งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Journal of Cosmetic Dermatology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Journal of Cosmetic Dermatology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Journal of Cosmetic Dermatology
ขอนำเสนอฐานข้อมูล Journal of Cosmetic Dermatology ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell โดย ดวงฤทัย ภิราษร บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

2 เนื้อหาบรรยาย Journal of Cosmetic Dermatology คืออะไร
การลงทะเบียน (Register) My profile วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Search และ Advance Search การจัดการผลลัพธ์ สมาคม International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) เนื้อหาการบรรยายในวันนี้ ประกอบด้วย การรู้จัก Journal of Cosmetic Dermatology ว่าคือวารสารทางด้านใด หลังจากนั้นจะอธิบายวิธีการเข้าหน้าจอหลักของ Journal of Cosmetic Dermatology การลงทะเบียนเข้าใช้ บริการ My profile การสืบค้นแบบ Search และแบบ Advance search การจัดการผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น และข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD)

3 Journal of Cosmetic Dermatology
เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals)ทางด้านเครื่องสำอาง และตจวิทยาของสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็มได้ ตั้งแต่ปี 2002-ปัจจุบัน Journal of Cosmetic Dermatology เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals)ทางด้านเครื่องสำอาง และตจวิทยาของสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 2002-ปัจจุบัน

4 วิธีการเข้าใช้ Journal of Cosmetic Dermatology
วารสารนี้ให้บริการสืบค้นผ่านหน้าจอเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันทีที่ 2. หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยโปรดติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการเข้าใช้งาน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง ระบบ SSL VPN จากหน้าจอของศูนย์บรรณสารฯ เมื่อเราทำความรู้จักกับวารสารนี้อย่างคราวๆ แล้ว ต่อมาจะเข้าสู่วิธีการเข้าหน้าจอหลักของฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลนี้ให้บริการสืบค้นผ่านหน้าจอเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันทีที่ 2. หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยโปรดติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการเข้าใช้งาน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง ระบบ SSL VPN จาก

5 วิธีการเข้าใช้ Journal of Cosmetic Dermatology
เข้าสู่หน้าจอของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สำหรับการเข้าใช้โดยผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่ --เลือกที่ สืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ---- เลือก eJournals

6 วิธีการเข้าใช้ Journal of Cosmetic Dermatology
จะปรากฏรายการวารสารที่แยกตามสาขาวิชา (eJournal Subject Collections) คลิกเลือก Cosmetic & Dermatology eJournal

7 วิธีการเข้าใช้ Journal of Cosmetic Dermatology
เลือกหน้าปกวารสารฉบับปัจจุบันของ Journal of Cosmetic Dermatology (JCD) หากคลิกเลือกที่ชื่อ Journal of Cosmetic Dermatology จะเป็นการลิงค์ไปยังหน้าหลักของสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell

8 หน้าจอหลัก สัญลักษณ์กุญแจ : สืบค้นเอกสารฉ.เต็มได้ 5 3
ฟังชั่นเสริมในการใช้งาน 4 6 สำหรับสืบค้น Topic เกี่ยวกับเครื่องสำอาง / ผิวหนัง 2 หน้าจอหลักของ Journal of Cosmetic Dermatology แสดงข้อมูลดังนี้ รายละเอียดของวารสารฉบับปัจจุบัน และฉบับย้อนหลัง ซึ่งสามารถคลิกดูรายละเอียดของฉบับย้อนหลังได้ถึงปี 2002 ที่ See all Dermatology 101 คือการนำเสนอหัวข้อ (Topic) เกี่ยวกับเครื่องสำอางและผิวหนังจากสมาชิกของสมาคม International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) สัญลักษณ์รูปกุญแจเปิด แสดงว่าสามารถสืบค้นข้อมูลฉบับเต็มได้ (Full-text) รูปแบบการสืบค้นแบบ Search มี 5 แบบ All content(สืบค้นจากเนื้อหาทั้งหมด) Publication title (สืบค้นจากชื่อของสิ่งพิมพ์) การสืบค้นแบบ All content และ Publication title เป็นการสืบค้นจากทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของสำนักพิมพ์ Willey-Blackwell เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล เป็นต้น 3. In this journal (สืบค้นใน Journal of Cosmetic Dermatology) 4. In this issue (สืบค้นบทความของ Journal of Cosmetic Dermatology ที่ต้องเลือกตัวเล่มก่อน) 5. By Citation (สืบค้นบทความของ Journal of Cosmetic Dermatology ) 5. Journal Tools ประกอบไปด้วย Alert Added to My profile (การแจ้งเตือนข้อมูลทาง My profile) Get RSS Feed (การเตือนข้อมูลทางโปรแกรม Feeds) Save to My profile (บันทึกบทความใน My profile) Get sample copy (แสดงบทความของวารสารฉบับปัจจุบัน) Recommend to your Librarian (แนะนำบทความให้บรรณารักษ์) 6. Journal Menu ประกอบด้วย Journal Home กลับสู่หน้าแรกของ Journal of Cosmetic Dermatology Find Issues การค้นหาวารสาร ฉบับปัจจุบันหรือฉบับย้อนหลัง Get Access ข้อมูล และที่อยู่ของบริษัท ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกทั้งแบบ Online และแบบตัวเล่ม For Contributor เป็นคำแนะนำสำหรับผู้เขียนที่ต้องการส่งบทความทางออนไลน์ (Author Guidelines) และขั้นตอนการส่งบทความทางออนไลน์(Submit an Article) ที่ต้องมี Password และ Username About this journal ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสมาคม The International Academy of Cosmetic Dermatology,ข่าวสาร, กองบรรณาธิการ, ลิขสิทธิ์, การโฆษณา และที่อยู่ของ Journal of Cosmetic Dermatology 1 วารสารฉ.ปัจจุบัน / ฉ.ย้อนหลัง

