขตเนื้อหาฐานข้อมูล LexisNexis
 การเข้าถึงข้อมูล  วิธีเข้าฐานข้อมูลและรู้จักหน้าแรก LexisNexis  วิธีการสืบค้นข้อมูล  ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล  การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล  การจัดการผลการสืบค้นข้อมูล

3 LexisNexis เป็นฐานข้อมูลสาขาวิชาอะไร ?
ทั่วไป จากหนังสือพิมพ์ วารสาร สำนักข่าวต่าง ๆ ทั่วโลก และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ จำนวน 36,000+ รายการ ในรูปแบบบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ข้อมูลมีความทันสมัยเพราะนำเสนอวันต่อวัน และยังสามารถค้นหาข้อมูลข่าวย้อนหลังได้มากกว่า 20 ปี - lexis.com : ฐานข้อมูลทางกฎหมาย - nexis.com : ฐานข้อมูลทางบริหารธุรกิจและการจัดการ

4 จะสืบค้นข้อมูลจาก LexisNexis ได้อย่างไร ?
สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก URL : ดังต่อไปนี้

5 2 เลือกชื่อสถานศึกษาที่มี อยู่แล้วในช่อง Previous
วิธีเข้าสู่หน้าแรกของ LexisNexis 1. พิมพ์ชื่อสถานศึกษาที่ต้องการใช้บริการในช่อง NEW 2 เลือกชื่อสถานศึกษาที่มี อยู่แล้วในช่อง Previous คลิก

6 4. หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูล Lexis
3. คลิก YES คลิก 4. หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูล Lexis

7 วิธีการสืบค้นข้อมูล  Legal ใน Options
สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล LexisNexis ได้ 2 วิธี คือ จาก Search และ Sources ทางเลือกในการสืบค้นมีดังต่อไปนี้  Legal ใน Options  My Last 20 Sources ( แหล่งข้อมูลล่าสุด 20 รายการ )  Fine a Sources ( สืบค้นจากแหล่งข้อมูล )  Search advisor ( แนะนำการสืบค้น )  Get a document  Shepard’s  Guided search forms  Command searching

8 วิธีการสืบค้นจาก Legal ใน Options
1. 1. ค้นหาแหล่งข้อมูลที่ต้องการภายใต้ Area of law ซึ่งจัดเรียงตาม Topic

9 2. เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการสืบค้น
ตัวอย่าง สืบค้นเกี่ยวกับกรณีทางด้าน สิ่งแวดล้อม คลิก Environment 3. เลือกหัวข้อย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการ ตัวอย่าง คลิก Environmental Cases, Federal (กรณีทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสหพันธรัฐ)

10 4. พิมพ์คำค้นที่ต้องการ
คลิก Search คลิก

11 1.เลือกแหล่งข้อมูล (Sources) ที่ต้องการสืบค้นที่มีการใช้
การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลล่าสุด 20 รายการ ( My Last 20 Sources ) 1.เลือกแหล่งข้อมูล (Sources) ที่ต้องการสืบค้นที่มีการใช้ ล่าสุด 20 รายการ คลิก. 2. คลิก GO

12 1. พิมพ์คำค้นที่ต้องการสืบค้น ซึ่งสามารถใส่คำค้นได้
1. พิมพ์คำค้นที่ต้องการสืบค้น ซึ่งสามารถใส่คำค้นได้ มากกว่า 1 คำ เพื่อระบุขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้คำเชื่อม หรือเครื่องหมาย and เมื่อต้องการสืบค้นทั้ง 2 คำด้วยกัน เช่น Labour and Thailand or เมื่อต้องการให้สืบค้นคำใดคำหนึ่งแทนกันได้ เช่น Law or Legal and not เมื่อไม่ต้องการให้สืบค้นคำที่ระบุ เช่น Economics and not Asia w / n หมายถึง คำ / จำนวนรายการที่ต้องการ ! ใส่เครื่องหมายนี้ท้ายคำเพื่อรวมคำสืบค้นที่ใกล้เคียง เช่น acqui! ( acquire, acquired, aequisition ) * ใส่เครื่องหมายนี้เพื่อแทนตัวอักษรสำหรับคำที่มีใช้มากกว่า 1 คำ เช่น wom*n ( woman,women )

13 2. พิมพ์คำค้น 5. คลิก 4. ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการ
2. พิมพ์คำค้น 3. กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ ช่วง6 เดือนที่ผ่านมา ภายในปีนี้ 3 ปี 5 ปี 10 ปี หรือเลือกทั้งหมด 4. ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการ

14 การค้นหาจากแหล่งข้อมูล
การสืบค้นจากแหล่งข้อมูลล่าสุด 20 แหล่งข้อมูล ( Fine a sources ) การค้นหาจากแหล่งข้อมูล Fine a Sources

15 1. การสืบค้นจากแหล่งข้อมูล
การสืบค้นแบบ Search Advisor 1. การสืบค้นจากแหล่งข้อมูล ล่าสุด 20 แหล่งข้อมูล

16 2. การสืบค้นจากคดีความทางกฏหมาย
2. การสืบค้นจากคดีความทางกฏหมาย โดยพิมพ์คำค้นในช่อง

17 3. เลือกคดีความจากตัวเลือก

18 การสืบค้นแบบ Get a document
สืบค้นจาก Citation formats 2. คลิก 1. พิมพ์คำค้นลงในช่อง

19 4. เรียงตามชื่อสิ่งพิมพ์
3. สืบค้นจาก Citation formats 4. เรียงตามชื่อสิ่งพิมพ์ ลำดับตัวอักษร A - Z

20 สืบค้นจาก Party Name ( ชื่อคู่ความ )
คลิก 1. พิมพ์ชื่อคู่ความ

21 2. เลือกจากคำพิพากษาของศาล

22 3. กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น วันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ ช่วง6 เดือนที่ผ่านมา
ภายในปีนี้ 3 ปี 5 ปี 10 ปี หรือไม่กำหนดหากไม่ทราบ คลิก

23 เพื่อเลือกหัวข้อตัวอย่าง
การสืบค้นข้อมูลโดย Shepard’s คลิก เพื่อเลือกหัวข้อตัวอย่าง

24 เรียงตามลำดับตัวอักษร

25 Guided search forms

26

27 Command searching

28 ข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวทั่วโลก แบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่าง ๆ
การสืนค้นข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวทั่วโลก แบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่าง ๆ

29 sars

30 ผลการค้นคว้า 1 2 3

31 6. สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏหน้าบทความ
-   Warning: Negative treatment is indicated -   Caution: Possible negative treatment -   Positive treatment is indicated -   Citing Refs. With Analysis Available -   Citation information available

32 การจัดการผลการสืบค้นข้อมูล

33 การ Print ข้อมูล

34 การ Download ข้อมูล

35 การ Fax ข้อมูล

36 การส่งข้อมูลทาง E-mail


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการใช้ฐานข้อมูล LexisNexis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google