งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49

2 Introduction Journals@Ovid Full Text เป็นฐานข้อมูลทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์  รวบรวมจากวารสารมากกว่า 1,000 รายชื่อ  ครอบคลุมข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 จนถึงปัจจุบัน  ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปพร้อม เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML และ PDF  จากสำนักพิมพ์และสมาคมทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มากกว่า 50 แห่ง เช่น Lippincott Williams & Wikins, Taylor & Francis  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลทุกเดือน

3 Search Methods 1. Browse (การสืบค้นแบบไล่เรียง)  Browse Journals (A-Z)  Browse Journals (Subject) 2. Search (การสืบค้นจากคำค้น)  Basic Search  Advanced Search  Find Citation

4 Home

5 1. คลิกเลือก Browse Journals (A-Z) 2. คลิกเลือก Browse Journals (Subject) 1 2 Browse

6 Browse Journals A-Z คลิกเพื่อแสดงฉบับที่และรายละเอียดของวารสาร

7 คลิกเพื่อแสดง หน้าสารบัญ วารสาร Browse Journals A-Z : Issue List

8 Browse Journals A-Z : Table of Contents

9 Browse Journals Subject คลิกเพื่อแสดงรายชื่อ และฉบับที่ของวารสารภายใต้หัวเรื่องนั้น

10 1. ใส่คำหรือวลี2. ระบุขอบเขตการสืบค้น 3. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์4. คลิกเพื่อสืบค้น 1 3 4 2 Advanced Search : Keyword

11 Advanced Search : Author พิมพ์ชื่อสกุลผู้แต่ง เว้นวรรค ตามด้วยตัวอักษรแรกของชื่อต้น jacob a

12 Advanced Search : Title พิมพ์ชื่อเรื่อง หรือ คำหรือวลีที่ต้องการให้ค้นในส่วนชื่อเรื่อง retinal surgery

13 พิมพ์อักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อวารสาร ไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อเต็ม ห้ามใช้ตัวย่อ amer Advanced Search : Journal

14 Search Fields/Indexes คลิกเมื่อต้องการเพิ่ม ช่องทางการสืบค้น

15 1. ใส่คำค้น 2. ระบุเขต ข้อมูล ที่ต้องการ 4. คลิกเพื่อ สืบค้น 3. คลิกเพื่อ แสดงรายการ ดรรชนี Search Fields/Indexes

16 Limit Search คลิกเมื่อ ต้องการ จำกัด การสืบค้น

17 Limit Search 1. เลือก รายการที่ ต้องการ 2. ระบุขอบเขต การสืบค้น 3. เลือกกลุ่มวารสาร ภายใต้หัวเรื่อง 4. เลือก ประเภทสิ่งพิมพ์ 5. คลิกเพื่อ สืบค้น

18 ใส่คำหรือวลีในช่อง Keywords หรือ ใส่ชื่อผู้แต่งในช่อง Author หรือ ใส่คำค้นทั้ง 2 ช่อง เพื่อสืบค้น Basic Search

19 Find Citation 1. ใส่ชื่อบทความ2. ใส่ชื่อวารสาร 3. ระบุเลข Volume, Issue, เลขหน้าเริ่มต้น และปีพิมพ์ 4. คลิก Search 1 2 3 4

20 Search Results คลิกเลือกรูปแบบ ที่ต้องการ เพื่อดู เนื้อหาภายใน บทความ ค้นหาบทความที่ อ้างถึงบทความนี้ ค้นหาบทความที่ เนื้อหาคล้ายกัน

21 Abstract

22 Ovid Full Text

23 Email Jumpstart

24 Email Article Text

25 Ovid Full Text : PDF File

26 1. เลือกรายการอ้างอิง 2. เลือกขอบเขตการแสดงผล 3. เลือกรูปแบบรายการอ้างอิง4. เลือกรูปแบบการแสดงผล 5. คลิกเพื่อจัดการกับรายการที่เลือก เช่น Print, Email, Save Results Manager 4 5 3 21

27 Search History Save Search/Alert บันทึกผลการสืบค้น Delete Searches ลบผลการสืบค้น Combine Searches การสืบค้นด้วยคำเชื่อม AND, OR

28 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2 รายการ หรือมากกว่านั้น 2. ระบุคำเชื่อมที่ใช้สืบค้น3. คลิกเพื่อสืบค้น 1 3 2 Combine Searches

29 1 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการลบ 2. คลิก Continue เพื่อลบรายการที่เลือก 2 Delete Searches

30 Saved Search/Alert 1. ระบุชื่อ คำอธิบาย และรูปแบบที่จะใช้ในการบันทึกคำค้น 2. คลิก Save 1 2

31 Saved Searches คลิกเพื่อแสดงผล การบันทึกการสืบค้น

32 Saved Searches คลิกเพื่อแก้ไข ส่งอีเมล์ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้มีการบันทึกไว้

33


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google