9 การลงทะเบียน (Register)
ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ Journal of Cosmetic Dermatology ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะทำให้ผู้ใช้ได้รับบริการเสริม ต่าง ๆ ของ Journal of Cosmetic Dermatology เช่น Save History Search, การ Save บทความ และรายการอ้างอิง รวมทั้งการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ( Alert) ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ Journal of Cosmetic Dermatology ได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะทำให้ผู้ใช้ได้รับบริการเสริมต่าง ๆ ของ Journal of Cosmetic Dermatology เช่น การ Save History Search, การ Saveบทความ และรายการอ้างอิงได้ รวมทั้งการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ( Alert)

10 การลงทะเบียน (Register) (ต่อ)
ขั้นตอนการลงทะเบียน เลือกที่ Not Registered เพื่อลิงค์ไปยังหน้าเว็บหลักของสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell การสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ Password และ Username ร่วมกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ของสำนักพิมพ์นี้ได้ กรอก Address พร้อมกับการตั้งรหัสผ่าน กรอกข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุล ประเทศ

11 การลงทะเบียน (Register) (ต่อ)
4. คลิกเลือกวิธีการส่งข้อมูลทาง หรือทางไปรษณีย์ 5. กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งข้อมูล 6. ตรวจสอบรายละเอียดและเงือนไขอีกครั้ง หลังจากนั้นเลือก Submit Registration ข้อดีของการสมัครสมาชิกคือ สามารถใช้ Username และ Password ตัวเดียวกันในการเข้าใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell

12 My profile 1 2 3 ชื่ออีเมล์ทีระบบจะจัดส่งข้อมูล
รูปแบบข้อมูลที่ต้องการให้ส่ง 3 ความถี่ของการส่งเตือนข้อมูล เมื่อสมัครสมาชิกและ Login เข้าไปแล้ว สามารถตั้งค่า Alert จาก เมนู Journal tool เลือก Alert Added to my profile กำหนดชื่ออีเมล์ทีจะจัดส่งข้อมูล รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการให้ส่งแบบ Text หรือแบบ HTML ความถี่ของการส่งเตือนข้อมูล ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

13 My profile (ต่อ) 1 1 3 2 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้งาน
ข้อมูลของผู้ใช้ที่สามารถแก้ไขได้ 1 1 3 2 My profile เป็นการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของการสืบค้นจากฐานข้อมูล Wiley-Black well แสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้ แสดงจำนวนบทความที่บันทึกและทำการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ข้อมูลของผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ จำนวนบทความที่บันทึกและทำการแจ้งเตือนทางอีเมล์

14 My profile (ต่อ) แสดงการแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีบทความเข้ามาใหม่

15 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Search
การสืบค้นข้อมูลมีอยู่ 5 รูปแบบคือ All content (สืบค้นจากเนื้อหาทั้งหมด) Publication title (สืบค้นจากชื่อของสิ่งพิมพ์) In this journal (สืบค้นใน Journal of Cosmetic Dermatology ) In this issue (สืบค้นบทความจากปีที่ ฉบับที่ของ Journal of Cosmetic Dermatology By Citation (สืบค้นบทความของ Journal of Cosmetic Dermatology) การสืบค้นข้อมูลแบบ Search มีอยู่ 4 แบบคือ All content (สืบค้นจากเนื้อหาทั้งหมด) Publication title (สืบค้นจากชื่อของสิ่งพิมพ์) In this journal (สืบค้นใน Journal of Cosmetic Dermatology ) In this issue (สืบค้นบทความจากปีที่ ฉบับที่ของ Journal of Cosmetic Dermatology By Citation (สืบค้นบทความของ Journal of Cosmetic Dermatology)

16 วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ All content
1 สืบค้นข้อมูล จัดเรียงผลลัพธ์การสืบค้น 2 Edit search 4 3 1 คลิกเลือกรายการที่ต้องการบันทึกไว้ใน Profile แก้ไขการสืบค้น วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ All content จะได้ผลลัพธ์จำนวนมาก สืบค้นข้อมูลจากสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ไม่ว่าจะเป็น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล และการทดลองจากแล็ป (Lab Protocols) การจัดเรียงผลลัพธ์ตาม Best Math (ความหนาแน่นของคำค้น) และ Date (ตามความใหม่ล่าสุด) สามารถแก้ไขการสืบค้นอีกครั้งจาก Edit search จะเข้าสู่หน้าจอของ Advanced search ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ของบทความวารสาร ชื่อผู้แต่ง วันเดือนปีที่เผยแพร่ทางonline เป็นครั้งแรก หมายเลขDOI สาระสังเขป บทคัดย่อ บทความฉบับเต็มแบบ HTML และ PDF รายการอ้างอิง และการขออนุญาตในการนำบทความนี้ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพริ้น การคัดลอกรูปภาพ การส่งอีเมล์ สัญลักษณ์รูปกุญแจเปิดจะมีคำว่า Free หมายถึง บทความนั้นสามารถเข้าดูฉบับเต็มได้ (Full text) โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ส่วนรายการที่ไม่ปรากฎรูปกุญแจเปิดสามารถเข้าดูได้เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น หากต้องการข้อมูลฉบับเต็มต้องจ่ายเงินเอง (สามารถจ่ายเงินทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง) สามารถคลิกเลือกรายการที่ต้องการบันทึกไว้ใน My profile และ เลือกรายการที่ต้องการนำออกรายการอ้างอิงทางโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Endnote, Plain text, Refworks ฯลฯ ได้

17 วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ Publication title
เลือกเตือนรายการที่ต้องการผ่าน 3 1 จำนวนผลลัพธ์จากการสืบค้น สัญลักษณ์รูปกุญแจเปิด สามารถเข้าดูฉบับเต็มได้ วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ Publication title เป็นการสืบค้นจากชื่อของสิ่งพิมพ์จากสำนักพิมพ์ Wiley-Backwell ไม่ว่าจะเป็น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล และผลการทดลองของแล็ป 1. จำนวนของผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นชื่อของสิ่งพิมพ์ 2. รายการของผลลัพธ์ หากมีสัญลักษณ์รูปกุญแจเปิด สามารถเข้าดูฉบับเต็มได้ (Full text) 3. Get Alert สามารถเลือกเตือนรายการที่ต้องการได้ โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน My profile 2

18 วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ In this journal
เลือกรายการที่ต้องการบันทึกใน Profile 3 2 1 รายละเอียดบทความ วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ In this journal เป็นการสืบค้นบทความวารสารจาก Journal of Cosmetic Dermatology ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่มาก แสดงผลการสืบค้นเฉพาะวารสาร Journal of Cosmetic Dermatology เท่านั้น แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับที่ ปีที่ของวารสาร ที่ปรากฎบทความ ชื่อผู้แต่ง วันเดือนปีที่เผยแพร่ทางonline เป็นครั้งแรก หมายเลขDOI บทคัดย่อ บทความฉบับเต็มแบบ HTML และ PDF รายการอ้างอิง และการขออนุญาตในการนำบทความนี้ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพริ้น การคัดลอกรูปภาพ การส่งอีเมล์ สัญลักษณ์รูปกุญแจเปิดจะมีคำว่า Free หมายถึง บทความนั้นสามารถเข้าดูฉบับเต็มได้ (Full text) โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก สามารถคลิกเลือกรายการที่ต้องการบันทึกไว้ใน My profile และ เลือกรายการที่ต้องการนำออกรายการอ้างอิงทางโปรแกรม เช่น Endnote, Plain text, Refworks ฯลฯ ได้ แสดงผลการสืบค้น

19 วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ In this issue
ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ได้แคบลง วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ In this issue เป็นการสืบค้นบทความของ Journal of Cosmetic Dermatology จะทำการสืบค้นได้ต้องเลือกตัวเล่มที่ต้องการสืบค้นเสียก่อน ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แคบลง

20 วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ By Citation
การสืบค้นข้อมูลแบบ By Citation เป็นการสืบค้นบทความของ Journal of Cosmetic Dermatology จากการกำหนดเลขปีที่ ฉบับที่ และเลขหน้าเท่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงรายละเอียดของบทความทั้งหมด ซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการแสดงผลลัพธ์

21 การสืบค้นข้อมูลแบบ Advance Search
2 1 แก้ไขการสืบค้น สืบค้น ใช้ตัวเชื่อม And Or Not 4 3 การสืบค้นข้อมูลแบบ Advance Search เข้าสู่หน้าจอได้ 2 วิธีคือ จากใต้เมนู Search จะมีคำว่า Advance จากแก้ไขการสืบค้นอีกครั้ง เลือกคลิกที่ Edit search จะเข้าสู่หน้าจอของ Advanced search เช่นกัน สามารถที่จำกัดการสืบค้นจาก ชื่อเรื่อง ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง เอกสารฉบับเต็ม(Full text) บทคัดย่อ(Abstract) คำสำคัญ ผู้ให้ทุน เลข ISSN ISBN เลขDOI และรายการอ้างอิง สามารถเพิ่มช่องในการสืบค้น และใช้ตัวเชื่อม AND OR NOT ได้ กำหนดช่วงเวลาของข้อมูลที่ต้องการได้ จำกัดเงื่อนไขการสืบค้น 5 กำหนดช่วงเวลาข้อมูลที่ต้องการ

22 การจัดการผลลัพธ์ เครื่องมือในการจัดการบทความ 4 1 2
รายละเอียดวร. 2 รายการอ้างอิงของบทความวารสาร 3 เมื่อคลิกเลือกบทความที่ต้องการแล้วจะปรากฎข้อมูลดังนี้ แสดงปกวารสาร ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับที่ ปีที่ของวารสาร ชื่อผู้แต่ง วันเดือนปีที่เผยแพร่ทาง onlineเป็นครั้งแรก หมายเลข DOI แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนรายการอ้างอิงของบทความสามารถคัดลอกได้ (How to Cite) รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ผู้แต่งสังกัด (Author Information) ซึ่งหลังชื่อผู้แต่งในตำแหน่งที่ 1 จะมีหมายเลขกำกับอยู่ รวมทั้งที่อยู่ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ และประวัติการตีพิมพ์ของวารสารทั้งทางออนไลน์ และตีพิมพ์เป็นตัวเล่ม (Publication History) การแสดงเนื้อหาในรูปแบบบทคัดย่อพร้อมทั้งคำสำคัญ บทความฉบับเต็มทั้งแบบ PDF และ HTML รายการอ้างอิงท้ายบทความ(References) และบทความนี้มีใครนำไปอ้างอิงบ้าง (Cited By) Article Tool เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการบทความ ดูบทความฉบับเต็มแบบ PDF file (Get PDF file ) บันทึกบทความนี้ใน My profile ส่งลิงค์ของบทความนี้ไปยัง นำออกรายการอ้างอิงของบทความทางโปรแกรม เช่น Endnote, Plain text, Refworks เป็นต้น บันทึกรายการอ้างอิงของบทความไว้ใน My profile การขออนุญาตในการนำบทความนี้ไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ การแบ่งปันบทความนี้ผ่านทาง Bookmark & Share เช่น Facebook Twitter เป็นต้น การแสดงรายละเอียดเนื้อหา

23 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ)
คลิกเลือก Article เป็นการแสดงบทความฉบับเต็มในรูปแบบ HTML ซึ่งจะมีเมนู Jump to เพื่อกระโดดไปยังหัวข้อต่าง ๆ ภายในบทความได้

24 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ)
รายการอ้างอิงทั้งหมดของบทความ 5 5. หากคลิกเลือกรายการอ้างอิง (References) จะปรากฎรายการอ้างอิงทั้งหมดของบทความพร้อมทั้งชี้แหล่งที่สามารถเข้าถึงรายการอ้างอิงนั้น ๆ ที่อาจจะได้ข้อมูลฉบับเต็ม หากเป็นฐานข้อมูลที่เราเป็นสมาชิก ส่วนที่เป็นของสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell สามารถเข้าดูทั้งฉบับเต็มในบางรายการ ส่วนรายการที่ได้เฉพาะฉบับย่อหากต้องการฉบับเต็มต้องจ่ายเงินเอง

25 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ)
6 บทความนี้มีใครนำไปอ้างอิงบ้าง 6. Cited By (บทความนี้มีใครนำไปอ้างอิงบ้าง) จะปรากฎรายการที่นำเอาบทความนี้ไปอ้างในรายการอ้างอิงของตนเอง รวมทั้งชี้แหล่งที่สามารถเข้าถึงบทความได้นั้น ๆได้ (Cross Ref) หากเป็นบทความที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เราเป็นสมาชิกก็จะเข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้ ส่วนที่เป็นของสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell สามารถเข้าดูทั้งฉบับเต็มในบางรายการ ส่วนรายการที่ได้เฉพาะฉบับย่อหากต้องการฉบับเต็มต้องจ่ายเงินเอง

26 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ)
ค้นหาบทความที่ใกล้เคียงกับบทความนี้ ค้นหาบทความที่ผู้แต่งคนเดียวกันกับบทความนี้ 7 8 การค้นหาบทความที่ใกล้เคียงกับบทความนี้ (More content like this) 7. การค้นหาบทความที่ใกล้เคียงกับบทความนี้ Find more content like this article 8. การค้นหาบทความที่ผู้แต่งคนเดียวกันกับบทความนี้เพิ่มเติม

27 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD)
วารสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) เป็นสมาคมทางด้านเครื่องสำอางและผิวหนังโดยเฉพาะ ทั้งนี้การเป็นสมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 195$ ได้สิทธิในการเข้าใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ Clinics in Dermatology, Journal of Cosmetic Dermatology and SKINmed ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสมาคมออกในลักษณะ 4 รูปแบบคือ COSMETIC DERMATOLOGY 101 WHEN BAD THINGS HAPPEN TO THE SKIN MEDICAL-LEGAL ASPECTS RESOURCES

28 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) (ต่อ)
หัวข้อเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา อื่นๆ ทางด้านเครื่องสำอางและผิวหนัง COSMETIC DERMATOLOGY 101 COSMETIC DERMATOLOGY 101 นำเสนอหัวข้อที่เกี่ยวกับการวินิฉัย การรักษา และการป้องกันทางด้านเครื่องสำอางและผิวหนังให้รายละเอียดสั้น ๆ โดยแยกออกเป็นหมวดย่อย 4 หมวดคือ SKIN CONDITIONS สภาพของผิวหนัง DIAGNOSTIC TOOLS เครื่องมือที่ช่วยในการรักษา CLINICAL FINDINGS สาเหตุของโรค/อาการ TREATMENT MODALITIES ขั้นตอนการรักษา

29 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) (ต่อ)
บทความ เกี่ยวกับ หัวข้อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง WHEN BAD THINGS HAPPEN TO THE SKIN WHEN BAD THINGS HAPPEN TO THE SKIN สิ่งที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ให้รายละเอียดของบทความสั้น ๆ พร้อมทั้งรายการอ้างอิงท้ายบทความด้วย

30 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) (ต่อ)
MEDICAL-LEGAL ASPECTS บทความเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ MEDICAL-LEGAL ASPECTS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ โดยยกกรณีคดีความที่เคยเกิดขึ้น พร้อมคำแนะนำ และรายการอ้างอิงท้ายบทความ

31 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) (ต่อ)
แหล่งข้อมูลทางด้านเครื่องสำอางและผิวหนัง แยกเป็นกลุ่ม อาทิ มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล, สมาคมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น RESOURCES คือ แหล่งข้อมูลทางด้านเครื่องสำอางและผิวหนังพร้อมทั้ง URLโดยแยกเป็นกลุ่มดังนี้ รายชื่อมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล รายชื่อวารสารและสิ่งพิมพ์ สมาคมที่เกี่ยวข้อง องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานและห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเอกชนที่เป็นสมาชิก

32 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) (ต่อ)
เมื่อคลิกเข้าไปแต่ละกลุ่ม จะมีลิงค์ไปยัง URL ของแต่ละสถาบัน เมื่อคลิกเข้าไปในแต่ละกลุ่มแล้วก็จะลิงค์ไปยัง URL ของแต่ละสถาบัน

33 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม
โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า Tel , หากผู้ใช้ หรือนักศึกษาท่านใดสนใจหรือมีคำถามต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าได้ค่ะ ตามที่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏใน Powerpoint ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Journal of Cosmetic Dermatology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google